e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -34%


Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane

Jerzy Kluczewski
promocja -34%
cena: 63.409090909091 z 41.85 z
Data wydania: 2022-03-05
stron: 404, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

PACKET TRACERT DLA M£ODYCH ADMINÓW – Wiadomo¶ci zaawansowane,  to zbiór scenariuszy oraz symulacji sieciowych dla u¿ytkowników posiadaj±cych ju¿ co najmniej podstawow± wiedzê z sieci komputerowych i do¶wiadczenie w pracy zwi±zanej z administracj± podstawowymi urz±dzeniami tworz±cymi architekturê sieci. Symulacje zosta³y przygotowane w taki sposób, aby rozwijaæ wiedzê przedstawion± ju¿ w poprzednich ksi±¿kach Naszego Wydawnictwa przez Jerzego Kluczewskiego. Cel drugi, to popularyzacja znanego na ca³ym ¶wiecie programu Packet Tracer. Ksi±¿ka ta, stanowi doskona³e ¼ród³o wiedzy dla uczniów, studentów oraz uczestników i absolwentów kursów sieci Cisco CCNA.

Tematyka ksi±¿ki jest bardzo rozbudowana i ró¿norodna. Tryb Multiuser, wirtualizacja, po³±czenia Bluetooth, sieci komórkowe, kontrolery sieci WLAN, routery przemys³owe, protokó³ IPV6, to tylko kilka wybranych zagadnieñ do których Autor przygotowa³ scenariusze oraz gotowe pliki symulacyjne, które mo¿na pobraæ z witryny wydawnictwa. Zachêcamy do otwarcia ksi±¿ki i przegl±dniêcia spisu tre¶ci w celu zapoznania siê z szeroko pojêt± tematyk± tej ksi±¿ki.

Autorem publikacji jest Jerzy Kluczewski, d³ugoletni instruktor Akademii CISCO CCNA. W swoim dorobku autorskim posiada ju¿ bogaty dorobek, w postaci wydanych ksi±¿ek o tematyce informatycznej. Swoje do¶wiadczenie zdobywa³ pracuj±c w przemy¶le, a obecnie jest wyk³adowc± w Wy¿szej Szkole Bankowej w Gdañsku.


Cena: 41.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

CCNP SWITCH. Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (109.65z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (37.95z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - Tom I (23.20z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
High Performance Browser Networking. What every web developer should know about networking and web performance (169.15z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)

Pozostae z serii: Inne

Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Programowanie aplikacji dla Sklepu Windows w C#. Projektowanie innowacyjnych aplikacji sklepu Windows przy u¿yciu WinRT, XAML i C# (62.37z)
Zrozum struktury danych. Algorytmy i praca na danych w Javie (21.95z)
SQL Server 2017 Administrator's Guide (209.00z)
Windows PowerShell 3.0 Krok po kroku (115.29z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. T. 1 (23.20z)
E-biznes. Poradnik praktyka (20.83z)
Dzia³aj teraz! (31.99z)
IoT Projects with Bluetooth Low Energy (139.00z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. ePub (39.00z)
PHP 7. Algorytmy i struktury danych (38.35z)
ABC nagrywania p³yt (34.90z)
Agile. Szybciej, ³atwiej, dok³adniej (44.90z)
Informatyka Europejczyka. iÆwiczenia dla szko³y podstawowej, kl. IV-VI. Czê¶æ II (11.92z)
Podstawy technologii monta¿u dla elektroników. Wyd.2 (60.95z)
AWS Certified Database - Specialty (DBS-C01) Certification Guide (149.00z)
Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty. Wydanie 2 rozszerzone (12.90z)
Cyber Minds (94.99z)
Java aplikacje bazodanowe. Wydanie II (29.00z)
Writing and Querying MapReduce Views in CouchDB (72.24z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par