e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne


Excel 2002 PL. Ksiêga eksperta

Kathy Ivens, Conrad Carlberg
cena: 79.00 z
Data wydania: 2002-10-31
stron: 704, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Microsoft Excel to najpopularniejsza aplikacja biurowa, u¿ywana wszêdzie tam, gdzie przetwarzane s± dane liczbowe: w firmach, szko³ach, na wy¿szych uczelniach i w placówkach naukowych. Zakres mo¿liwo¶ci Excela jest szeroki: od prostych zestawieñ przez skomplikowane obliczenia statystyczne, a¿ do zaawansowanych aplikacji, korzystaj±cych z danych dostêpnych w innych programach pakietu Office. St±d potrzeba ksi±¿ki, która obejmie swoim zakresem ca³± bogat± funkcjonalno¶æ najnowszej wersji tego programu, Excela 2002. Po przeczytaniu "Excel 2002 PL Ksiêgi Eksperta", nie bêdziesz czu³ siê jak skazaniec, uwiêziony za kratkami arkusza kalkulacyjnego. Przeciwnie, to Ty uzyskasz w³adzê nad Excelem. Ksi±¿ka stanowi tak¿e podstawê do zdobycia certyfikatu Microsoft Office User Specialist, który stanowi cenione na rynku pracy potwierdzenie Twojego profesjonalizmu. Wszystko o Excelu, czego mo¿esz kiedykolwiek potrzebowaæ.
 • Podstawy: interfejs u¿ytkownika, wprowadzanie i formatowanie danych, korzystanie z plików
 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi, drukowanie
 • Zarz±dzanie danymi, sortowanie i filtrowanie
 • Tworzenie zaawansowanych formu³
 • Generowanie wykresów i dodawanie grafiki do arkusza
 • Tabele przestawne i korzystanie z Solvera
 • Importowanie danych do Excela
 • Korzystanie ze skoroszytów
 • Generowanie plików HTML
 • Pisanie makr i programowanie w Visual Basic for Applications
 • Uzyskiwanie dostêpu do zewnêtrznych baz danych
"Excel 2002 PL. Ksiêga eksperta" to ksi±¿ka dla oszczêdnych. Dowiesz siê z niej, jak oszczêdziæ swój czas, wykorzystuj±c w maksymalny sposób mo¿liwo¶ci Excela 2002. Oszczêdzisz tak¿e miejsce na pó³ce: ksi±¿ka przestawia wszystkie funkcje programu, od podstawowych, po najbardziej zaawansowane. To jedyna ksi±¿ka o Excelu 2002, jakiej bêdziesz kiedykolwiek potrzebowa³.

Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

Excel 2003 PL. Kurs (34.90z)
Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc (14.90z)
Excel. Programowanie w VBA dla bystrzaków. Wydanie V (32.45z)
Excel. Programowanie dla profesjonalistów (89.00z)
Microsoft Excel 2019 Krok po kroku (51.92z)
Excel 2019 PL. Biblia (70.95z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy (31.35z)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych (21.45z)
Word i Excel. Dla seniorów (19.20z)
Excel 2013 PL. Biblia (54.45z)
Microsoft Excel 2019 Przetwarzanie danych za pomoc± tabel przestawnych (71.99z)
Office 2016 PL. Kurs (21.95z)
Bezproblemowa obs³uga ³±cz do danych zewnêtrznych (9.72z)
ABC Excel 2003 PL (15.00z)
Excel w praktyce, wydanie luty 2016 r (37.09z)
Excel 2010 PL. Biblia (59.95z)
Excel. 101 makr gotowych do u¿ycia (49.00z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w æwiczeniach (69.00z)
ABC Excel 2010 PL (15.95z)
Power Query i Power Pivot. Kurs video. Poznaj narzêdzia Excel BI (129.00z)

Pozostae z serii: Inne

Twórcze ujêcie natury i krajobrazu. Obud¼ w sobie fotograficzny zmys³ (49.00z)
VMware vSphere 6.5 Cookbook - Third Edition (149.00z)
User Story Mapping. Discover the Whole Story, Build the Right Product (143.65z)
Elektronika dla bystrzaków. Wydanie III (48.19z)
Kali Linux Cookbook - Second Edition (179.00z)
Baltie. Kurs video. Poziom pierwszy. Elementarz programowania w jêzyku wizualnym (29.00z)
Java. Techniki zaawansowane. Wydanie IX (81.95z)
Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II (33.49z)
Wojny w cyberprzestrzeni. Koncepcje, strategie i taktyki, dziêki którym przetrwasz i ocalisz swoj± organizacjê (37.76z)
NT Server 4 in the Enterprise (egzamin 70-068) (55.00z)
The Hardware Startup. Building Your Product, Business, and Brand (126.65z)
Blueprints Visual Scripting for Unreal Engine 5 - Third Edition (169.00z)
PySpark Cookbook (139.00z)
Photoshop 5 w praktyce (51.00z)
Po prostu Access 2002/XP PL (18.99z)
DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
TensorFlow Reinforcement Learning Quick Start Guide (89.90z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych (21.45z)
Learning Social Media Analytics with R (189.00z)
Po prostu JavaScript. Wydanie VIII (69.00z)