e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Git
Seria: Inne


Git dla programistów. Efektywna kontrola wersji w projektach programistycznych

Jesse Liberty
cena: 69.00 z
Data wydania: 2022-07-01
stron: 250, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Kontrola wersji jest warunkiem sukcesu w ka¿dym projekcie programistycznym. Im wiêkszy zespó³ i im bardziej z³o¿ony projekt, tym wa¿niejsze jest skuteczne zarz±dzanie wersjami. Do tych celów najczê¶ciej u¿ywa siê Gita. To popularne i dynamicznie rozwijane darmowe oprogramowanie. Zawiera wiele przydatnych narzêdzi, pozwala te¿ na wyrafinowan± konfiguracjê i dostosowanie do szczególnych potrzeb. Je¶li chcesz w pe³ni skorzystaæ z jego potencja³u, musisz nabraæ wprawy, pewno¶ci siebie i dobrze poznaæ poszczególne elementy Gita.
Oto opracowany z my¶l± o programistach praktyczny przewodnik, dziêki któremu szybko zaczniesz siê pos³ugiwaæ Gitem. Zawiera wszystkie informacje niezbêdne do dog³êbnego zrozumienia specyfiki tego narzêdzia. Dowiesz siê, w jaki sposób je zainstalowaæ i skonfigurowaæ, nauczysz siê tworzyæ i klonowaæ repozytoria, a tak¿e zapoznasz siê z narzêdziami GUI Gita i zrozumiesz zasady pracy z ga³êziami. Poznasz techniki rozwi±zywania konfliktów scalania i korzystania z historii zmian. W ksi±¿ce omówiono polecenia potrzebne do zarz±dzania repozytorium, wyja¶niono te¿ kwestie dotycz±ce bisekcji, polecenia blame i wielu innych narzêdzi u³atwiaj±cych naprawianie b³êdów i rozwi±zywanie typowych problemów.
Dziêki ksi±¿ce dowiesz siê, jak:
  • zacz±æ pracê z Gitem
  • tworzyæ repozytoria lokalne i zdalne
  • u¿ywaæ ga³êzi, zarz±dzaæ nimi i scalaæ je do ga³êzi g³ównej
  • rozwi±zywaæ konflikty scalania
  • mieæ pe³n± kontrolê nad wszystkimi informacjami w repozytorium
  • naprawiaæ b³êdy w Gicie

Kluczowym elementem ka¿dego projektu programistycznego jest kontrola wersji!


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Git

Git for Teams. A User-Centered Approach to Creating Efficient Workflows in Git (186.15z)
Git dla profesjonalistów. Wydanie II (109.00z)
Git i GitHub. Kontrola wersji, zarz±dzanie projektami i zasady pracy zespo³owej (44.85z)
Automating Workflows with GitHub Actions (129.00z)
Building Tools with GitHub. Customize Your Workflow (143.65z)
Git. Kurs video. Zaawansowane aspekty konfiguracji popularnego systemu kontroli wersji (79.00z)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (37.95z)
GitHub. Przyjazny przewodnik (18.10z)
Git for Programmers (159.00z)
Java dla ¶rednio zaawansowanych. Kurs video. Tworzenie profesjonalnych projektów (79.00z)
Git dla programistów. Efektywna kontrola wersji w projektach programistycznych (69.00z)
Tablice informatyczne. Git (9.60z)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (42.09z)
Git. Kurs video. Pracuj wygodnie z najpopularniejszym systemem kontroli wersji (29.00z)
Argo CD in Practice (139.00z)
Git dla profesjonalistów. Wydanie II (109.00z)
Git i GitHub. Kontrola wersji, zarz±dzanie projektami i zasady pracy zespo³owej (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

Adobe PageMaker 7.0. Oficjalny podrêcznik (49.90z)
Elementy robotyki dla pocz±tkuj±cych (37.95z)
Programowanie zorientowane obiektowo (149.00z)
Gotowanie dla geeków. Nauka stosowana, niez³e sztuczki i wy¿erka. eBook. ePub (47.00z)
RESTful Web APIs. Services for a Changing World (169.15z)
XMPP: The Definitive Guide. Building Real-Time Applications with Jabber Technologies (135.15z)
Microservices Communication in .NET Using gRPC (109.00z)
Word. Makrodefinicje (45.00z)
Nagrywanie p³yt CD i DVD. Kurs. Wydanie II (34.90z)
Hands-On Dark Web Analysis (109.00z)
Budowa i obs³uga domowych sieci komputerowych. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (27.90z)
jQuery. Leksykon kieszonkowy (24.90z)
Dynamics 365 for Finance and Operations Development Cookbook - Fourth Edition (229.00z)
Android. Receptury (53.40z)
Marketing w Internecie. Strategie dla ma³ych i du¿ych firm (39.99z)
Architecting High-Performance Embedded Systems (139.00z)
Jak dzia³a Linux. Podrêcznik administratora. Wydanie II (37.95z)
Hands-On Neural Networks with TensorFlow 2.0 (129.00z)
C++. Styl i technika zaawansowanego programowania (49.00z)
Microsoft Excel 2016 Analiza i modelowanie danych biznesowych (71.60z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła