e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Firma w Internecie. Poradnik subiektywny. eBook. Mobi

Tomasz Hipsz
cena: 31.99 z
Data wydania: 2012-06-12
stron: 168, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Internetowy ocean korzy¶ci i… morze zagro¿eñ

Pod koniec XX wieku wielu przedsiêbiorców poczu³o zawrót g³owy na my¶l o mo¿liwo¶ciach internetu. Wydawa³o siê, ¿e ka¿da firma z w³asn± stron± (albo jeszcze lepiej z e-sklepem) automatycznie zwiêkszy swoj± warto¶æ i w zasadzie bez problemu zarobi krocie. Panowa³o zbiorowe prze¶wiadczenie, ¿e pieni±dze czekaj± na ka¿dego e-¶mia³ka i wystarczy zarzuciæ sieci w sieci, by w magiczny sposób dochody znalaz³y siê na koncie. Dzi¶ e-rynek ustabilizowa³ siê - na pierwszy rzut oka wiêkszo¶æ biznesów w sposób ¶wiadomy i racjonalny korzysta z nowych mediów. Zupe³nie co innego widaæ jednak, gdy problem we¼mie siê pod lupê. Okazuje siê, ¿e wiele firm nie zdaje sobie sprawy z w³asnego potencja³u, który mog± rozwin±æ dziêki pomocy nowoczesnych systemów komputerowych.
Du¿e firmy radz± sobie z rafami napotkanymi na wzburzonych falach internetowego oceanu mo¿liwo¶ci. Wynajmuj± w tym celu zewnêtrznych specjalistów. Mali i ¶redni przedsiêbiorcy maj± gorzej - musz± sobie radziæ sami, a ka¿da pomy³ka mo¿e ich kosztowaæ utratê sterowno¶ci… czyli p³ynno¶ci w³asnej firmy! W³a¶nie dlatego jeden z pionierów biznesu sieciowego w naszym kraju postanowi³ napisaæ tê ksi±¿kê. Chce pomóc swoim czytelnikom w racjonalnym wykorzystaniu internetu, w uzyskiwaniu przewagi nad innymi, czêsto znacznie wiêkszymi konkurentami, a przede wszystkim w efektywnym realizowaniu zaplanowanych prac. Chce te¿ zwróciæ uwagê na zagro¿enia wynikaj±ce z ró¿nych priorytetów i celów poszczególnych osób zaanga¿owanych w dany projekt oraz nieuzasadnione wydatki, jakie mog± wi±zaæ siê z korzystaniem z sieci.
  • Strona internetowa do analizy - dlaczego nie dzia³a i jak to zmieniæ?
  • Z biznesu w e-biznes - jakie szanse i zagro¿enia wi±¿± siê z handlem w sieci?
  • Kiedy warto powierzyæ sprawê specjalistom?
  • Jakie s± wady i zalety wspó³pracy z programistami, web designerami i agencjami interaktywnymi?
  • Czym ró¿ni siê marketing w internecie od tradycyjnych form promocji


Tomasz Hipsz - firmê ¶wiadcz±c± us³ugi zwi±zane z internetem za³o¿y³ w roku 1996, jeszcze podczas studiów na Politechnice Warszawskiej. Stworzy³ jeden z pierwszych polskich sklepów internetowych i kierowa³ nim. Rozwija³ siê wraz z rozwojem zasiêgu sieci - w ci±gu lat, które up³ynê³y od uruchomienia jego w³asnej firmy, pomaga³ budowaæ strony internetowe i reklamowaæ siê online 350 firmom, zarówno polskim, jak i miêdzynarodowym.


Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Bazy danych. Pierwsze starcie. eBook. Pdf (22.90z)
Instant Apache Camel Message Routing (69.90z)
Twój podrêczny uspokajacz. Niezbêdnik ka¿dej kobiety (20.30z)
Tworzenie aplikacji dla Windows. Od prostych programów do gier komputerowych. eBook. Pdf (54.00z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. eBook. Pdf (27.90z)
JavaScript. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (62.90z)
Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0. eBook. Mobi (62.90z)
FISZKI audio j. hiszpañski S³ownictwo 2 (23.20z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie II. eBook. ePub (23.90z)
iOS Game Development Cookbook (186.15z)
Sztuka przywództwa. Rozwijanie umiejêtno¶ci kierowniczych (26.95z)
Fotograf w podró¿y. eBook. ePub (47.00z)
UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach. eBook. Pdf (27.00z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie. eBook. Mobi (35.90z)
Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. Pdf (19.90z)
Sztuka bycia atrakcyjnym. Sekrety osobistego magnetyzmu. Wydanie II (29.90z)
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV. eBook. Mobi (47.00z)
Krótka historia czasu (26.23z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Arkusz kalkulacyjny w æwiczeniach. eBook. Pdf (54.99z)
Wstêp do HTML5 i CSS3. eBook.ePub (37.00z)

Pozostae z serii: Inne

BIOS. Tablice informatyczne (12.90z)
Mastering OpenStack - Second Edition (139.00z)
Your Money: The Missing Manual (76.42z)
Building Django 2.0 Web Applications (149.00z)
MS Project 2003. Zarzadzanie projektami (67.00z)
Hands-On Computer Vision with TensorFlow 2 (109.00z)
Jak przygotowaæ dobrej jako¶ci biznesplan w ramach PROW i innych programów (6.90z)
Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing (179.00z)
Natural Language Processing Fundamentals (129.00z)
DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
AutoCAD 2018 PL (129.00z)
Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceñ (119.00z)
Practical Discrete Mathematics (189.00z)
Python. Machine learning i deep learning. Biblioteki scikit-learn i TensorFlow 2. Wydanie III (71.40z)
Netbooks: The Missing Manual. The Missing Manual (80.74z)
Learning OpenStack Networking - Third Edition (159.00z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (21.95z)
Linux. Komendy i polecenia (9.90z)
Tablice informatyczne. WordPress (12.90z)
Apache Cookbook. Solutions and Examples for Apache Administration. 2nd Edition (118.15z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa | motoryzacja