e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Bezpieczeñstwo systemów informatycznych firm i instytucji

Przemys³aw Jatkiewicz
cena: 25.20 z
Data wydania: 2022-08-29
stron: 156, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
W dobie spo³eczeñstwa informacyjnego zarz±dzanie bezpieczeñstwem informacji jest kluczowym elementem pozwalaj±cym funkcjonowaæ instytucjom oraz przedsiêbiorcom. Zapewnienie poufno¶ci, integralno¶ci oraz dostêpno¶ci informacji wynika z przepisów prawa, a tak¿e warunkuje poprawne i efektywne realizowanie prowadzonych dzia³añ. Systemy informatyczne praktycznie wszystkich nowoczesnych organizacji opieraj± siê o rozwi±zania serwerowe. Publikacja obejmuje zagadnienia zwi±zane z bezpieczeñstwem serwerów w aspekcie ¶rodowiska pracy, sprzêtu i systemów operacyjnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem systemów z rodziny Linux. Omówiono w niej techniki i metody stosowanych obecnie zabezpieczeñ w kontek¶cie zidentyfikowanych zagro¿eñ oraz podatno¶ci. Zaprezentowano normy, przepisy i metodyki odnosz±ce siê do zarz±dzania bezpieczeñstwem informacji i analizy ryzyka w systemach informatycznych, jak równie¿ odniesiono siê do najnowszych badañ prowadzonych nad efektywno¶ci± zabezpieczeñ i mo¿liwo¶ci± ich prze³amywania.


Cena: 25.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo systemów

Performance Testing with JMeter 3 - Third Edition (139.00z)
CompTIA Security+: SY0-601 Certification Guide - Second Edition (119.00z)
Infosec Strategies and Best Practices (129.00z)
Consul: Up and Running (220.15z)
Platformy integracyjne Zagadnienia wybrane (47.20z)
Practical Web Penetration Testing (139.00z)
Cryptography Algorithms (139.00z)
Kali Linux Wireless Penetration Testing Beginner's Guide - Third Edition (139.00z)
NHibernate 4.x Cookbook - Second Edition (179.00z)
Przetwarzanie danych w du¿ej skali. Niezawodno¶æ, skalowalno¶æ i ³atwo¶æ konserwacji systemów (57.85z)
Microsoft 365 Mobility and Security - Exam Guide MS-101 (109.00z)
Kontenery. Bezpieczne wdro¿enia. Podstawowe koncepcje i technologie (37.76z)
Building an Anonymization Pipeline. Creating Safe Data (186.15z)
Bezpieczne programowanie. Aplikacje hakeroodporne (21.45z)
Mastering Defensive Security (159.00z)
Analiza ¶ledcza i pow³amaniowa. Zaawansowane techniki prowadzenia analizy w systemie Windows 7. Wydanie III (59.00z)
£amanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS (32.45z)
Learn Computer Forensics - Second Edition (139.00z)
Windows Forensics Cookbook (179.00z)
Microsoft Windows Server 2003/2008. Bezpieczeñstwo ¶rodowiska z wykorzystaniem Forefront Security (90.89z)

Pozostae z serii: Inne

Fotografia krajobrazowa wed³ug Scotta Kelby'ego. Przewodnik krok po kroku (37.74z)
Adobe Illustrator CS6/CS6 PL. Oficjalny podrêcznik (43.45z)
UML 2.0. Almanach. eBook. Mobi (27.00z)
Kwalifikacja INF.02 i INF.07 - Administrowanie sieciami komputerowymi w symulatorze Packet Tracer w przyk³adach i æwiczeniach - Czê¶æ II (36.75z)
Komunikowanie danych i zastosowanie sieci komputerowych w biznesie. Wydanie XIII (54.45z)
MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów (48.95z)
Uczenie maszynowe w C#. Szybkie, sprytne i solidne aplikacje (26.95z)
DNS i BIND (39.00z)
Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty (29.90z)
Marketing wirusowy w internecie (19.20z)
Mac OS X for Unix Geeks (84.92z)
Tworzenie aplikacji internetowych z u¿yciem Node i Express. Korzystanie ze stosu JavaScript. Wydanie II (69.00z)
Konfiguracja Firewalli CISCO ASA w programie Packet Tracer (42.00z)
Praktyczny kurs Turbo Pascala. Wydanie IV (59.00z)
Learning SPARQL. Querying and Updating with SPARQL 1.1. 2nd Edition (126.65z)
Ajax on Java (20.35z)
SQL. Sztuka programowania. eBook. Mobi (47.00z)
WordPress. Æwiczenia praktyczne (15.95z)
Nowoczesne strony WWW. HTML5, CSS3, Wordpress. Wydanie II (24.90z)
FISZKI audio j. niemiecki Czasowniki dla ¶rednio zaawansowanych (23.20z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem