e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -16%


Algebra i jej zastosowania

Anna Romanowska
promocja -16%
cena: 30.833333333333 z 25.90 z
Data wydania: 2022-09-01
stron: 230, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Podrêcznik do wyk³adów z algebry na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej powsta³ na podstawie wyk³adów „Algebra i jej zastosowania 1, 2” oraz „Wybrane zagadnienia algebry” prowadzonych przez autorkê na tym wydziale przez wiele lat. Zrozumienie ksi±¿ki wymaga od Czytelnika znajomo¶ci algebry liniowej oraz elementów logiki i teorii mnogo¶ci w zakresie wyk³adanym na pierwszym roku studiów matematycznych. Podrêcznik zawiera podstawowe informacje nale¿±ce do kanonu jednosemestralnego kursu algebry tradycyjnie wyk³adanego na wiêkszo¶ci wydzia³ów matematycznych, ale materia³ jest znacznie obszerniejszy. Poza dzia³ami „klasycznymi” dotycz±cymi grup, pier¶cieni przemiennych i cia³ omówione s± równie¿ struktury mniej klasyczne, ale maj±ce coraz wiêksze znaczenie zarówno w algebrze, jak i jej zastosowaniach. Tematy s± dobrane w sposób pozwalaj±cy na wskazanie pewnych kierunków zastosowañ w innych dziedzinach matematyki. Ksi±¿ka zawiera sporo przyk³adów, brakuje w niej jednak zadañ do samodzielnego rozwi±zania, których do³±czenie planowane jest w przysz³o¶ci.


Cena: 25.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Matematyka Europejczyka

Matematyka-Geometria Analityczna, przekszta³cenia wg Megamatma (7.99z)
O twierdzeniach i hipotezach (9.60z)
Zarys matematyki wy¿szej dla studentów Czê¶æ 2 (55.20z)
Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów (20.16z)
Elementy analizy tensorowej. Wydanie 2 (9.60z)
Zagubione w matematyce. Fizyka w pu³apce piêkna (43.13z)
Analiza, cz. 1 (47.20z)
GeoGebra (31.20z)
Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przy³±czaj±cych uk³adów dynamicznych (17.81z)
Wstêp do geometrii ró¿niczkowej (9.60z)
Podstawy analizy matematycznej. Tom 2. Rachunek ca³kowy, szeregi (33.00z)
Æwiczenia z podstaw matematyki wy¿szej. Algebra liniowa. Geometria analityczna. Optymalizacja liniowa (35.70z)
Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego my¶lenia (31.20z)
Kurs matematyki dla chemików. Wydanie szóste poprawione (25.20z)
Matematyka dla informatyków Tom 2 (24.00z)
Lectures on Number Theory (10.56z)
Analiza, cz. 2 (71.20z)
Równania ró¿niczkowe zwyczajne. Teoria i zadania (12.00z)
Analiza funkcjonalna w zadaniach (39.20z)
Sprawdziany Matematyka klasa 3 (5.20z)

Pozostae z serii: Inne

Swift Cookbook - Second Edition (129.00z)
Macromedia Director 7. Vademecum Profesjonalisty (64.35z)
PHP i MySQL. Dla ka¿dego. Wydanie II (48.95z)
Reinforcement Learning with TensorFlow (179.00z)
Przygoda z elektronik± (34.50z)
Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice. eBook. ePub (69.90z)
Data-Driven Services with Silverlight 2. Data Access and Web Services for Rich Internet Applications (152.15z)
Microsoft Azure Administrator Exam Guide AZ-103 (109.00z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Funkcje Excela - operacje na tek¶cie i wyszukiwanie danych (9.79z)
Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek. eBook. Mobi (35.90z)
Kotlin Standard Library Cookbook (139.00z)
Kanban (36.85z)
Hacking: The Next Generation. The Next Generation (135.15z)
EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania (39.90z)
FISZKI audio japoñski Starter (15.19z)
Flash Remoting: The Definitive Guide. Connecting Flash MX Applications to Remote Services (135.15z)
Symfony (23.20z)
Jêzyk Lua i LaTeX. Tworzenie dynamicznych dokumentów (57.82z)
Sculpting the Blender Way (159.00z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa