e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Git
Seria: Inne


Git dla profesjonalistów. Wydanie II

Scott Chacon, Ben Straub
cena: 109.00 z
Data wydania: 2022-09-01
stron: 480, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
W wypadku pracy zespo³owej efektywny system kontroli wersji jest warunkiem sukcesu. Powszechnie stosowanym w tym zakresie rozwi±zaniem jest Git, który umo¿liwia zarz±dzanie wersjami projektu, przegl±danie wszystkich zmian, a tak¿e przywracanie pliku do dowolnej wcze¶niejszej wersji. Git jest dynamicznie rozwijanym oprogramowaniem. W ostatnich latach wzbogaci³ siê o wiele przydatnych narzêdzi, wyj±tkowe sta³y siê te¿ mo¿liwo¶ci jego konfiguracji i dostosowania. Wci±¿ jednak pe³ne wykorzystanie potencja³u Gita wymaga wprawy i dobrej znajomo¶ci specyfiki pracy tego narzêdzia.
To drugie, zaktualizowane i uzupe³nione wydanie popularnego podrêcznika opracowanego przez specjalistów dla profesjonalistów. Dowiesz siê z niego, czym jest rozproszona kontrola wersji i jakie daje korzy¶ci. Poznasz poszczególne funkcjonalno¶ci Gita i nauczysz siê je rozbudowywaæ tak, aby zaspokaja³y nawet najbardziej wyrafinowane potrzeby. W ksi±¿ce znalaz³y siê równie¿ wyczerpuj±ce opisy funkcji dostêpnych w Git 2.0, a tak¿e omówienie systemu us³ug GitHub i jego zalet. Istotn± zmian± w nowym wydaniu podrêcznika jest uwzglêdnienie w znacz±cej wiêkszo¶ci prezentowanych przyk³adów protoko³u HTTP w miejsce SSH - co stanowi odpowied¼ na rosn±c± popularno¶æ HTTP.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • rodzaje systemów kontroli wersji i podstawy pracy z Gitem
  • konfiguracja Gita i rozproszone metody pracy
  • praca w zespole z systemem GitHub
  • konflikty scalania i ich rozstrzyganie
  • dostosowywanie Gita do szczególnych potrzeb
  • Git i inne systemy, w tym Subversion, Mercurial i Perforce

GitHub: odkryj ¶wiat rozproszonej kontroli wersji!


Cena: 109.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Git

Git. Rozproszony system kontroli wersji (42.09z)
Git. Kurs video. Zaawansowane aspekty konfiguracji popularnego systemu kontroli wersji (79.00z)
Git for Programmers (159.00z)
Git dla programistów. Efektywna kontrola wersji w projektach programistycznych (69.00z)
Git i GitHub. Kontrola wersji, zarz±dzanie projektami i zasady pracy zespo³owej (44.85z)
Argo CD in Practice (139.00z)
Automating Workflows with GitHub Actions (129.00z)
Git dla profesjonalistów. Wydanie II (109.00z)
Git. Kurs video. Pracuj wygodnie z najpopularniejszym systemem kontroli wersji (29.00z)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (37.95z)
Git i GitHub. Kontrola wersji, zarz±dzanie projektami i zasady pracy zespo³owej (37.95z)
Java dla ¶rednio zaawansowanych. Kurs video. Tworzenie profesjonalnych projektów (79.00z)
Git dla programistów. Efektywna kontrola wersji w projektach programistycznych (69.00z)
Tablice informatyczne. Git (9.60z)
Git for Teams. A User-Centered Approach to Creating Efficient Workflows in Git (186.15z)
Building Tools with GitHub. Customize Your Workflow (143.65z)
GitHub. Przyjazny przewodnik (18.10z)

Pozostae z serii: Inne

Programuj z .NET. Praktyka ponad teori± (17.90z)
Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonaln± i funkcjonaln± stronê WWW bez znajomo¶ci programowania (24.90z)
Microsoft Power BI Complete Reference (179.00z)
Effective Platform Product Management (109.00z)
Enterprise DevOps for Architects (159.00z)
Elektronika dla ka¿dego. Przewodnik (32.45z)
Godzina dziennie z Facebook marketingiem (37.95z)
Od matematyki do programowania. Wszystko, co ka¿dy programista wiedzieæ powinien (20.87z)
Java. Sztuka programowania (34.90z)
jQuery. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Matematyka z komputerem dla gimnazjum (24.90z)
Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzeda¿y. eBook. ePub (39.00z)
ASP.NET 2.0. Zapiski programisty (39.00z)
Excel 2021 PL. Kurs (38.94z)
Te ma³e seksowne cyferki. Jak rozwin±æ biznes przy u¿yciu danych, które ju¿ mamy (35.91z)
Prankvertising i immersive branding - emocje na us³ugach marketingu wirusowego (15.21z)
Jêzyk ANSI C. Programowanie. Wydanie II (38.35z)
Funkcjonalno¶æ informatycznych systemów zarz±dzania. Tom II (39.39z)
Nowoczesny jêzyk JavaScript (69.00z)
Programowanie gier (71.20z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem | wynajem autokarów warszawa | tanie przeprowadzki warszawa