e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Efektywny Python. 90 sposobów na lepszy kod. Wydanie II

Brett Slatkin
promocja -44%
cena: 77.589285714286 z 43.45 z
Data wydania: 2020-08-14
stron: 408, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Python s³usznie cieszy siê stale rosn±cym uznaniem programistów: jest wszechstronny i efektywny, pozwala te¿ na tworzenie wysokiej jako¶ci oprogramowania. Jêzyk ten ma poza tym wiele trudniejszych do uchwycenia zalet. Aby uzyskaæ naprawdê imponuj±ce efekty w zakresie wydajno¶ci kodu, jego przenaszalno¶ci i bezpieczeñstwa, trzeba zag³êbiæ siê w do¶æ subtelne niuanse kodowania. Wielu programistów, choæ posiada spore do¶wiadczenie w programowaniu w innych jêzykach, nie dostrzega tych zale¿no¶ci. Z kolei osoby dopiero rozpoczynaj±ce przygodê z programowaniem mog± poczuæ siê zaskoczone i zdezorientowane, je¶li nie zdo³aj± unikn±æ kilku nieoczywistych b³êdów podczas pracy.
To drugie, zaktualizowane i uzupe³nione wydanie podrêcznika programowania w duchu Pythona. Zawarty tu materia³ umo¿liwia wykorzystanie tego jêzyka do tworzenia wyj±tkowo solidnego i niezwykle wydajnego kodu ¼ród³owego. Ksi±¿ka jest napisana w zwiêz³ym stylu i ma przemy¶lany uk³ad, oparty na scenariuszach, dziêki czemu przystêpnie przedstawia 90 najlepszych praktyk, wskazówek i skrótów oraz wyja¶nia ich dzia³anie na rzeczywistych przyk³adach kodu. Pokazano tu szereg ma³o znanych, byæ mo¿e nieco dziwnych sztuczek i sposobów udoskonalaj±cych pracê kodu ¼ród³owego. Przyswojenie zaprezentowanych tu praktyk pozwoli Ci tworzyæ kod ³atwy do zrozumienia, obs³ugi i dalszej rozbudowy. W tym wydaniu tre¶æ poszczególnych wskazówek zaktualizowano do Pythona 3, a poszczególne przyk³ady kodu zosta³y przejrzane i udoskonalone - najlepsze praktyki równie¿ ewoluuj±!
W tej ksi±¿ce:
  • nowe rozwi±zania dla wszystkich najwa¿niejszych obszarów programowania w Pythonie
  • techniki stosowania konstrukcji sk³adanych i funkcji generatorów
  • w³a¶ciwe korzystanie z klas, obiektów, metaklas i atrybutów dynamicznych
  • wspó³bie¿no¶æ, równoleg³o¶æ, optymalizacja i bezpieczeñstwo kodu
  • wbudowane modu³y Pythona do debugowania i testowania
  • narzêdzia i najlepsze praktyki podczas wspólnej pracy nad projektami

Python: elegancja, wydajno¶æ i ekspresja kodu!Cena: 43.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Creating Actionable Insights Using CRM Analytics (139.00z)
Python na powa¿nie (63.20z)
Machine Learning Algorithms (189.00z)
Foundations for Analytics with Python. From Non-Programmer to Hacker (169.15z)
Python Pocket Reference. Python In Your Pocket. 5th Edition (50.92z)
Machine Learning for Time-Series with Python (159.00z)
Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy (24.70z)
Python. Kurs dla nauczycieli i studentów. Wydanie II (43.45z)
Wysoko wydajny Python. Efektywne programowanie w praktyce. Wydanie II (56.96z)
Programowanie sterowane testami w Pythonie. Jak tworzyæ skalowalne zestawy testów i aplikacji (43.45z)
Learning pandas - Second Edition (189.00z)
Python. Uczymy siê programowania (42.35z)
Matematyka dyskretna dla praktyków. Algorytmy i uczenie maszynowe w Pythonie (44.85z)
MicroPython Cookbook (129.00z)
Python Object-Oriented Programming (109.00z)
Python na start! Programowanie dla nastolatków (13.50z)
Python Data Cleaning Cookbook (139.00z)
Algorytmy dla bystrzaków (37.17z)
Hands-On Neuroevolution with Python (139.00z)
Przewodnik po Pythonie. Dobre praktyki i praktyczne narzêdzia (54.90z)

Pozostae z serii: Inne

MongoDB: The Definitive Guide (109.65z)
Learning Cocoa with Objective-C. Developing for the Mac and iOS App Stores. 4th Edition (135.15z)
Backup i zarz±dzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podrêcznik (24.70z)
Zrozumieæ UML 2.0. Metody modelowania obiektowego (39.90z)
DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
Learning Perl Objects, References, and Modules (118.15z)
Zarz±dzanie produktem dla bystrzaków (30.87z)
Microssoft Office 2016 Krok po kroku (60.80z)
HTML5 Canvas. Receptury (32.45z)
Azure Data Factory Cookbook (139.00z)
Best iPhone Apps. The Guide for Discriminating Downloaders. 2nd Edition (67.92z)
Programowanie mikrokontrolerów 8051 w jêzyku C - pierwsze kroki (71.28z)
Joomla! 1.6. Æwiczenia (29.00z)
PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (51.99z)
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy u¿yciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel (107.73z)
Mathcad. Zbiór zadañ dla in¿ynierów (50.56z)
T³umaczenie wspomagane komputerowo (39.20z)
Flash CS3 PL. Multimedialny trener (54.45z)
Getting Things Done w praktyce. 10 kroków do efektywno¶ci bez stresu (25.14z)
Docker. Praktyczne zastosowania (22.45z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą