e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -44%


Edgecam. Wieloosiowe frezowanie CNC

Przemys³aw Kochan
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2014-07-07
stron: 544, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Poznaj mo¿liwo¶ci Edgecam! Wkrocz w ¶wiat programowania NC!

 • Odkryj ¶rodowisko Edgecam i oferowane przez nie narzêdzia
 • Naucz siê przygotowywaæ obróbkê i wybieraæ w³a¶ciw± strategiê
 • Poznaj operacje wiercenia oraz frezowania 3-, 4- i 5-osiowego
Obrabiarki sterowane numerycznie sta³y siê standardowym wyposa¿eniem firm produkcyjnych i narzêdziowych. S± wykorzystywane do wytwarzania komponentów maj±cych zastosowanie w wielu ga³êziach przemys³u (m.in. w bran¿y lotniczej, motoryzacyjnej, medycznej, narzêdziowej, naftowej). Rosn±cej potrzebie stosowania tego typu maszyn towarzyszy zwiêkszone zapotrzebowanie na specjalistów zdolnych do ich programowania oraz na sprawdzone rozwi±zania, za pomoc± których mo¿na tworzyæ, testowaæ, symulowaæ i optymalizowaæ programy NC, a tak¿e dobieraæ w³a¶ciwe narzêdzia. Jednym z takich rozwi±zañ jest ¶rodowisko Edgecam – niezwykle popularne i wszechstronne oprogramowanie, umo¿liwiaj±ce programowanie ró¿nych typów obrabiarek CNC oraz wizualizacjê uzyskanych wyników.
Ksi±¿ka Edgecam. Wieloosiowe frezowanie CNC przeznaczona jest dla uczniów i studentów kierunków technicznych, ich nauczycieli i wyk³adowców, a tak¿e programistów, technologów i operatorów CNC, którzy chc± poznaæ to ¶rodowisko i nauczyæ siê wykorzystywaæ je w praktyce. Przedstawia ona sposoby przygotowania plików 2D i 3D do obróbki, metody definiowania i edycji sekwencji obróbki, zastosowanie ró¿nych narzêdzi, mo¿liwo¶ci zwi±zane z asocjatywno¶ci± danych CAD i CAM, a tak¿e zagadnienia zwi±zane z obróbk± wiercenia i frezowania 3-, 4- i 5-osiowego. Znakomicie wprowadza w warsztat wspó³czesnego programisty NC i daje solidne podstawy do dalszego rozwijania wiedzy na temat technologii CAM oraz profesjonalnego wykorzystania oprogramowania Edgecam.
 • Przygotowanie detali do obróbki
 • Definicja i wybór narzêdzi skrawaj±cych
 • Zastosowanie odpowiedniej strategii obróbczej
 • Przeprowadzenie symulacji ¶cie¿ki narzêdzia
 • Wizualizacja struktury obrobionej powierzchni
 • Wykrywanie kolizji
 • Generowanie kodu NC
 • Automatyzacja programowania

Zostañ ekspertem ¶rodowiska Edgecam!Cena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Amazon Web Services. Kurs video. Tworzenie aplikacji (79.00z)
Informatyka ¶ledcza. Przewodnik po narzêdziach open source (54.90z)
Hermeneutyka gier wideo (31.99z)
Jakarta EE Cookbook - Second Edition (109.00z)
Podstawy programowania maszyn CNC systemie CAD/CAM Mastercam (65.71z)
Application Security for the Android Platform. Processes, Permissions, and Other Safeguards (59.42z)
Jak to zrobiæ w Lightroomie Classic? Najkrótsze drogi do najlepszych rozwi±zañ. Wydanie II (32.45z)
Z korzy¶ci± dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i p³yn±ca z niej lekcja (32.45z)
Web Development with Blazor (139.00z)
Pracuj dla pieniêdzy, projektuj dla przyjemno¶ci. Podrêcznik freelancera (44.90z)
Google Picasa. Æwiczenia praktyczne (10.44z)
Marketing wielkich mo¿liwo¶ci. Jak sprzedawaæ wiêcej w szumie informacyjnym (19.20z)
Statistics for Machine Learning (189.00z)
Google SketchUp. Æwiczenia praktyczne (16.45z)
Storytelling danych. Poradnik wizualizacji danych dla profesjonalistów (42.35z)
The New Relational Database Dictionary. Terms, Concepts, and Examples (118.15z)
Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe (48.95z)
Green IT w zrównowa¿onym biznesie (13.00z)
MongoDB Fundamentals (129.00z)
Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Dzia³ania ankieterskie w call centers (17.81z)

Pozostae z serii: Inne

Facebook Graph API. Tworzenie rozbudowanych rozwi±zañ we Flashu. eBook. Mobi (37.00z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Firewalle i bezpieczeñstwo w sieci. Vademecum profesjonalisty (55.00z)
Mastering Selenium WebDriver 3.0 (159.00z)
Mikrous³ugi. Budowa i dzia³anie. Przewodnik po budowaniu architektury mikrous³ug (71.82z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej, kl. IV - VI. Edycja Windows XP, Windows Vista, Mac OS 10.5, Linux Ubuntu (8.90z)
Delphi 2005. 303 gotowe rozwi±zania (69.00z)
Podrêcznik jQuery. Interaktywne interfejsy internetowe. Smashing Magazine. eBook. Pdf (47.00z)
Building Distributed Applications in Gin (139.00z)
XSLT. Receptury. Wydanie II (87.00z)
Hands-On Data Visualization (220.15z)
Hello! Flex 4 (11.90z)
ABC komputera. Wydanie XI (21.95z)
Automated Machine Learning on AWS (139.00z)
Programowanie z Ozobotem (28.29z)
Zero Configuration Networking: The Definitive Guide. The Definitive Guide (135.15z)
C++ System Programming Cookbook (109.00z)
jQuery Cookbook. Solutions & Examples for jQuery Developers (118.15z)
Przedsiêbiorczo¶æ zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieni±dze (34.90z)
Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik (12.60z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem