e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-14
Promocja: -34%


Finanse i Python. £agodne wprowadzenie do teorii finansów

Yves Hilpisch
promocja -34%
cena: 49.151515151515 z 32.44 z
Data wydania: 2022-05-01
stron: 185, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl

Finanse i Python. £agodne wprowadzenie do teorii finansów

Rozwój technologii i dostêp do danych finansowych sta³y siê ogromnym u³atwieniem w korzystaniu z globalnych rynków finansowych. Je¶li zechcesz, mo¿esz szybko zacz±æ przygodê na przyk³ad z handlem algorytmicznym. Wystarczy, ¿e masz niewielkie pojêcie o matematyce, programowaniu i ekonomii. Niestety, nieliczne programy nauczania o finansach integruj± ze sob± te trzy dziedziny. Tymczasem koncepcje matematyczne wspaniale u³atwiaj± zrozumienie pojêæ z zakresu in¿ynierii finansowej, a wczesne w³±czanie æwiczeñ programistycznych pozwala na znaczne zwiêkszenie efektywno¶ci takiej edukacji.
Dziêki tej praktycznej, przystêpnie napisanej ksi±¿ce szybko zrozumiesz podstawy teorii finansów, modelowania danych finansowych i zastosowania Pythona w finansach obliczeniowych. Znajdziesz tu systematyczne wprowadzenie do in¿ynierii finansowej, handlu algorytmicznego czy zarz±dzania aktywami. Zdobêdziesz umiejêtno¶ci tworzenia w Pythonie programów, które u³atwi± Ci rozwi±zywanie takich problemów jak ustalanie sk³adu portfeli inwestycyjnych zgodnie z nowoczesn± teori± portfela, a tak¿e wycena opcji i innych instrumentów pochodnych. Je¶li zajmujesz stanowisko kierownicze w bran¿y finansowej, z pewno¶ci± przyda Ci siê wiedza o zastosowaniu Pythona w finansach. Je¶li ju¿ biegle kodujesz w Pythonie, ³atwiej skorzystasz ze swoich umiejêtno¶ci w tworzeniu przydatnych aplikacji z zakresu in¿ynierii finansowej.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • matematyczne podstawy teorii finansów i programowania w Pythonie
  • modele ekonomiczne i modelowanie danych finansowych
  • zastosowanie Pythona w obliczeniach zwi±zanych z finansami
  • wycena, podejmowanie decyzji, równowaga i alokacja aktywów
  • zastosowanie bibliotek i narzêdzi Pythona w modelowaniu finansowym

Teoria finansów? Z Pythonem to dziecinnie proste!Cena: 32.44 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Inteligentna sieæ. Algorytmy przysz³o¶ci. Wydanie II (30.19z)
Python. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy programowania i tworzenia aplikacji (39.00z)
Internet of Things Programming Projects (139.00z)
Mastering Python Design Patterns - Second Edition (139.00z)
Programowanie sterowane testami w Pythonie. Jak tworzyæ skalowalne zestawy testów i aplikacji (43.45z)
Sztuczna inteligencja w finansach. U¿ywaj jêzyka Python do projektowania i wdra¿ania algorytmów AI (64.35z)
Python dla ka¿dego. Kurs video. Rozwi±¿ 100 zadañ z Pythona i zostañ programist± (109.00z)
Python. Rusz g³ow±! Wydanie II (54.45z)
Efektywny Python. 59 sposobów na lepszy kod (26.95z)
Learn Python by Building Data Science Applications (109.00z)
Python. Kurs dla nauczycieli i studentów (32.45z)
Hands-On Data Science with Anaconda (119.00z)
Data Mining. Eksploracja danych w sieciach spo³eczno¶ciowych. Wydanie III (44.85z)
Zaawansowane uczenie maszynowe z jêzykiem Python (34.20z)
Applied Computational Thinking with Python (129.00z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie V (109.45z)
Programowanie w Pythonie dla bystrzaków. Wydanie II (35.40z)
Efektywny Python. 90 sposobów na lepszy kod. Wydanie II (43.45z)
Python. Instrukcje dla programisty. Wydanie II (54.45z)
Odoo 11 Development Cookbook - Second Edition (169.00z)

Pozostae z serii: Inne

Android 2. Tworzenie aplikacji (99.00z)
Nasz wspania³y mózg (22.78z)
Deep Learning. Praktyczne wprowadzenie (53.90z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (14.90z)
Szybkie scalanie, rozdzielanie i obramowywanie komórek (13.45z)
Microservice Architecture. Aligning Principles, Practices, and Culture (143.65z)
Appcelerator Titanium: Up and Running. Building Native iOS and Android Apps Using JavaScript (72.24z)
ABC komputera. Wydanie VII (34.90z)
Building Bluetooth Low Energy Systems (139.00z)
Superpamiêæ dla dzieci (29.90z)
Godot Engine Game Development Projects (139.00z)
PHP 5. Narzêdzia dla ekspertów (79.00z)
Python. Rusz g³ow±! Wydanie II (54.45z)
The Smashing Book #2 (37.95z)
Excel 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
Ajax on Rails. eBook. Mobi (34.90z)
Deep Learning Quick Reference (139.00z)
Ajax on Rails. eBook. ePub (34.90z)
Na tropie b³êdów Przewodnik hakerski (74.59z)
The Deep Learning with PyTorch Workshop (109.00z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Piła | bezprzewodowy światłowodowy internet maków podhalański telefon serwery | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Sianożęty wolne domki nad morzem