e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Firewall nie powstrzyma prawdziwego smoka, czyli jak zadbaæ o cyberbezpieczeñstwo. Przewodnik dla niefachowców. Wydanie III

Carey Parker
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2019-08-20
stron: 312, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Internet jest obecny w wiêkszo¶ci obszarów naszego ¿ycia. To ju¿ nie tylko korzystanie ze stron internetowych, ale tak¿e bankowo¶æ, zakupy w sieci czy podtrzymywanie relacji z rodzin± i ze znajomymi. Oznacza to, ¿e niemal ca³y czas Twoje bezpieczeñstwo, pieni±dze i prywatno¶æ s± nara¿one na ataki. Aby skutecznie chroniæ siebie i swoich bliskich, musisz zdobyæ pewne minimum wiedzy. Nie sposób obroniæ siê przed naprawdê zdeterminowanym hakerem, ale ochrona przed pospolitymi w³amaniami czy masow± inwigilacj± jest jak najbardziej mo¿liwa, i to z wykorzystaniem prostych narzêdzi. Trzeba tylko wiedzieæ, jak siê do tego zabraæ!
To przystêpny i kompleksowy przewodnik po zagadnieniach bezpieczeñstwa, skierowany do osób, które nie znaj± siê na komputerach i informatyce. Kwestie cyberbezpieczeñstwa przedstawiono tu krok po kroku, z minimalnym u¿yciem specjalistycznego jêzyka. Opisano dziesi±tki ca³kiem prostych sposobów pozwalaj±cych ka¿demu zabezpieczyæ swoje urz±dzenia i dane. Ksi±¿ka zosta³a napisana tak, aby maksymalnie upro¶ciæ zarz±dzanie Twoim bezpieczeñstwem w sieci. W ka¿dym rozdziale znalaz³a siê kompletna lista kontrolna ze szczegó³owymi instrukcjami i rysunkami.
Najwa¿niejsze zagadnienia:
  • zarz±dzanie has³ami dostêpu
  • blokowanie inwigilacji i ¶ledzenia w internecie
  • bezpieczne korzystanie z bankowo¶ci, ze sklepów i z serwisów spo³eczno¶ciowych
  • bezpieczeñstwo smartfona, tabletu i domowej sieci
  • ochrona dzieci korzystaj±cych z internetu

Nie musisz byæ informatykiem, by pamiêtaæ o bezpieczeñstwie!Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

Adversarial Tradecraft in Cybersecurity (139.00z)
Hands-On Networking with Azure (139.00z)
Python Digital Forensics Cookbook (179.00z)
Bezpieczeñstwo w sieci - Jak skutecznie chroniæ siê przed atakami (25.51z)
CISSP (ISC)2 Certification Practice Exams and Tests (129.00z)
Network Security with OpenSSL. Cryptography for Secure Communications (135.15z)
Analiza ¶ledcza urz±dzeñ mobilnych. Teoria i praktyka (67.00z)
Kliknij tutaj, aby zabiæ wszystkich. Bezpieczeñstwo i przetrwanie w hiperpo³±czonym ¶wiecie (21.95z)
Atak na sieæ okiem hakera. Wykrywanie i eksploatacja luk w zabezpieczeniach sieci (36.85z)
Active Directory - odtwarzanie po awarii (30.44z)
Network Analysis using Wireshark 2 Cookbook - Second Edition (159.00z)
Podrêcznik pentestera. Bezpieczeñstwo systemów informatycznych (59.00z)
Network Protocols for Security Professionals (139.00z)
Hartowanie Linuksa we wrogich ¶rodowiskach sieciowych. Ochrona serwera od TLS po Tor (59.00z)
Metasploit 5.0 for Beginners - Second Edition (94.99z)
Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT (48.95z)
Cyberbroñ - broñ doskona³a. Wojny, akty terroryzmu i zarz±dzanie strachem w epoce komputerów (31.36z)
Metasploit. Receptury pentestera. Wydanie II (59.00z)
Bezpieczeñstwo defensywne. Podstawy i najlepsze praktyki (17.90z)
Mastering Palo Alto Networks - Second Edition (139.00z)

Pozostae z serii: Inne

Marketing wielkich mo¿liwo¶ci. Jak sprzedawaæ wiêcej w szumie informacyjnym (34.90z)
Jumpstart Jamstack Development (109.00z)
Haskell. Plac æwiczeñ dla uczonych (31.20z)
SOCIAL MEDIA MARKETING DLA POCZ¡TKUJ¡CYCH I NIE TYLKO (29.99z)
PageMaker 7. Æwiczenia (14.90z)
Nowoczesne API. Ewoluuj±ce aplikacje sieciowe w technologii ASP.NET (79.00z)
Brzdêk! Jak odkrêciæ internetowy kurek z pieniêdzmi. eBook. Mobi (31.99z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? (37.00z)
ECUK. Grafika mened¿erska i prezentacyjna (8.38z)
Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
Jêzyk SQL. Przyjazny podrêcznik (23.94z)
Darmowe sposoby na tworzenie profesjonalnych stron WWW. Podrêcznik webmastera. Wydanie III (32.45z)
CSS Text. Styling Your Words (21.17z)
Mobile Development with .NET - Second Edition (129.00z)
Becoming a Better Programmer. A Handbook for People Who Care About Code (143.65z)
Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemys³owych (24.31z)
Skrzynka narzêdziowa architekta oprogramowania (39.20z)
Reklama cyfrowa. Podrêcznik. Analiza dzia³añ reklamowych najwiêkszych ¶wiatowych firm medialnych (40.72z)
Informatyka ¶ledcza. Gromadzenie, analiza i zabezpieczanie dowodów elektronicznych dla pocz±tkuj±cych (43.45z)
Using the HTML5 Filesystem API. A True Filesystem for the Browser (80.74z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa