e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -44%


E-mail marketing. 10 wyk³adów o skutecznej promocji w sieci

Piotr Krupa, Maciej Ossowski
promocja -44%
cena: 34.285714285714 z 19.20 z
Data wydania: 2012-12-05
stron: 136, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

E-mail marketing? To dzia³a!

Marketing oparty na wiadomo¶ciach e-mail uwa¿any jest przez wielu rodzimych marketerów za narzêdzie, które lata ¶wietno¶ci ma ju¿ za sob±. Mo¿e dlatego, ¿e w porównaniu z innymi narzêdziami marketingu online faktycznie ma dosyæ d³ug± historiê. Jednak czy to oznacza, ¿e automatycznie przesta³ dzia³aæ? Gdyby tak by³o, gdyby tylko kryterium innowacyjno¶ci narzêdzia decydowa³o o jego skuteczno¶ci, co powiedzieliby¶cie o reklamie telewizyjnej? Dzia³a czy nie dzia³a? A spoty radiowe? A plakaty reklamowe??? Mo¿e po prostu nie doceniamy e-mail marketingu, poniewa¿ nie potrafimy siê nim skutecznie pos³ugiwaæ?
Na polskim rynku wydawniczym wci±¿ niewiele jest pozycji ksi±¿kowych, które w szeroki i rzetelny sposób opisuj± elementy czy strategie kampanii tego typu. Autorzy tej publikacji postanowili zatem zebraæ, usystematyzowaæ i uszczegó³owiæ materia³y, które tworzyli podczas kampanii na rzecz e-mail marketingu w Polsce. Chodzi³o o to, by ksi±¿ka sta³a siê idealnym kompendium wiedzy zarówno dla osób, które dopiero zg³êbiaj± tajniki tematu, jak i tych, które szukaj± pomys³ów na zwiêkszenie poziomu zaawansowania prowadzonych ju¿ kampanii.


Maciej Ossowski - dyrektor dzia³u edukacji w GetResponse. Absolwent Uniwersytetu Gdañskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku marketing internetowy w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie. Redaktor naczelny EmailMarketing.pl oraz publicysta wspó³pracuj±cy z czo³owymi serwisami marketingowymi i magazynami bran¿owymi. Aktywny dzia³acz polskich i miêdzynarodowych organizacji bran¿owych: MAAWG, Email Experience Council, Email Sender and Provider Coalition czy IAB Polska. Wyk³adowca na Uniwersytecie Konwersji CENEO, prelegent (IAB Showcase, Email Camp, Kongres Marketing Online Masterclass). Pracuje m.in. dla Carrefour Polska, Pernod Ricard Polska, MyDeal.pl. Kontakt z autorem: maciej.ossowski@getresponse.com.
Piotr Krupa - koordynator ds. PR w GetResponse. Absolwent Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz posiadacz Certyfikatu London School of Public Relations. Jeden z autorów bloga EmailMarketing.pl, publicysta wspó³pracuj±cy z czo³owymi serwisami i magazynami marketingowymi oraz e-commerce. Jest odpowiedzialny za komunikacjê marketingow± GetResponse, w szczególno¶ci za kontakty z mediami, przygotowywanie badañ i raportów oraz komunikacjê w obszarze mediów spo³eczno¶ciowych. Kontakt z autorem: piotr.krupa@getresponse.com.


Cena: 19.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Przedsiêbiorczo¶æ zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach (27.45z)
Kody QR zabijaj± ma³e kotki! Jak zraziæ klientów, zniechêciæ pracowników i podkopaæ fundamenty swojego biznesu (20.35z)
Zegar Rozwi±zywania Problemów (12.90z)
Rewolucja social media (39.00z)
Przedsiêbiorczo¶æ zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach (40.87z)
Z listów Bezosa. 14 ¿elaznych regu³ rozwoju biznesu, dziêki którym wzrasta³ Amazon (31.36z)
Model biznesowy. TY (37.95z)
Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (38.02z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (19.20z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza (19.95z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (20.35z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (19.20z)
Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych. Wydanie II (32.44z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych (69.00z)
Godzina dziennie z e-mail marketingiem (59.00z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych (37.95z)
Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty (21.95z)
Lean management po polsku. Wydanie II (21.95z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (32.45z)
Nowoczesny e-mail marketing. Uniwersalny, responsywny i skuteczny mailing w HTML-u (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Enterprise Augmented Reality Projects (109.00z)
Dzielenie tortu. Jak rozdysponowaæ udzia³y w bezkosztowym start-upie (37.00z)
PHP5. Profesjonalne tworzenie oprogramowania (33.00z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
Praktyczny kurs asemblera (39.90z)
Przygotowanie do egzaminu na certyfikat Cisco CCNA Routing and Switching. ICND2 200-101. Oficjalny przewodnik (108.12z)
Privacy and Big Data. The Players, Regulators, and Stakeholders (72.24z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie V (125.37z)
Head First Ruby on Rails. Edycja polska (79.00z)
Microsoft 365 Security Administration: MS-500 Exam Guide (129.00z)
ABC Excel 2010 PL. eBook.ePub (22.90z)
Po prostu Outlook 2003 PL (49.00z)
Profesjonalne tworzenie gier internetowych dla systemu Android w jêzykach HTML5, CSS3 i JavaScript (43.45z)
Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonaln± i funkcjonaln± stronê WWW bez znajomo¶ci programowania. eBook. ePub (19.90z)
Automated Machine Learning on AWS (139.00z)
Joomla! 1.6. Æwiczenia (29.00z)
3ds max 2010. Æwiczenia praktyczne (21.45z)
Kuloodporny Ajax. Jak nowocze¶nie projektowaæ strony internetowe (29.00z)
Wirtualna Asystentka od A do Z. Zbuduj swój zdalny biznes (69.00z)
Build and Code Creative Robots with LEGO BOOST (109.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | ciechocinek nocleg | wypoczynek dla seniorów wczasy dla seniora nad morzem wyjazd seniora nad morze | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów piastów darmowa diagnoza naprawy laptopa | Agra studio Poznań