e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Git. Leksykon kieszonkowy

Richard E. Silverman
promocja -44%
cena: 29.375 z 16.45 z
Data wydania: 2014-05-16
stron: 208, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie helion.pl

Podrêczny przewodnik po Git!

Jeszcze do niedawna w¶ród systemów kontroli wersjê fotel lidera zajmowa³ SVN. Jednak ta sytuacja w ostatnich latach ulega diametralnej zmianie. Rynek systemów kontroli wersji opanowa³y systemy rozproszone, z Gitem na czele. Czemu zdoby³y tak± popularno¶æ? Dziêki zastosowaniu Gita ka¿dy programista dysponuje swoj± lokaln±, kompletn± kopi± ca³ego repozytorium. Pozwala to na b³yskawiczne wykonywanie typowych zadañ i korzystanie z mo¿liwo¶ci kontroli wersji bez wp³ywu na repozytoria innych osób. A¿ do momentu, gdy stwierdzisz, ¿e chcesz podzieliæ siê efektami pracy z innymi.
Brzmi interesuj±co? Je¶li chcia³by¶ zg³êbiæ system Git, trafi³e¶ na doskona³± ksi±¿kê. Dziêki jej niewielkim rozmiarom mo¿esz mieæ j± zawsze przy sobie. Zmiana SVN na Git oprócz poznania nowych pojêæ wymaga zmiany sposobu my¶lenia. Ten leksykon pozwoli Ci w ka¿dej chwili sprawdziæ, jak stworzyæ nowe repozytorium czy ga³±¼ oraz jak wprowadziæ zmiany i przes³aæ je na centralny serwer. Ponadto dowiesz siê, jak ¶ledziæ zdalne repozytoria, przegl±daæ historiê zmian i scalaæ wersje. To doskona³a lektura dla wszystkich osób chc±cych b³yskawicznie poznaæ mo¿liwo¶ci Gita i zacz±æ stosowaæ go w codziennej pracy.
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz filozofiê pracy z Gitem
  • stworzysz repozytorium i zaczniesz z niego korzystaæ
  • nauczysz siê pracowaæ z ga³êziami kodu
  • biegle opanujesz system Git

Poznaj rozproszony system kontroli wersji!Cena: 16.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Mastering Ethereum. Building Smart Contracts and DApps (220.15z)
Architecting Data-Intensive Applications (139.00z)
Komputer kwantowy. Programowanie, algorytmy, kod (42.21z)
Wzorce SOA (54.90z)
Serverless na platformie Azure (37.95z)
Deep Learning. Wspó³czesne systemy ucz±ce siê (124.87z)
Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów wspó³bie¿nych (43.99z)
Sterowanie programowalne. Od mikrokontrolera do sterownika PLC (25.93z)
M³ody mistrz programowania. Jêzyki Baltie i Scratch dla dzieci (39.90z)
Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze (39.00z)
Programming Collective Intelligence. Building Smart Web 2.0 Applications (135.15z)
Microsoft SharePoint 2010 dla programistów (23.52z)
Data Science i uczenie maszynowe (74.59z)
Elixir w akcji (82.98z)
Testowanie kodu w praktyce (29.50z)
Programowanie aplikacji na serwisy spo³eczno¶ciowe (48.95z)
Learning ArcGIS Pro 2 - Second Edition (159.00z)
Kubernetes i Docker w ¶rodowisku produkcyjnym przedsiêbiorstwa. Konteneryzacja i skalowanie aplikacji oraz jej integracja z systemami korporacyjnymi (64.35z)
Uczenie maszynowe dla programistów (26.95z)
Nauka programowania opartego na testach. Jak pisaæ przejrzysty kod w kilku jêzykach programowania (38.35z)

Pozostae z serii: Inne

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik (24.70z)
OpenGL i GLSL (nie taki krótki kurs) Czê¶æ I (55.20z)
Continuous Enterprise Development in Java (101.15z)
Cukrowe animacje. 14 piêknych tortów z rêcznie modelowanymi figurkami (71.82z)
Mathcad. Zbiór zadañ dla in¿ynierów (43.45z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II (21.45z)
OpenGL. Programowanie gier (129.00z)
¦wiat³o, aparat, ujêcie. Kreatywne techniki o¶wietleniowe (32.45z)
Kali Linux 2018: Assuring Security by Penetration Testing (159.00z)
Projekty elektroniczne na iPhone i iPad. Niekonwencjonalne gad¿ety z technologi± Arduino i techBASIC (59.00z)
PHP in a Nutshell (101.15z)
Real World Instrumentation with Python. Automated Data Acquisition and Control Systems (186.15z)
Penetration Testing Bootcamp (179.00z)
Windows Vista PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Poser 4 (65.00z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
Cyfrowa ciemnia. Komputerowy warsztat fotografa (30.19z)
Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podrêcznik (77.00z)
Learning MySQL (118.15z)
Microsoft Project 2019 Krok po kroku (55.92z)