e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: word
Seria: Inne
Promocja: -25%


Senior pracuje z edytorem tekstu

Aleksander Zieliñski
promocja -25%
cena: 44 z 33.00 z
Data wydania: 2022-01-09
stron: 174, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Senior pracuje z edytorem tekstu to trzecia z czterech ksi±¿ek wprowadzaj±cych
w tajniki pracy na komputerze. Czê¶æ trzecia skupia siê wokó³ ogólnie pojêtego
pisania tekstów. Z my¶l± o seniorach w ksi±¿ce zastosowano wiêksze czcionki.
Ksi±¿ka zosta³a dostosowana do czytelnika z ró¿nym stopniem zaawansowania
umiejêtno¶ci zwi±zanych z edycj± tekstów. Przedstawione zosta³y tutaj podstawowe
pojêcia i nazwy zwi±zane z prac± podczas tworzenia jak i edycji tekstu za pomoc±
komputera. Dziêki ksi±¿ce ka¿dy ³atwo napisze tekst, ale przede wszystkim nada mu
odpowiedni wygl±d. Dostosuje do konkretnej tematyki, ubarwi ilustracjami
i tabelami. Efekty swojej pracy bez k³opotu uda siê przelaæ na papier za pomoc±
drukarki po odpowiednim poddaniu go korekcie jêzykowej.


Cena: 33.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: word

Word w biurze i nie tylko (29.00z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (67.00z)
Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Word 2010 PL. Kurs (19.20z)
Word 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Podstawy edycji tekstów (18.97z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (9.90z)
Word 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (13.00z)
Microsoft Word 2013. Krok po kroku (44.80z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (21.95z)
Word 2007 PL. Kurs (34.90z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (25.54z)
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc (17.90z)
Microsoft Word 2016. Krok po kroku. Pliki æwiczeñ (44.80z)
Microsoft Word 2013 Krok po kroku (38.64z)
Word 2010 PL. Seria praktyk (39.00z)
Word 2003 PL. 100 najlepszych sztuczek i trików (39.90z)
Word 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (17.00z)
ABC Word 2010 PL (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Podstawy ochrony komputerów. eBook. Mobi (31.99z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Czê¶æ 2 (Stara podstawa programowa) (15.90z)
Microsoft Excel 2019: VBA i makra (75.20z)
Customizing ASP.NET Core 6.0 - Second Edition (94.99z)
Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C# (78.69z)
Data Engineering with AWS (159.00z)
Getting Started with Tableau 2019.2 - Second Edition (94.99z)
W drodze do CCNA. Czê¶æ II (69.00z)
Switching to the Mac: The Missing Manual, Yosemite Edition (109.65z)
Analiza statystyczna w ¶rodowisku R dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
Refactoring TypeScript (89.90z)
Mastering JavaScript Functional Programming - Second Edition (109.00z)
Perl 6 Deep Dive (179.00z)
Mikroserwisy. Wzorce z przyk³adami w jêzyku Java (95.20z)
Zawód front-end developer. 11 kroków do zostania webmasterem (43.45z)
Windows 8.1 PL. Dla seniorów (39.90z)
Data Visualization with Python (119.00z)
Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku (41.83z)
Nawyk produktywno¶ci. Wszystko, czego potrzebujesz, aby osi±gaæ w ¿yciu maksymalne efekty (12.90z)
HTML5. Programowanie aplikacji. eBook. Mobi (29.90z)