e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -69%


Firewall nie powstrzyma prawdziwego smoka, czyli jak zadbaæ o cyberbezpieczeñstwo. Przewodnik dla niefachowców. Wydanie III

Carey Parker
promocja -69%
cena: 48.064516129032 z 14.90 z
Data wydania: 2019-08-20
stron: 312, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Internet jest obecny w wiêkszo¶ci obszarów naszego ¿ycia. To ju¿ nie tylko korzystanie ze stron internetowych, ale tak¿e bankowo¶æ, zakupy w sieci czy podtrzymywanie relacji z rodzin± i ze znajomymi. Oznacza to, ¿e niemal ca³y czas Twoje bezpieczeñstwo, pieni±dze i prywatno¶æ s± nara¿one na ataki. Aby skutecznie chroniæ siebie i swoich bliskich, musisz zdobyæ pewne minimum wiedzy. Nie sposób obroniæ siê przed naprawdê zdeterminowanym hakerem, ale ochrona przed pospolitymi w³amaniami czy masow± inwigilacj± jest jak najbardziej mo¿liwa, i to z wykorzystaniem prostych narzêdzi. Trzeba tylko wiedzieæ, jak siê do tego zabraæ!
To przystêpny i kompleksowy przewodnik po zagadnieniach bezpieczeñstwa, skierowany do osób, które nie znaj± siê na komputerach i informatyce. Kwestie cyberbezpieczeñstwa przedstawiono tu krok po kroku, z minimalnym u¿yciem specjalistycznego jêzyka. Opisano dziesi±tki ca³kiem prostych sposobów pozwalaj±cych ka¿demu zabezpieczyæ swoje urz±dzenia i dane. Ksi±¿ka zosta³a napisana tak, aby maksymalnie upro¶ciæ zarz±dzanie Twoim bezpieczeñstwem w sieci. W ka¿dym rozdziale znalaz³a siê kompletna lista kontrolna ze szczegó³owymi instrukcjami i rysunkami.
Najwa¿niejsze zagadnienia:
  • zarz±dzanie has³ami dostêpu
  • blokowanie inwigilacji i ¶ledzenia w internecie
  • bezpieczne korzystanie z bankowo¶ci, ze sklepów i z serwisów spo³eczno¶ciowych
  • bezpieczeñstwo smartfona, tabletu i domowej sieci
  • ochrona dzieci korzystaj±cych z internetu

Nie musisz byæ informatykiem, by pamiêtaæ o bezpieczeñstwie!Cena: 14.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

Konfiguracja Firewalli CISCO ASA w programie Packet Tracer (42.00z)
Practical Cloud Native Security with Falco (220.15z)
Bezpieczeñstwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom 2 (54.45z)
Aktywne wykrywanie zagro¿eñ w systemach IT w praktyce. Wykorzystywanie analizy danych, frameworku ATT&CK oraz narzêdzi open source (57.85z)
Blue team i cyberbezpieczeñstwo. Zestaw narzêdzi dla specjalistów od zabezpieczeñ w sieci (37.95z)
Penetration Testing with Shellcode (139.00z)
Wojny w cyberprzestrzeni. Koncepcje, strategie i taktyki, dziêki którym przetrwasz i ocalisz swoj± organizacjê (32.45z)
Mastering Azure Security - Second Edition (139.00z)
Kerberos: The Definitive Guide. The Definitive Guide (118.15z)
Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals Exam Ref SC-900 (119.00z)
Strategie Red Team. Ofensywne testowanie zabezpieczeñ w praktyce (54.45z)
Malware Analysis Techniques (159.00z)
Bezpieczeñstwo systemu Linux w praktyce. Receptury. Wydanie II (79.00z)
Warsztat hakera. Testy penetracyjne i inne techniki wykrywania podatno¶ci (64.35z)
Cyberbroñ - broñ doskona³a. Wojny, akty terroryzmu i zarz±dzanie strachem w epoce komputerów (31.36z)
Ocena bezpieczeñstwa sieci wyd. 3 (55.44z)
Practical Mobile Forensics - Fourth Edition (129.00z)
Twoje dziecko w sieci. Przewodnik po cyfrowym ¶wiecie dla czasami zdezorientowanych rodziców (27.22z)
Hands-On Bug Hunting for Penetration Testers (139.00z)
Jak dzia³a oprogramowanie? Tajemnice komputerowych mechanizmów szyfrowania, obrazowania, wyszukiwania i innych powszechnie u¿ywanych technologii (26.95z)

Pozostae z serii: Inne

Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania spo³eczno-ekonomiczne (39.00z)
Applied Computational Thinking with Python (129.00z)
Zwinny samuraj. Jak programuj± mistrzowie zwinno¶ci. eBook. ePub (39.00z)
Tableau Desktop Cookbook (254.15z)
Wege energia (24.74z)
Rysujemy na PC-cie, czyli CorelDRAW w przyk³adach (9.80z)
Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe (59.00z)
HTML5. Przewodnik encyklopedyczny (129.00z)
Sculpting the Blender Way (159.00z)
Augmented Human. How Technology Is Shaping the New Reality (143.65z)
Fotografia cyfrowa. Wydanie drugie (55.00z)
Ma³y szachista. Wspólna nauka to dobra zabawa. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
ProBlogger. Jak czerpaæ zyski ze swojego bloga (21.45z)
Hands-On Microsoft Teams (209.00z)
Skuteczne programowanie Lego Mindstorms (44.80z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. Mobi (31.99z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (129.00z)
Jêzyk SQL. Przyjazny podrêcznik. Wydanie II (25.85z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (30.20z)
#mamawdomu, czyli poradnik dla kreatywnych rodziców (13.70z)