e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne
Promocja: -44%


Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik

Krzysztof Mas³owski
promocja -44%
cena: 22.5 z 12.60 z
Data wydania: 2013-06-12
stron: 224, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie helion.pl
Pobierz dodatkowy rozdzia³ do ksi±¿ki! >>

Skalkuluj sobie awans z nowym Excelem 2010!

 • Podstawowe zasady obs³ugi programu, czyli od czego zacz±æ przygodê z Excelem
 • Proste operacje i trudne obliczenia, czyli do czego mo¿e przydaæ siê ta aplikacja
 • Wykresy, drukowanie i analiza danych, czyli jak wykorzystaæ ogrom mo¿liwo¶ci
Excel 2010, podobnie jak ka¿da kolejna wersja tego niezwykle popularnego programu, oferuje swoim u¿ytkownikom nowe, ciekawe mo¿liwo¶ci. Zarówno tak zwany przeciêtny u¿ytkownik, jak i analityk finansowy znajd± tu praktyczne funkcje, u³atwiaj±ce im codzienn± pracê. Do najbardziej nowatorskich pomys³ów nale¿y opcja Wykresy przebiegu w czasie, umo¿liwiaj±ca tworzenie miniwykresów, zajmuj±cych jedn± komórkê. Aplikacja zawiera te¿ wyspecjalizowane narzêdzia do analizy danych oraz lepsze filtry, zapewnia wy¿szy komfort przy pracy zespo³owej i wspó³dzieleniu arkuszy, a dziêki du¿ej wydajno¶ci pozwala zaoszczêdziæ sporo czasu.
"Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik " to przejrzysty, intuicyjnie napisany podrêcznik, gwarantuj±cy Ci szybkie i bezproblemowe zapoznanie siê z dostêpnymi narzêdziami oraz sposobem dzia³ania programu. Z pomoc± tej ksi±¿ki bez trudu opanujesz nowy interfejs u¿ytkownika i dostosujesz go do w³asnych potrzeb, a tak¿e poznasz sekrety i sztuczki zwi±zane z podstawowymi oraz zaawansowanymi metodami obróbki danych liczbowych. Krok po kroku nauczysz siê sprawnie korzystaæ z Excela: dowiesz siê m.in., jak stworzyæ listê p³ac albo rozliczyæ delegacjê, a ponadto poznasz mnóstwo innych praktycznych jego zastosowañ. Ka¿de kolejne dzia³anie - od najprostszych po najbardziej skomplikowane - zosta³o tu szczegó³owo opisane i zilustrowane zrzutem ekranu.
 • Wst±¿ka i okno programu - zmiana wygl±du i kolorystyki
 • Skróty klawiszowe, prezentacja arkusza i skoroszytu
 • Poruszanie siê po arkuszu i miêdzy arkuszami
 • Wprowadzanie danych do komórek i edycja tych danych
 • Zakresy
 • Wstawianie i usuwanie kolumn, wierszy, komórek
 • Nazywanie skoroszytów i arkuszy oraz dzia³ania na kilku arkuszach
 • Kopiowanie, dodawanie i usuwanie arkuszy
 • Ogl±danie i ukrywanie arkuszy oraz tryby ich wy¶wietlania
 • Operatory u¿ywane w formu³ach i kolejno¶æ ich dzia³ania
 • Adresy wzglêdne, mieszane, bezwzglêdne i trójwymiarowe
 • Formatowanie zmieniaj±ce znaczenie, warunkowe i niestandardowe
 • Tworzenie i przekszta³canie wykresów oraz ich ró¿ne typy
 • Podgl±d, drukowanie i uk³ad strony
 • Elementy analizy danych - sortowanie, filtrowanie

Oto bogato ilustrowany przewodnik po ¶wiecie mo¿liwo¶ci Excela!Cena: 12.60 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

Excel 2016 PL. Formu³y (65.45z)
Excel 2010 PL dla bystrzaków (39.90z)
Excel Web App - Opracowanie grupowa w chmurze (9.92z)
Excel 2010 PL. Biblia (59.95z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II (31.35z)
Excel 2019 PL. Programowanie w VBA (54.45z)
Zaawansowana analiza danych. Jak przej¶æ z arkuszy Excela do Pythona i R (38.94z)
Excel 2016 PL. Biblia (109.00z)
Microsoft Excel 2019 Przetwarzanie danych za pomoc± tabel przestawnych (71.99z)
Excel 2019 PL. Biblia (79.98z)
Microsoft Excel. Analiza i modelowanie danych + p³yta CD (70.20z)
Excel VBA. Kurs video. Budowanie procesu automatycznego raportowania (89.00z)
Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie (69.00z)
Excel. 101 formu³ gotowych do u¿ycia (26.95z)
Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (54.45z)
Microsoft Excel 2016 Krok po kroku (52.80z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego (34.90z)
Funkcje w Excelu w praktyce (25.06z)
Funkcje w Excelu (25.06z)
Excel 2021. Æwiczenia praktyczne (31.92z)

Pozostae z serii: Inne

PHP7. Praktyczny kurs (37.95z)
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011. Szko³a efektu. eBook. Mobi (62.90z)
Kubernetes - An Enterprise Guide - Second Edition (139.00z)
ECDL Base na skróty. Syllabus v. 1.0 (47.20z)
Mastering Concurrency in Python (159.00z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych (69.00z)
Flash Out of the Box. A User-Centric Beginner's Guide to Flash (101.15z)
Schematy elektroniczne i elektryczne. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych. Wydanie III (20.35z)
Building Applications with Spring 5 and Kotlin (159.00z)
Google Flutter Mobile Development Quick Start Guide (84.99z)
Design Thinking. Jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe do zwiêkszenia zysków Twojej firmy (37.95z)
Farming Simulator. Podrêcznik gracza (13.70z)
Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie II (99.00z)
Lepiej i szybciej. Sprawdzona ¶cie¿ka do najlepszych pomys³ów (21.95z)
Building Machine Learning Systems with Python (139.00z)
Kali Linux 2018: Assuring Security by Penetration Testing (159.00z)
Excel Scientific and Engineering Cookbook (169.15z)
Kali Linux Network Scanning Cookbook - Second Edition (189.00z)
Elastyczne nawyki. Jak kszta³towaæ dobre nawyki w ¿yciu pe³nym zmian (32.44z)
TCP/IP od ¶rodka. Protoko³y. Wydanie II (129.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Darmowa wycena i skup monet Warszawa oraz banknotów, orderów, medali, odznaczeń wojskowych | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa