e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne


E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie

Micha³ £ebkowski
cena: 44.90 z
Data wydania: 2009-06-10
stron: 240, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie helion.pl

Lustereczko, powiedz przecie,kto jest najwspanialszy w necie?

 • Tworzenie i wykorzystywanie odpowiedniego wizerunku oraz zarabianie na nim
 • Budowanie po¿±danych marek bez wielkich nak³adów finansowych
 • Interaktywne relacje z klientami
 • Wykorzystanie Internetu do rozwoju biznesu
 • Narzêdzia kreowania wizerunku w sieci

Jak Ciê widz± (w sieci), tak Ciê pisz±

Internet jest nie tylko rewolucyjnym medium, pierwszym o naprawdê masowym zasiêgu dzia³ania. Stanowi on przede wszystkim fascynuj±cy alternatywny ¶wiat. Dzia³a jak magnes, co roku przyci±gaj±c nowych u¿ytkowników. Niczym u¿ywka, wci±¿ odnotowuje wyd³u¿enie czasu kontaktu z odbiorc±. I last but not least - Internet to niekoñcz±cy siê pasa¿ handlowy, wymarzone miejsce spotkañ poda¿y i popytu.
Poznaj specyfikê ¶wiatowej sieci WWW i znajd¼ w niej w³a¶ciwe miejsce dla Twojej marki. E-marketing rz±dzi siê w³asnymi prawami - z jednej strony bezustannie stawia firmy przed nowymi wyzwaniami, z drugiej za¶ stale kreuje nowe narzêdzia dotarcia do klienta. A s± one naprawdê fascynuj±ce: mo¿liwo¶æ dowolnej personalizacji przekazu, olbrzymia ilo¶æ kana³ów, a przede wszystkim atrakcyjne spo³eczno¶ci - ludzie m³odzi, aktywni, hobby¶ci, biznesmeni oraz entuzja¶ci nowinek. Mog± oni zostaæ ambasadorami Twojej marki, ale mog± te¿ j± zniszczyæ. Dlatego musisz poznaæ zasady rz±dz±ce Internetem i jego spo³eczno¶ciami, a nastêpnie zacz±æ budowaæ instrumenty wywierania wp³ywu i wykorzystaæ je dla dobra Twojego produktu.

Internet ma przysz³o¶æ!

 • Czym jest e-wizerunek i jak wp³ywa na sukces firm, produktów i ludzi?
 • Narzêdzia budowania image"u - strona WWW, fora internetowe, newslettery i inne.
 • Sze¶æ zasad skutecznego kreowania e-wizerunku.
 • Grzechy g³ówne dzia³añ internetowych.
 • Marka jako efekt przemy¶lanej strategii wizerunkowej.
 • Case studies

Przeczytaj blog autora: O wizerunku w Internecie... i nie tylko


Cena: 44.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji (67.00z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (39.00z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (37.00z)
Mapy drogowe produktu - nowe podej¶cie. Wyznaczanie kierunków rozwoju w czasach niepewno¶ci (20.90z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe (11.94z)
Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty (39.90z)
Internet a prawo - jak siê nie potkn±æ? Poradnik dla twórców (30.08z)
Nowe us³ugi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych (54.00z)
Copywriting sprzeda¿owy. Jêzyk korzy¶ci w praktyce (42.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona (34.90z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (54.45z)
Biznes spo³eczno¶ciowy. MLM moimi oczami (b2b) (32.44z)
Brzdêk! Jak odkrêciæ internetowy kurek z pieniêdzmi (21.45z)
Biblia e-biznesu 3.0 (80.85z)
Marketing wirusowy w internecie (19.20z)
Lean AI. How Innovative Startups Use Artificial Intelligence to Grow (169.15z)
Twoja firma w social mediach. Podrêcznik marketingu internetowego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Wydanie II (21.95z)
Copywriting. Jak sprzedawaæ s³owem (34.20z)
Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik mened¿era (37.95z)
Przedsiêbiorczo¶æ zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach (27.45z)

Pozostae z serii: Inne

Arduino. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawowe techniki dla w³asnych projektów elektronicznych (49.00z)
Metody opisu i symulacji uk³adów elektronicznych (29.00z)
Learning Go (220.15z)
Laboratorium sygna³ów, modulacji i systemów (25.50z)
Excel 2007/2010 PL. Æwiczenia zaawansowane (39.90z)
MS Project 2002. Zarz±dzanie projektami (79.00z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie (44.90z)
Jeszcze wydajniejsze witryny internetowe. Przyspieszanie dzia³ania serwisów WWW (39.00z)
C++20 Biblioteka techniczna (78.96z)
Co ludzie sukcesu robi± przed ¶niadaniem (17.45z)
Getting Started with Windows 8 Apps. A Guide to the Windows Runtime (55.24z)
Qt 5 Projects (139.00z)
Powidoki. Wydanie 1 (23.92z)
15 niezwyk³ych konstrukcji od mechaniki do elektroniki. Szalony Geniusz (39.90z)
Chiñski dla bystrzaków (21.95z)
Drupal 7. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (23.90z)
Natural Language Processing with Transformers (203.15z)
Pere³ki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 3 (149.00z)
Timer 555 w przyk³adach (58.10z)
XML Pocket Reference. Extensible Markup Language. 3rd Edition (33.92z)