e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne


Excel 2013 PL. Kurs

Witold Wrotek
cena: 39.90 z
Data wydania: 2013-10-31
stron: 336, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Zostañ mistrzem excelowej ¿onglerki danymi!

 • Idealny pracownik, czyli jak wycisn±æ maksymalnie du¿o z arkusza kalkulacyjnego
 • Excel jako baza danych, czyli jak uporz±dkowaæ informacje do pó¼niejszego wykorzystania
 • Mistrzowskie zarz±dzanie danymi, czyli jak zaprz±c Excel do pracy analitycznej
Excel, u¿ywany powszechnie do przeprowadzania ¿mudnych obliczeñ lub jako podrêczny zamiennik kalkulatora, we wprawnych rêkach mo¿e staæ siê prawdziwym centrum dokumentowania i planowania dzia³añ firmy - nie tylko tych finansowych. Wyliczanie zarobków pracowników, bilansowanie inwestycji i kosztów, przeprowadzanie analizy ekonomicznej, analizy statystycznej, symulacji kredytowych czy generowanie wszelkiej ma¶ci harmonogramów i wykresów - te i wiele innych mo¿liwo¶ci daje nam w³a¶ciwe wykorzystanie potê¿nej mocy programu.
Je¶li chcesz szybko zacz±æ swobodnie poruszaæ siê w¶ród kolumn i wierszy, pewnie edytowaæ dane oraz stosowaæ formu³y i funkcje odpowiednie do Twoich zamierzeñ, czas siêgn±æ po tê ksi±¿kê. Dowiesz siê z niej, jak bezpiecznie pracowaæ z danymi i chroniæ je przed utrat±, jak zmusiæ Excel, by wykonywa³ lwi± czê¶æ pracy za Ciebie, jak rozwi±zywaæ problemy. Zrozumiesz, co daje poprawne formatowanie komórek. Odkryjesz, jak wykonywaæ obliczenia finansowe i nie zgubiæ siê w g±szczu danych, a ponadto nauczysz siê korzystaæ z niezawodnej pomocy Microsoftu. Ucz siê i doceñ Excel 2013 PL.
 • Rozpoczynanie pracy i zapisywanie informacji
 • Eliminacja niebezpieczeñstwa utraty danych
 • Jak oszczêdzaæ czas
 • £atwe sposoby zaznaczania
 • Edycja danych i sekrety formatowania komórek
 • Drukowanie i samodzielne rozwi±zywanie problemów
 • Formu³y i funkcje w praktyce
 • Funkcje czasu i daty
 • Skarby w sieci - Microsoft Office i pomoc techniczna Microsoftu
 • Proste obliczenia finansowe
 • Dodatek Analysis ToolPak
Oszczêdzaj czas z Excelem 2013 PL!
Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

ECDL Arkusze kalkulacyjne Modu³ 4 (32.68z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego (34.90z)
Zautomatyzowany formularz za¶wiadczenia o zarobkach (13.55z)
Microsoft Excel 2019: Formu³y i funkcje (71.82z)
Microsoft Office Excel 2010. Egzamin 77-882. Microsoft Official Academic Course (44.80z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (10.44z)
Power Query w Excelu i Power BI. Zbieranie i przekszta³canie danych (42.21z)
Excel 2013 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (129.00z)
Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela (37.95z)
Excel 2013. 101 porad i sztuczek które oszczêdz± Twój czas (44.90z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II (99.00z)
Excel 2013. 101 porad i sztuczek które oszczêdz± Twój czas (24.70z)
Excel. Rusz g³ow±! (69.00z)
Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowych (83.16z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego (19.20z)
Microsoft Excel 2019: VBA i makra (71.99z)
Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty (99.90z)
Excel 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (27.00z)
ABC Excel 2013 PL (19.20z)
Excel 2016 PL. Kurs (21.95z)

Pozostae z serii: Inne

Mega hit na maturê. Geografia 5. Rolnictwo i us³ugi (3.96z)
Internet. Jak surfowaæ bezpiecznie (29.90z)
Unity. Kurs video. Poziom drugi. Tworzenie gier komputerowych 3D (29.00z)
CSS3. Kaskadowe arkusze stylów. Æwiczenia praktyczne (29.90z)
Odkrywanie wiedzy z danych (47.92z)
Learning PHP. A Gentle Introduction to the Web's Most Popular Language (152.15z)
Blockchain Quick Start Guide (109.00z)
VB .NET. Almanach (79.00z)
UX Strategy. 2nd Edition (169.15z)
Programowanie zorientowane obiektowo w jêzyku JavaScript. Wydanie III (79.00z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka (29.00z)
TDD z wykorzystaniem C# 7. Programowanie sterowane testami (34.50z)
FileMaker Pro 8: The Missing Manual (118.15z)
Receptury w Minecrafcie dla bystrzaków (32.90z)
TypeScript High Performance (159.00z)
PHP. Obiekty, wzorce, narzêdzia. Wydanie III (79.00z)
Zagadki logiczne (21.60z)
Instant Play Framework Starter (64.99z)
Java w pigu³ce. Wydanie VI (32.45z)
Sieæ Profibus DP w praktyce przemys³owej. Przyk³ady zastosowañ (62.10z)