e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Elektronika
Seria: Inne
Promocja: -44%


Elektronika bez oporu. Praktyczne przyk³ady

Witold Wrotek
promocja -44%
cena: 58.839285714286 z 32.95 z
Data wydania: 2022-03-08
stron: 288, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Elektronika? To nic trudnego!

 • Poznaj fizyczne podstawy dzia³ania elementów i uk³adów elektronicznych
 • Naucz siê budowaæ typowe uk³ady analogowe i cyfrowe
 • Eksperymentuj, aby pog³êbiæ swoj± wiedzê i zdobyæ do¶wiadczenie
Urz±dzenia elektronicznie otaczaj± nas zewsz±d. Nie sposób obecnie wykonaæ nawet najprostszej czynno¶ci, która nie wymaga³aby u¿ycia jakiego¶ rodzaju sprzêtu elektronicznego. Smartfony, mikrofalówki, pralki automatyczne czy bankomaty to tylko niektóre przyk³ady urz±dzeñ, bez których trudno wyobraziæ sobie codzienne ¿ycie. Tymczasem wiêkszo¶æ z nas nie ma nawet cienia pojêcia o tym, jak dzia³aj± uk³ady elektroniczne, a gdy cokolwiek zaczyna szwankowaæ, potrzebujemy pomocy fachowca lub... rozgl±damy siê za nowszym modelem.
Celem tej ksi±¿ki jest bezbolesne wprowadzenie czytelnika w niezwykle interesuj±cy i tajemniczy ¶wiat elektroniki. Dziêki praktycznym przyk³adom mo¿e on w swoim tempie, w naturalny i bezpieczny sposób poznawaæ zjawiska fizyczne odpowiedzialne za dzia³anie urz±dzeñ elektronicznych i stopniowo odkrywaæ coraz bardziej zaawansowane zagadnienia, nie zniechêcaj±c siê nadmiarem teorii czy specjalistycznym ¿argonem. Nauka przed do¶wiadczenie - to motyw przewodni tej ksi±¿ki, pora zatem zakasaæ rêkawy i rozpocz±æ eksperymenty!
 • Zjawiska elektryczne wokó³ nas
 • Sposoby generowania energii elektrycznej
 • Podstawowe elementy elektroniczne i ich zastosowanie
 • Uk³ady elektroniczne na bazie tranzystorów
 • Generowanie sygna³ów elektrycznych
 • Sposób dzia³ania bramek logicznych
 • Podstawy konstrukcji uk³adów cyfrowych
 • Praktyczne projekty urz±dzeñ elektronicznych

Zwalcz swój opór - naucz siê elektroniki!Cena: 32.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Elektronika

Schematy elektroniczne i elektryczne. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych. Wydanie III (37.00z)
Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdaj±cych egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1 (39.90z)
Przygoda z elektronik± (60.39z)
Elektronika. Od praktyki do teorii. Kolejne eksperymenty (79.00z)
Modu³y GSM w systemach mikroprocesorowych (71.43z)
iPhone: The Missing Manual. The Missing Manual (84.92z)
iBooks and ePeriodicals on the iPad: The Mini Missing Manual (21.17z)
Elektronika. Od praktyki do teorii. Wydanie II (37.95z)
Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce in¿ynierskiej (78.10z)
Elektronika dla bystrzaków. Wydanie III (48.19z)
Elektronika dla ka¿dego. Przewodnik (32.45z)
Elektronika bez oporu. Praktyczne uk³ady elektroniczne (32.44z)
Wy¶wietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych (66.67z)
Elektronika. Leksykon kieszonkowy (44.90z)
Schematy elektroniczne i elektryczne. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych. Wydanie IV (31.36z)
Projekty elektroniczne dla bystrzaków (54.90z)
Wzmacniacze operacyjne teoria i praktyka (84.76z)
Budowa robotów dla ¶rednio zaawansowanych. Wydanie II (69.00z)
Elektronika dla pocz±tkuj±cych. Praktyczne wprowadzenie do schematów, obwodów i mikrokontrolerów (71.82z)
Niesamowite gad¿ety elektroniczne. Szalony Geniusz. Wydanie II (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

Excel 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
C. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Data Visualization with Python (119.00z)
Designing Machine Learning Systems (220.15z)
Nowoczesny JavaScript. Poznaj ES6 i praktyczne zastosowania nowych rozwi±zañ (26.95z)
Tworzenie mikrofrontendów. Skalowanie zespo³ów i projektów, nowe mo¿liwo¶ci dla twórców oprogramowania (79.00z)
ASP.NET 3.5. Programowanie (77.40z)
Zestaw narzêdzi do administracji Windows: efektywne rozwi±zania dla specjalistów IT Resource Kit (79.92z)
The SEO Battlefield. Winning Strategies for Search Marketing Programs (143.65z)
Empowering Organizations with Power Virtual Agents (109.00z)
Automating Workflows with GitHub Actions (129.00z)
Objective-C Pocket Reference (33.92z)
M±drzej, szybciej, lepiej. Sekret efektywno¶ci (41.07z)
Elektronika. Od praktyki do teorii. eBook. Mobi (62.90z)
Microsoft SQL Server 2008 od ¶rodka: Zapytania w jêzyku T-SQL (121.91z)
PostgreSQL. Wydanie II. eBook. Pdf (31.99z)
Troubleshooting Docker (179.00z)
Elektronika z Excelem. eBook. Pdf (27.90z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie III (47.00z)
Zagadki logiczne (21.60z)