e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Git
Seria: Inne


Git dla profesjonalistów. Wydanie II

Scott Chacon, Ben Straub
cena: 109.00 z
Data wydania: 2022-07-01
stron: 432, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
W wypadku pracy zespo³owej efektywny system kontroli wersji jest warunkiem sukcesu. Powszechnie stosowanym w tym zakresie rozwi±zaniem jest Git, który umo¿liwia zarz±dzanie wersjami projektu, przegl±danie wszystkich zmian, a tak¿e przywracanie pliku do dowolnej wcze¶niejszej wersji. Git jest dynamicznie rozwijanym oprogramowaniem. W ostatnich latach wzbogaci³ siê o wiele przydatnych narzêdzi, wyj±tkowe sta³y siê te¿ mo¿liwo¶ci jego konfiguracji i dostosowania. Wci±¿ jednak pe³ne wykorzystanie potencja³u Gita wymaga wprawy i dobrej znajomo¶ci specyfiki pracy tego narzêdzia.
To drugie, zaktualizowane i uzupe³nione wydanie popularnego podrêcznika opracowanego przez specjalistów dla profesjonalistów. Dowiesz siê z niego, czym jest rozproszona kontrola wersji i jakie daje korzy¶ci. Poznasz poszczególne funkcjonalno¶ci Gita i nauczysz siê je rozbudowywaæ tak, aby zaspokaja³y nawet najbardziej wyrafinowane potrzeby. W ksi±¿ce znalaz³y siê równie¿ wyczerpuj±ce opisy funkcji dostêpnych w Git 2.0, a tak¿e omówienie systemu us³ug GitHub i jego zalet. Istotn± zmian± w nowym wydaniu podrêcznika jest uwzglêdnienie w znacz±cej wiêkszo¶ci prezentowanych przyk³adów protoko³u HTTP w miejsce SSH — co stanowi odpowied¼ na rosn±c± popularno¶æ HTTP. 
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • rodzaje systemów kontroli wersji i podstawy pracy z Gitem
  • konfiguracja Gita i rozproszone metody pracy
  • praca w zespole z systemem GitHub
  • konflikty scalania i ich rozstrzyganie
  • dostosowywanie Gita do szczególnych potrzeb
  • Git i inne systemy, w tym Subversion, Mercurial i Perforce

GitHub: odkryj ¶wiat rozproszonej kontroli wersji!Cena: 109.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Git

Git. Kurs video. Pracuj wygodnie z najpopularniejszym systemem kontroli wersji (29.00z)
Tablice informatyczne. Git (9.60z)
GitHub. Przyjazny przewodnik (18.10z)
Building Tools with GitHub. Customize Your Workflow (143.65z)
Git i GitHub. Kontrola wersji, zarz±dzanie projektami i zasady pracy zespo³owej (37.95z)
Automating Workflows with GitHub Actions (129.00z)
Git i GitHub. Kontrola wersji, zarz±dzanie projektami i zasady pracy zespo³owej (44.85z)
Git dla profesjonalistów. Wydanie II (109.00z)
Git for Programmers (159.00z)
Git for Teams. A User-Centered Approach to Creating Efficient Workflows in Git (186.15z)
Git dla programistów. Efektywna kontrola wersji w projektach programistycznych (69.00z)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (42.09z)
Argo CD in Practice (139.00z)
Git dla programistów. Efektywna kontrola wersji w projektach programistycznych (69.00z)
Git. Kurs video. Zaawansowane aspekty konfiguracji popularnego systemu kontroli wersji (79.00z)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (37.95z)
Java dla ¶rednio zaawansowanych. Kurs video. Tworzenie profesjonalnych projektów (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

Mistrzowski SQL. 61 technik pisania wydajnego kodu SQL (32.45z)
Android w praktyce. Projektowanie aplikacji (47.20z)
The Photoshop CS4 Companion for Photographers. Portable Photoshop Advice You Can Take Anywhere (84.92z)
C++. Wykorzystaj potêgê aplikacji graficznych. eBook. Mobi (29.00z)
Mastering Active Directory - Second Edition (209.00z)
Programowanie funkcyjne (63.20z)
Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL. Efektywna obróbka cyfrowych zdjêæ (64.35z)
Testy penetracyjne nowoczesnych serwisów. Kompendium in¿ynierów bezpieczeñstwa (30.19z)
Elektronika. Od praktyki do teorii. eBook. ePub (62.90z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (12.04z)
PHP. Obiekty, wzorce, narzêdzia. Wydanie III (79.00z)
Django. Æwiczenia praktyczne (17.90z)
Czyszczenie danych w Pythonie. Receptury. Nowoczesne techniki i narzêdzia Pythona do wykrywania i eliminacji zanieczyszczeñ oraz wydobywania kluczowych cech z danych (50.56z)
Ubuntu Oneiric Ocelot. Przesi±d¼ siê na system open source. eBook. Mobi (29.90z)
Just Spring. A Lightweight Introduction to the Spring Framework (72.24z)
Statistics for Data Science (159.00z)
Moje ulubione zagadki matematyczne i logiczne (19.25z)
Adobe Edge Preview 3: The Missing Manual (101.15z)
LEGO Technic w praktyce. O¿yw swoje kreacje w LEGO (44.42z)
Administracja Microsoft Active Directory (35.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html