e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Excel w obliczeniach naukowych i technicznych. eBook. Pdf

Maciej Gonet
cena: 31.99 z
Data wydania: 2012-02-01
stron: 312, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Sprawd¼ jak Excel mo¿e pomóc Ci w skomplikowanych obliczeniach!

 • Jak wykorzystaæ mo¿liwo¶ci arkusza do rozwi±zywania zaawansowanych zadañ matematycznych?
 • Jak skorzystaæ z mo¿liwo¶ci jêzyka VBA?
 • Jak stworzyæ prost± bazê danych w Microsoft Excel?
Arkusz kalkulacyjny Excel, to jedno z najbardziej cenionych narzêdzi pakietu Microsoft Office. Liczba jego zastosowañ jest wprost proporcjonalna do pomys³owo¶ci u¿ytkowników z nim pracuj±cych. Jednak jego prawdziw± si³ê mo¿na poznaæ wszêdzie tam, gdzie konieczne jest ¿mudne przeliczanie wielu kolumn liczb lub wykonywanie skomplikowanych obliczeñ matematycznych. Excel nigdy siê nie nudzi, a do tego jest nieomylny. Czas okie³znaæ te ogromne mo¿liwo¶ci! W³a¶nie dziêki tej ksi±¿ce szybko zapoznasz siê z mo¿liwo¶ciami narzêdzia Microsoft Excel w zakresie wykonywania obliczeñ naukowych i technicznych. Sprawdzisz jak wydajnie rozwi±zaæ problemy o dowolnym stopniu z³o¿ono¶ci. Nauczysz siê obliczaæ ca³ki niew³a¶ciwe, ca³ki oznaczone, równania liniowe, nieliniowe i ró¿niczkowe. Brzmi gro¼nie? Ale nie w Excelu. Przejrzyste przyk³ady oraz opisy "krok po kroku" sprawi±, ¿e rozwi±zywanie tych i wiele innych problemów nie bêdzie stanowi³o dla Ciebie najmniejszego problemu. Ksi±¿ka ta ¶wietnie sprawdzi siê w rêkach studentów, uczniów oraz pracowników naukowych.
 • Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel
 • Operowanie na tablicach
 • Prezentacja danych w formie graficznej
 • Ró¿niczkowanie numeryczne
 • Obliczanie ca³ek niew³a¶ciwych i oznaczonych
 • Rozwi±zywanie uk³adów równañ
 • Interpolacja danych
 • Rozwi±zywanie równañ ró¿niczkowych
 • Dzia³ania na liczbach zespolonych
 • Przygotowanie prostej bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Mo¿liwo¶ci jêzyka VBA

Wykorzystaj mo¿liwo¶ci arkusza Excel w skomplikowanych dzia³aniach matematycznych!Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

HTML5. Programowanie aplikacji. eBook. ePub (29.90z)
Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (10.90z)
Google AdWords. Skuteczna kampania reklamowa w internecie. eBook. ePub (31.99z)
Wyst±pienia publiczne dla nie¶mia³ych (32.00z)
CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW. eBook. Mobi (47.00z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (79.00z)
Jak pokroiæ tort i inne zagadki matematyczne (19.71z)
Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (79.00z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. Pdf (31.99z)
Petersburg. Miasto bia³ych nocy (wydanie III) (29.90z)
Wojownik SEO. Sztuka osi±gania najwy¿szych pozycji w wyszukiwarkach. eBook. Mobi (47.00z)
Rejestr Windows 7. Praktyczne przyk³ady. eBook. ePub (22.90z)
Krótka historia psychologii (25.71z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej (37.00z)
PHP. Zaawansowane programowanie. eBook. ePub (47.00z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II. eBook. Pdf (99.00z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II. eBook. ePub (99.00z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. ePub (31.99z)
Practical Linear Algebra for Data Science (254.15z)
Algorytmy. Struktury danych i z³o¿ono¶æ obliczeniowa (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Integrowanie Oracle E-Business Suite R12 oraz tworzenie i rozszerzanie OA Framework. Poradnik praktyczny. Poradnik praktyczny (47.04z)
Mapowanie wra¿eñ. Kreowanie warto¶ci przy pomocy ¶cie¿ek klienta, schematów us³ug i diagramów. Wydanie II (57.85z)
Fearless Cross-Platform Development with Delphi (159.00z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (19.20z)
Enterprise Architecture for Digital Business (143.65z)
Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzêdzia w analizie i wizualizacji danych (149.00z)
QuarkXPress 4.1. Praktyczne projekty (25.00z)
Prawo dla biznesu. E-commerce (26.95z)
Tablice informatyczne. PHP 5. eBook. Pdf (9.90z)
Metasploit. Receptury pentestera. Wydanie II (32.45z)
Enterprise Development with Flex. Best Practices for RIA Developers (177.65z)
LEGO. Ksiêga przygód (21.95z)
Programowanie aplikacji dla urz±dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile (59.00z)
Rumunia. Mozaika w ¿ywych kolorach oraz Mo³dowa (wydanie II) (49.90z)
ABC sam optymalizujê komputer (39.00z)
Linux Kernel. Przewodnik programisty (49.90z)
Hands-On Big Data Analytics with PySpark (79.90z)
Perl (49.00z)
Informatyka Europejczyka. Python. Programowanie na maturze (22.42z)
AutoCAD 2021 PL. Pierwsze kroki (24.70z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem | autokary warszawa | przeprowadzki warszawa