e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


G³owa do liczb

Barbara Oakley PhD
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2015-11-24
stron: 288, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Zapro¶ matematykê do swojego ¿ycia!

 • Pozb±d¼ siê uprzedzeñ zwi±zanych z matematyk±
 • Zostañ zaklinaczem liczb — trening, odpoczynek i zbrylanie wiedzy
 • Doceñ swój talent — si³a w³a¶ciwego my¶lenia i intuicyjnego rozumienia
Czy przysz³o Ci kiedy¶ do g³owy, ¿e matematyka mo¿e byæ interesuj±ca i pomocna? Dziêki niej lepiej zrozumiesz wiele zagadnieñ wspó³czesnego ¶wiata. Matematyczne umiejêtno¶ci pomog± Ci w pracy i ¿yciu codziennym, znacz±co podnios± te¿ Twoje kwalifikacje zawodowe. Matematyka jest wszêdzie, bez niej niemo¿liwe by³oby programowanie, szacowanie ryzyka, dzia³anie urz±dzeñ medycznych, budowanie domów czy skuteczne ³apanie przestêpców. Zaprzyja¼nij siê z ni±!

Autorka tej ksi±¿ki, dr Barbara Oakley, z w³asnego do¶wiadczenia wie, jak to jest mieæ problemy z matematyk± — w szkole ¶redniej przedmioty ¶cis³e sprawia³y jej ogromne trudno¶ci. Jednak gdy u¶wiadomi³a sobie, ¿e brak wiedzy z tej dziedziny bêdzie ju¿ zawsze ogranicza³ jej mo¿liwo¶ci zawodowe, postanowi³a przekszta³ciæ swój mózg tak, by w koñcu opanowa³ nauki ¶cis³e. W tej ksi±¿ce dr Oakley opiera siê na odkryciach neurologii i psychologii poznawczej, by pokazaæ, jak skutecznie uczyæ siê matematyki i przedmiotów ¶cis³ych. Wbrew powszechnemu przekonaniu matematyka wymaga my¶lenia kreatywnego, nie tylko analitycznego. Ka¿dy z nas mo¿e zab³ysn±æ w tej dziedzinie, a uczenie siê jej mo¿e byæ bardzo przyjemnym do¶wiadczeniem.

Przeczytaj i dowiedz siê:
 • Czego uczy nas przyk³ad Thomasa Edisona
 • Na czym polega zbrylanie informacji i unikanie iluzji kompetencji
 • Jak zapobiec prokrastynacji
 • Jak obni¿yæ poziom stresu i podwy¿szyæ poziom wiedzy
 • Jak sprytnie podej¶æ do nauki matematyki
 • Jak usprawniæ pamiêæ i rze¼biæ swój umys³
 • Na czym polega rozwijanie wyobra¼ni poprzez poezjê równañ
 • Jak uczyli siê ludzie w czasach renesansu
 • Dlaczego warto siê uczyæ w zespole
 • Jak z sukcesem podej¶æ do sprawdzianów

Raz, dwa, trzy... liczê!Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Bioinformatyka i ewolucja molekularna (70.40z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (19.43z)
Teoria sygna³ów. Wstêp. Wydanie II (69.00z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (19.20z)
Wstêp do informatyki nie tylko dla informatyków (62.10z)
Obliczenia in¿ynierskie i naukowe (41.07z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 2. Poszerzamy wiedzê o otaczaj±cym ¶wiecie i doskonalimy logiczne my¶lenie (18.67z)
Podstawy projektowania uk³adów cyfrowych (57.82z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (14.95z)
Badania statystyczne (48.89z)
Statystyka (41.07z)
Trening intelektu dla dzieci (10.95z)
Zagadki logiczne (9.95z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (21.90z)
Nic prostszego. Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota (19.20z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (46.67z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 8 (18.67z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Head First Algebra. Edycja polska (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (34.90z)
Jak sk³adaæ tekst? Komputer nie jest maszyn± do pisania. Wydanie 2 (39.90z)
Efekt tygrysa. pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch (30.08z)
Matematyka czyli Everest w zasiêgu Twojej d³oni - poziom podstawowy i rozszerzony (25.00z)
iPhoto '11: The Missing Manual (118.15z)
Matematyka dla biologów (34.36z)
Sass. Nowoczesne arkusze stylów (37.95z)
Building Cross-Platform Desktop Applications with Electron (159.00z)
Wspó³brzmienie. Znajd¼ wspólny jêzyk z odbiorcami Twojej prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
15 tajemnic zarz±dzania czasem. O czym wiedz± ludzie sukcesu? (27.45z)
Zrób porz±dek z poczt± elektroniczn±. 9 skutecznych sposobów ograniczaj±cych nadmiar maili (29.90z)
Building Bots with Microsoft Bot Framework (159.00z)
Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
Podstawy obs³ugi komputera. Pierwsza pomoc. Wydanie II (9.85z)
Build Supercomputers with Raspberry Pi 3 (159.00z)
Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading (189.00z)
Mega hit na maturê. Geografia 1. Elementy kartografii, astronomii i geologii (3.96z)
WordPress. Tworzenie w³asnych motywów. eBook. Pdf (35.90z)
Skazany na sukces. Kariera w Data Science (50.56z)
UI Testing with Puppeteer (109.00z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów