e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Facebook. Daj siê poznaæ

£ukasz Suma
cena: 24.90 z
Data wydania: 2010-03-01
stron: 232, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ludzie na ca³ym ¶wiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³eczno¶ciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich to jak pope³niæ towarzyskie samobójstwo! Swoje konta w takich serwisach maj± przecie¿ wielkie gwiazdy filmowe, popularni piosenkarze i znani politycy, lecz równie¿ zwykli ludzie, przeciêtni Kowalscy, pragn±cy podzieliæ siê swoim ¿yciem z bli¿szymi i dalszymi przyjació³mi oraz zaistnieæ w wirtualnej przestrzeni. Do najpopularniejszych portali spo³eczno¶ciowych nale¿y z ca³± pewno¶ci± Facebook, który rozpocz±³ swoje istnienie jako niewielka inicjatywa pewnego studenta Uniwersytetu Harvarda, aby ju¿ po kilku latach staæ siê najwiêkszym serwisem tego typu i jedn± z najczê¶ciej odwiedzanych witryn na ¶wiecie! W chwili oddawania tej ksi±¿ki do druku Facebook mia³ grubo ponad 300 milionów u¿ytkowników!
"Facebook. Daj siê poznaæ" to ksi±¿ka, dziêki której bezbole¶nie wkroczysz w rzeczywisto¶æ Facebooka i zaczniesz czerpaæ wiele przyjemno¶ci z jej odwiedzania. Poznasz interfejs serwisu i nauczysz siê wykonywaæ wiêkszo¶æ niezbêdnych dzia³añ. Ominiesz rafy, na których rozbijaj± siê pocz±tkuj±cy u¿ytkownicy portalu i przez które czêsto zniechêcaj± siê do niego, pozostaj±c "martwymi duszami" Facebooka. Znajdziesz te¿ starych znajomych i poznasz nowych, a ponadto do³±czysz do ró¿nych grup i fanklubów. Dowiesz siê, do czego s³u¿± tablica, wiadomo¶ci i czat. Poznasz równie¿ mo¿liwo¶ci aplikacji oraz funkcje zwi±zane ze zdjêciami i materia³ami wideo. Zdobêdziesz wiedzê na temat tego, jak wykorzystaæ serwis w promocji biznesu, i przekonasz siê, ¿e warto dbaæ o swoje bezpieczeñstwo oraz prywatno¶æ publikowanych informacji.
  • Interfejs u¿ytkownika serwisu
  • Zak³adanie konta i definiowanie jego ustawieñ
  • Wyszukiwanie znajomych, grup i stron
  • £±czenie siê z przyjació³mi i wymiana informacji
  • U¿ywanie aplikacji oferowanych przez serwis
  • Korzystanie z multimedialnych mo¿liwo¶ci Facebooka
  • Komercyjne zastosowania portalu
  • Bezpieczeñstwo i ochrona prywatno¶ci

Do³±cz do najwiêkszej spo³eczno¶ci ¶wiata - odkryj serwis Facebook!Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Podstawy internetu

Wikipedia (39.00z)
Serwisy spo³eczno¶ciowe dla seniorów (20.35z)
Internet. Kurs. Wydanie III (21.45z)
Tajemnice sieci (11.99z)
Internet po piêædziesi±tce (26.59z)
Zakupy w sieci dla seniorów (20.35z)
ECDL. Europejski Certyfikat Umiejêtno¶ci Komputerowych. Przewodnik. Tom II (19.20z)
Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie V (10.95z)
ECDL e-obywatel (32.68z)
E-senior. Poradnik ¶wiadomego u¿ytkownika internetu (13.70z)
Internet. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II (13.70z)
Internet równie¿ dla seniora (33.75z)
Senior pracuje w sieci (33.00z)
ECDL Advanced na skróty z p³yt± CD Edycja 2012 (66.21z)
Laptop równie¿ dla seniora (33.75z)
Cyfrowy ¶wiat seniora. Aktywnie w internecie (39.20z)
ECDL Advanced na skróty z p³yt± CD (66.25z)
Tajemnice sieci (21.95z)
Internet. Dla seniorów (19.20z)
Cyfrowy ¶wiat 60+. Ty i Twój komputer (39.20z)

Pozostae z serii: Inne

ASAP. Jak nauczyæ siê jêzyka obcego tak szybko, jak to mo¿liwe (22.68z)
Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów (20.16z)
Web Design in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 3rd Edition (135.15z)
Android Studio w 24 godziny. Wygodne programowanie dla platformy Android. Wydanie IV (43.45z)
Lean management po polsku. O dobrych i z³ych praktykach (21.45z)
Selenium. Automatyczne testowanie aplikacji (19.95z)
Google Advertising Tools. Cashing in with AdSense, AdWords, and the Google APIs (101.15z)
C# 4.0 Pocket Reference. 3rd Edition (50.92z)
Perl. Wprowadzenie. Wydanie IV (79.00z)
Java. Kompendium programisty. Wydanie X (98.45z)
Hands-On Continuous Integration and Delivery (159.00z)
Zbiór zadañ z matematyki dla biologów (10.50z)
OpenStack for Architects (159.00z)
C#. Æwiczenia. Wydanie III (32.90z)
HTML5 Canvas (109.65z)
Deep Reinforcement Learning Hands-On - Second Edition (169.00z)
Managing Kubernetes. Operating Kubernetes Clusters in the Real World (220.15z)
Head First Object-Oriented Analysis and Design. Edycja polska (Rusz g³ow±!) (43.45z)
Google Picasa. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (14.90z)
Statystyka z programem Statistica (69.00z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | jiveoffere | ekhbary