e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


Monitorowanie aktywno¶ci u¿ytkowników systemów komputerowych

Pawe³ Buchwald
promocja -19%
cena: 31.604938271605 z 25.60 z
Data wydania: 2015-12-14
stron: 144, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Opracowanie nie skupia siê na aspektach zwi±zanych z kontrol± czasu pracy, ocenie
efektywno¶ci wykorzystania czasu pracy, czy kszta³towania i normowania czasów dzia³añ
podejmowanych przez u¿ytkowników systemów komputerowych. Zakres tematyczny pracy
jest zwi±zany z bezpieczeñstwem i ci±g³o¶ci± dzia³ania systemów komputerowych z
uwzglêdnieniem wp³ywu czynnika ludzkiego na te elementy. W szczególno¶ci opracowanie
dotyczy aspektów oceny stanu psychofizycznego u¿ytkowników systemów komputerowych z punktu widzenia mo¿liwo¶ci pope³nienia przez nich b³êdów w wykonywanej pracy, oraz okre¶lenia to¿samo¶ci u¿ytkownika i jego geolokalizacji. Prezentowana monografia przedstawia nie tylko zagadnienia zwi±zane z potrzebami monitorowania aktywno¶ci u¿ytkowników systemów komputerowych, ale ukazuje równie¿ rozwi±zania informatyczne, urz±dzenia techniczne i koncepcje zintegrowanych systemów
pozwalaj±cych na realizacje tego nietrywialnego zadania.

Cena: 25.60 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

Odliczaj±c do dnia zero. Stuxnet, czyli prawdziwa historia cyfrowej broni (39.90z)
Kali Linux. Testy bezpieczeñstwa, testy penetracyjne i etyczne hakowanie (54.45z)
Incydenty bezpieczeñstwa. Metody reagowania w informatyce ¶ledczej (54.45z)
Strategie Red Team. Ofensywne testowanie zabezpieczeñ w praktyce (63.36z)
Hands-On Cybersecurity with Blockchain (159.00z)
Network Security Tools. Writing, Hacking, and Modifying Security Tools (118.15z)
Bezpieczeñstwo nowoczesnych aplikacji internetowych. Przewodnik po zabezpieczeniach (32.45z)
Internet Rzeczy (39.20z)
Learning Python Web Penetration Testing (109.00z)
Informatyka w kryminalistyce. Praktyczny przewodnik. Wydanie II (95.36z)
Python for Offensive PenTest (109.00z)
Bezpieczeñstwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom 1 (54.45z)
Kali Linux Intrusion and Exploitation Cookbook (179.00z)
Bezpieczeñstwo systemu Linux w praktyce. Receptury. Wydanie II (79.00z)
Dane i Goliat. Ukryta bitwa o Twoje dane i kontrolê nad ¶wiatem (30.20z)
Electron Projects (109.00z)
Getting Started with Web Components (54.99z)
Atak na sieæ okiem hakera. Wykrywanie i eksploatacja luk w zabezpieczeniach sieci (36.85z)
Network Security with OpenSSL. Cryptography for Secure Communications (135.15z)
Alicja i Bob. Bezpieczeñstwo aplikacji w praktyce (37.76z)

Pozostae z serii: Inne

HTML5 i CSS3. Standardy przysz³o¶ci (49.00z)
Microsoft Azure Security Technologies Certification and Beyond (139.00z)
Systemy operacyjne. Architektura, funkcjonowanie i projektowanie. Wydanie IX (78.69z)
Laravel 4. Podstawy tworzenia aplikacji w PHP (18.70z)
Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aplikacji. eBook Pdf (54.99z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
Przetwarzanie i analiza danych w jêzyku Python (47.20z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (54.45z)
React. Receptury. Poradnik dla zaawansowanych (64.35z)
Machine Learning Engineering with Python (129.00z)
SAP w 24 godziny. Wydanie V (43.45z)
Praktyczny kurs SQL. Wydanie II (25.85z)
Connecting the Data: Data Integration Techniques for Building an Operational Data Store (ODS) (149.00z)
FileMaker Pro 14: The Missing Manual (143.65z)
PC Hacks. 100 Industrial-Strength Tips & Tools (80.74z)
Informatyka ¶ledcza. Przewodnik po narzêdziach open source (30.19z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (39.90z)
Programming Android. Java Programming for the New Generation of Mobile Devices. 2nd Edition (186.15z)
IBM Cloud Pak for Data (159.00z)
jQuery. Kod doskona³y. eBook. ePub (23.90z)