e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -23%


Wielkie problemy matematyczne

Ian Stewart
promocja -23%
cena: 36 z 27.72 z
Data wydania: 2014-07-10
stron: 464, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Jest to ksi±¿ka po¶wiêcona naprawdê wielkim pytaniom matematyki, problemom, które decydowa³y o rozwoju ca³ej dziedziny. S± to zagadnienia takie jak wielkie twierdzenie Fermata, którego prawdziwo¶ci dowiód³ Andrew Wiles po siedmiu latach samotnie prowadzonych, wytê¿onych badañ; hipoteza Poincarégo, udowodniona przez ekscentrycznego geniusza Grigorija Perelmana, który odmówi³ przyjêcia wyró¿nieñ naukowych i nagrody w wysoko¶ci miliona dolarów; czy hipoteza Riemanna, któr± matematycy z ca³ego ¶wiata ju¿ od 150 lat bezskutecznie próbuj± udowodniæ lub obaliæ. Nie ona jedna do dzi¶ stanowi± zagadkê, za której rozwi±zanie, ka¿dy matematyk bez wahania da³by sobie odci±æ rêkê.
W Wielkich problemach matematycznych znajdziemy zagadnienia obejmuj±ce trzy tysi±clecia historii rozwoju nauki, od osi±gniêæ staro¿ytnych Greków po najnowsze odkrycia uczonych z CERN-u. Dowiemy siê z tej ksi±¿ki, jakie tropy naprowadzi³y uczonych na sformu³owanie wielkich pytañ i dlaczego s± one tak wa¿ne dla matematyki i ca³ej nauki. Ian Stewart obja¶nia je wszystkie. W swojej najnowszej ksi±¿ce opisuje, w jaki sposób wspó³czesnym matematykom udaje siê w koñcu sprostaæ wyzwaniom postawionym przez poprzednie pokolenia i rozwi±zywaæ kolejne wielkie zagadki przesz³o¶ci dziêki wykorzystaniu najnowszych technik badawczych. Tak w³a¶nie rodzi siê nauka przysz³o¶ci.
Matematyka jest jednym z najwiêkszych osi±gniêæ ludzko¶ci, a jej wielkie problemy te rozwi±zane, i te, które wci±¿ stanowi± zagadkê dzisiaj tak samo jak w przesz³o¶ci napêdzaj± jej dalszy rozwój.
Ian Stewart ¶wiatowej s³awy matematyk i autor bestsellerowych ksi±¿ek popularnonaukowych. Jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Warwick, gdzie wci±¿ prowadzi aktywn± dzia³alno¶æ naukow±. W roku 2001 otrzyma³ nagrodê Towarzystwa Królewskiego im. Michaela Faradaya za popularyzacjê nauki. Jest autorem licznych ksi±¿ek po¶wiêconych matematyce, z których na jêzyk polski przet³umaczono dotychczas m.in.: Oswajanie nieskoñczono¶ci, Histerie matematyczne, Listy do m³odego matematyka, Krowy w labiryncie i inne eksploracje matematyczne, Jak pokroiæ tort i inne zagadki matematyczne, Dlaczego prawda jest piêkna, St±d do nieskoñczono¶ci, 17 równañ, które zmieni³y ¶wiat, Matematyka ¿ycia oraz Nauka ¦wiata Dysku (z Terrym Pratchettem i Jackiem Cohenem).


Cena: 27.72 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. eBook. Mobi (54.99z)
PHP i jQuery. Receptury. eBook. ePub (44.90z)
Sekrety SEO. Tajna wiedza ekspertów. eBook. Pdf (62.90z)
Brzdêk! Jak odkrêciæ internetowy kurek z pieniêdzmi. eBook. Mobi (31.99z)
Szkola bezpiecznej jazdy (21.90z)
Delphi in a Nutshell. A Desktop Quick Reference (152.15z)
Linux. Jak dostroiæ bestiê do swoich potrzeb? eBook. Pdf (24.90z)
Szczera prawda o nieuczciwo¶ci. Jak ok³amujemy wszystkich, a zw³aszcza samych siebie (30.72z)
Fitness for Geeks. Real Science, Great Nutrition, and Good Health (126.65z)
FISZKI audio j. niemiecki S³ownictwo 2 (23.20z)
Kobiety wol± uwodzicieli. Jak je zdobywaæ? (49.00z)
Kubernetes. Kurs video. Wdra¿anie aplikacji (79.00z)
Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwi±zania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych. eBook. ePub (69.90z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Pdf (27.90z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Mobi (27.90z)
Ruby. Wprowadzenie. eBook. Pdf (27.00z)
Tablice informatyczne. MS Windows Server 2008. eBook. Pdf (9.90z)
Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. Mobi (19.90z)
Si³a uwodzenia. Gesty, które wabi± (34.90z)
Ruby. Receptury . eBook. ePub (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

Full Stack Web Development with Raspberry Pi 3 (109.00z)
Po prostu Photoshop CS (59.90z)
Windows PowerShell Cookbook. The Complete Guide to Scripting Microsoft's New Command Shell. 2nd Edition (143.65z)
Serverless Integration Design Patterns with Azure (139.00z)
Excel 2003 PL. Æwiczenia zaawansowane (36.65z)
Raspberry Pi. Niesamowite projekty. Szalony Geniusz (21.95z)
AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki (19.20z)
Delphi. Kompendium programisty (45.00z)
Poradnik tokarza (74.59z)
DTP. Od projektu a¿ po druk. O wspó³pracy grafika z drukarzem (32.45z)
ECDL Arkusze kalkulacyjne Modu³ 4 (32.68z)
Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III (57.85z)
TypeScript. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, organizacja projektu, obiektowo¶æ i generyczno¶æ (39.00z)
Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr± strategiê e-marketingow± (89.00z)
C++Builder 6. Æwiczenia (13.90z)
The Python Workshop (129.00z)
SQL. Sztuka programowania. eBook. Mobi (47.00z)
Svelte 3 Up and Running (94.99z)
3D Studio VIZ 3i (69.00z)
Kod. Ukryty jêzyk komputerów (48.95z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu