e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne)

Sun Tzu, Sun Pin
cena: 79.00 z
Data wydania: 2005-12-09
stron: 312, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie helion.pl

Ekskluzywne wydanie "Sztuki wojny" -
traktatów wojennych Sun Tzu, Sun Pina opatrzonych komentarzami

Niewiarygodne, ¿e zasady i metody konfrontacji z przeciwnikiem znane w odleg³ej epoce i zupe³nie innej cywilizacji z powodzeniem znajduj± zastosowanie równie¿ dzisiaj.
"Sztuka wojny" Sun Tzu i "Metody wojskowe" Sun Pina przedstawiaj± zbiór zaleceñ i rad dla ka¿dego, kto dowodzi lud¼mi, stawia czo³a wyzwaniom i walczy o pozycjê dla siebie i swoich podw³adnych.

Poznaj chiñskie zasady taktyki i strategii
skuteczne w interesach i ¿yciu osobistym

Zawarta w tej ksi±¿ce wiedza nie wymaga naukowego przygotowania i jest przystêpna dla ka¿dego czytelnika. S³owa chiñskich mêdrców opatrzone zosta³y komentarzami zawieraj±cymi wyja¶nienia trudniejszych fragmentów, opisami kontekstu sytuacyjnego i propozycjami zastosowania ich interpretacji w sytuacjach ¿ycia codziennego.
O skuteczno¶ci ponadczasowych chiñskich nauk wiedz± azjatyccy politycy, biznesmeni i wojskowi od dwu i pó³ tysi±ca lat. W XX wieku, po przegranej wojnie w Wietnamie, przekona³y siê o niej równie¿ Stany Zjednoczone, gdzie od kilkudziesiêciu lat wyk³ada siê wiedzê Sun Tzu i Sun Pina na uczelniach wojskowych.
Opanowanie skutecznych strategii przydaje siê nie tylko na wojnie, ale równie¿ na co dzieñ. Nauki Sun Tzu nadaj± siê do zastosowania w negocjacjach, windykacjach, marketingu, reklamie, sporcie, walce z konkurencj±, zarz±dzaniu lud¼mi i obronie w³asnych interesów.

Te traktaty ucz± zwyciê¿aæCena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

English 4 IT. Praktyczny kurs jêzyka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko (30.44z)
Przygotowani na wszystko. 52 zasady efektywno¶ci wed³ug metody Getting Things Done (20.35z)
Co ludzie sukcesu robi± przed ¶niadaniem (17.45z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci. Wydanie II (oprawa twarda) (49.90z)
Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem (21.95z)
Tajniki sukcesu. Wyzwól wewnêtrzn± si³ê i ¿yj w dobrobycie (34.90z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni. Wydanie II (26.95z)
M±drzej, szybciej, lepiej. Sekret efektywno¶ci (40.23z)
Mistrzowski samouk. Jak ³atwo i skutecznie doskonaliæ siê w dowolnej dziedzinie (12.90z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (24.70z)
Prawo odwagi. Si³a, która na zawsze odmieni Twoje ¿ycie (31.35z)
Znajd¼ swoje DLACZEGO. Droga do poczucia spe³nienia i wewnêtrznej motywacji (27.30z)
Nawyk nieodwlekania. Proste sposoby pokonania prokrastynacji (12.90z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (29.89z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (26.95z)
Ego to Twój wróg (24.34z)
Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (21.45z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych (21.60z)
Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wp³ywu. Wydanie II (29.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna dla bystrzaków. Wydanie III (21.45z)

Pozostae z serii: Inne

Drony. Wprowadzenie (18.10z)
Paragon z podró¿y. Poradnik taniego podró¿owania. Wydanie 2 (31.99z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (67.00z)
Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II (12.90z)
MATLAB i Simulink. Poradnik u¿ytkownika. Wydanie III (26.95z)
React. Receptury. Poradnik dla zaawansowanych (54.45z)
Egzamin 70-410: Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2, wyd. II (88.83z)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik (99.00z)
Beginning C++ Game Programming - Second Edition (129.00z)
Fotografia produktowa. Od przedmiotu do martwej natury (53.26z)
Raporty podsumowuj±ce - teraz 2x szybciej! (42.40z)
Visual Basic .Net. Szybki start (69.00z)
Twoja firma w Google, czyli jak przeprowadziæ skuteczn± kampaniê AdWords (29.90z)
Poradnik fotograficzny. Wydanie uaktualnione (22.78z)
J2ME. Praktyczne projekty (33.00z)
Egzamin 70-744 Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 (71.60z)
ASP.NET 2.0. Gotowe rozwi±zania (41.60z)
Active Directory w systemach wolnego oprogramowania (24.70z)
Twoja firma w Google. czyli jak przeprowadziæ skuteczn± kampaniê AdWords (26.59z)
Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków (26.95z)