e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Elektronika i internet rzeczy. Przewodnik dla ludzi z prawdziw± pasj±

Audrey O'Shea
promocja -44%
cena: 87.410714285714 z 48.95 z
Data wydania: 2021-09-28
stron: 424, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Nowe technologie, zw³aszcza te zwi±zane z elektronik±, maj± w sobie co¶ onie¶mielaj±cego. Je¶li jednak zechcesz siê im przyjrzeæ bli¿ej, ³atwo mo¿esz siê nimi zainteresowaæ w sposób wykraczaj±cy poza such± teoriê. Byæ mo¿e masz ¶wietny pomys³ na nowy gad¿et albo marzy Ci siê choæ trochê inteligentny dom? A mo¿e zastanawiasz siê nad podjêciem pracy zawodowej zwi±zanej z elektronik±? Nawet je¶li chodzi tylko o wci±gaj±c± zabawê, przed zbudowaniem pierwszego obwodu koniecznie musisz zdobyæ podstawow± wiedzê i praktyczne umiejêtno¶ci.
Dziêki tej ksi±¿ce ³atwo wkroczysz w pasjonuj±cy ¶wiat elektroniki, nowych technologii i internetu rzeczy. Równolegle z poznawaniem podstaw teoretycznych bêdziesz tworzyæ proste obwody i prze³±czniki, aby stopniowo zajmowaæ siê coraz bardziej z³o¿onymi projektami. Dowiesz siê, jak korzystaæ z p³ytki Arduino i tworzyæ programy steruj±ce zbudowanymi przez Ciebie urz±dzeniami. Nauczysz siê w bezpieczny sposób pod³±czaæ te urz±dzenia do internetu. Zawarte tutaj wskazówki nie tylko u³atwi± Ci eksperymentowanie, ale tak¿e pozwol± unikn±æ czêsto pope³nianych b³êdów. W¶ród przyk³adów opisanych w ksi±¿ce znajdziesz projekty s³u¿±ce do powa¿nych zadañ, ale równie¿ takie, które przede wszystkim s± zabawne i pozwalaj± na rozwiniêcie kreatywno¶ci!
Dowiedz siê, jak zbudowaæ:
  • jasno ¶wiec±c± lampê turystyczn±
  • alarm laserowy
  • gad¿ety elektroniczne dla dzieci
  • obwody sterowane ¶wiat³em
  • watomierz z wykorzystaniem p³ytki Arduino
  • wiele innych urz±dzeñ, które mo¿na po³±czyæ z internetem

Lutownica? ¦wietnie pasuje do ka¿dej d³oni!Cena: 48.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Programowanie z Ozobotem (24.70z)
Szko³a programisty PLC. Sterowniki Przemys³owe (32.45z)
My¶l jak programista. Techniki kreatywnego rozwi±zywania problemów (26.95z)
Dzieciaki na start! Programowanie dla najm³odszych (21.95z)
Jenkins. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT (109.00z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Building Serverless Microservices in Python (109.00z)
Rzemios³o w czystej formie. Standardy i etyka rzetelnych programistów (99.00z)
Podstawy jêzyka Swift. Programowanie aplikacji dla platformy iOS (26.95z)
Programowanie w jêzyku Rust (95.20z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie V (37.17z)
Designing for Behavior Change. Applying Psychology and Behavioral Economics. 2nd Edition (186.15z)
Julia 1.0 Programming Complete Reference Guide (139.00z)
Computer Programming for Absolute Beginners (109.00z)
OpenCV 4 for Secret Agents (109.00z)
Salesforce Process Builder Quick Start Guide (109.00z)
Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej (39.20z)
In¿ynieria oprogramowania (143.20z)
Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik (24.05z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (19.95z)

Pozostae z serii: Inne

Superpamiêæ. Trening z Kevinem Trudeau (39.00z)
Pippi Poñczoszanka (17.71z)
Associations and Correlations (109.00z)
Mandrake Linux. Æwiczenia zaawansowane (16.89z)
Learning Python. Powerful Object-Oriented Programming. 4th Edition (135.15z)
Oprogramowanie szyte na miarê. Jak rozmawiaæ z klientem, który nie wie, czego chce. Wydanie II rozszerzone (69.00z)
Profesjonalne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych. eBook. ePub (43.90z)
Office 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
Aplikacje w Delphi. Przyk³ady. Wydanie III (59.00z)
Microsoft SQL Server. Modelowanie i eksploracja danych. eBook. Mobi (54.99z)
Matematyka Europejczyka. Podrêcznik dla szko³y podstawowej. Klasa 5 (23.90z)
Unity Certified Programmer: Exam Guide (159.00z)
Unity 2017 2D Game Development Projects (139.00z)
Java. Efektywne programowanie. Wydanie III (54.45z)
JavaScript - mocne strony. eBook. Pdf (27.90z)
3ds max 2010. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (21.99z)
Ma³y szachista. Kurs video. Poziom pierwszy. Nauka gry w szachy dla dzieci (9.00z)
Nero 7 Essentials. Æwiczenia praktyczne (17.90z)
Asembler dla procesorów Intel. Vademecum profesjonalisty (75.00z)
ActionScript 3.0. Biblia (54.45z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem