e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne


Ethernet. Biblia administratora

Charles E. Spurgeon, Joann Zimmerman
cena: 79.00 z
Data wydania: 2014-11-12
stron: 448, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Kompendium wiedzy o sieciach Ethernet! Biblia administratora sieci Ethernet!

Standard Ethernet powsta³ w 1976 roku w o¶rodku badawczym firmy Xerox. Wykorzystywany do budowy sieci lokalnych, znajduje zastosowanie praktycznie w ka¿dym miejscu. Sieci Ethernet spotkasz zarówno w mieszkaniach czy domach, jak i w biurach czy centrach danych. W zale¿no¶ci od bud¿etu, jakim dysponujesz, mo¿esz zbudowaæ sieæ dostosowan± do w³asnych potrzeb. Nowoczesne sieci Ethernet pozwalaj± na niezawodne przesy³anie danych z ogromnymi prêdko¶ciami.

W Twoje rêce oddajemy bibliê wiedzy o sieciach Ethernet, która odpowie na wszystkie nurtuj±ce Ciê pytania oraz zaprezentuje nowoczesne techniki wykorzystania tych sieci. Przekonasz siê, jak wygl±da proces automatycznej negocjacji oraz jak zasilaæ urz±dzenia za pomoc± Ethernetu. W kolejnych rozdzia³ach znajdziesz charakterystyczne elementy popularnych sieci 10, 100 i 1000 Mb/s oraz niezwykle wydajnych sieci o prêdko¶ci dochodz±cej do 400 Gb/s. Trzecia czê¶æ tej ksi±¿ki zosta³a po¶wiêcona budowie systemu Ethernet. Poznasz tu systemy okablowania strukturalnego, dostêpne kable, z³±cza oraz prze³±czniki. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± pozycj± na pó³ce ka¿dego administratora, który chce poznaæ swoj± sieæ od podszewki.

Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz historiê standardu Ethernet
  • zrozumiesz zasadê jego dzia³ania
  • zobaczysz, jaki potencja³ kryj± sieci Ethernet
  • nauczysz siê projektowaæ wydajne rozwi±zania
  • poznasz tajniki dzia³ania Twojej sieci


Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (37.95z)
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE (79.00z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (129.00z)
High Performance Browser Networking. What every web developer should know about networking and web performance (169.15z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA (49.00z)
CCNP SWITCH. Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (109.65z)
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych (45.36z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - Tom I (23.20z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco (37.95z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)

Pozostae z serii: Inne

Anatomia PC. Wydanie I (22.50z)
DSP. Cyfrowe przetwarzanie sygna³ów. Praktyczny poradnik (119.05z)
Bad Data Handbook. Cleaning Up The Data So You Can Get Back To Work (135.15z)
Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem (54.90z)
Practical mod_perl (160.65z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod (49.00z)
Poradnik tokarza (71.20z)
Kali Linux 2018: Windows Penetration Testing - Second Edition (159.00z)
Bitcoin dla zaawansowanych. Programowanie z u¿yciem otwartego ³añcucha bloków. Wydanie II (37.95z)
Zbrodnie przysz³o¶ci. Jak cyberprzestêpcy, korporacje i pañstwa mog± u¿ywaæ technologii przeciwko Tobie (27.45z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
Wyj±tkowy jêzyk C++. 40 nowych ³amig³ówek, zadañ programistycznych i rozwi±zañ (34.90z)
Windows Server Cookbook. For Windows Server 2003 & Windows 2000 (169.15z)
Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów. Wydanie V (98.45z)
ABC komputera. Wydanie II (23.00z)
Tablice informatyczne. React (10.95z)
Excel 2007: The Missing Manual (135.15z)
Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej (39.20z)
Projekt doskona³y. Zadbaj o komunikacjê z klientem, wysoki poziom UX i zdrowy rozs±dek. Wydanie II (32.45z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | noclegi ciechocinek