e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -10%


Tajniki Kubernetes. Rozwijaj umiejêtno¶ci orkiestrowania kontenerów w Kubernetes, aby budowaæ, uruchamiaæ, zabezpieczaæ i monitorowaæ wielkoskalowe aplikacje rozproszone

Gigi Sayfan
promocja -10%
cena: 119.7 z 107.73 z
Data wydania: 2021-07-11
stron: 626, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Rozwijaj umiejêtno¶ci orkiestrowania kontenerów w Kubernetes,
aby budowaæ, uruchamiaæ, zabezpieczaæ i monitorowaæ
wielkoskalowe aplikacje rozproszone

To wydanie Tajników Kubernetes zosta³o uzupe³nione o najnowsze narzêdzia i kod oraz naj¶wie¿sze funkcje Kubernetes 1.18. Ksi±¿ka koncentruje siê na pog³êbianiu znajomo¶ci z³o¿onych koncepcji i najlepszych praktyk, pomagaj±c w opanowaniu umiejêtno¶ci projektowania i wdra¿ania wielkich klastrów Kubernetes w rozmaitych platformach chmurowych.

Czytelnik pozna techniki uruchamiania w Kubernetes z³o¿onych, stanowych mikrous³ug, w³±cznie z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak horyzontalne skalowanie podów, aktualizacje krocz±ce, przydzia³y zasobów czy trwa³a pamiêæ masowa. Dziêki dwóm nowym rozdzia³om zdobêdzie wiedzê na temat przetwarzania bezserwerowego i siatek us³ug.

W trakcie lektury Czytelnik pozna ró¿ne opcje konfigurowania sieci i nauczy siê, jak dobieraæ, uruchamiaæ i rozwi±zywaæ problemy z wtyczkami sieciowych Kubernetes poprzez rzeczywiste przyk³ady zastosowañ. Opanuje równie¿ mechanizmy tworzenia niestandardowych zasobów i ich stosowanie w automatyzacji i obs³udze aplikacji.

Po wykonaniu zawartych w ksi±¿ce ­æwiczeñ Czytelnik awansuje do poziomu ­zaawansowanego profesjonalisty Kubernetes.

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿na:
 

Opanowaæ podstawy architektury i projektu Kubernetes

Budowaæ i uruchamiaæ w Kubernetes aplikacje z pamiêci± stanu i z³o¿one mikrous³ugi

Opanowaæ pos³ugiwanie siê takimi narzêdziami, jak Kubectl, sekretami i Helm do zarz±dzania zasobami i pamiêci± masow±

Opanowaæ rozwi±zania sieciowe Kubernetes wraz z opcjami równowa¿enia obci±¿eñ

Osi±gaæ wysok± dostêpno¶æ klastrów Kubernetes

Usprawniaæ mo¿liwo¶ci monitorowania Kubernetes dziêki takim narzêdziom, jak Prometheus, Grafana i Jaeger

Rozszerzaæ mo¿liwo¶ci Kubernetes poprzez Kubernetes API, wtyczki i webhooki


Cena: 107.73 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Mikroserwisy w akcji (66.21z)
Mastering Regular Expressions. 3rd Edition (186.15z)
Ansible. Kurs video. Automatyzacja w IT od podstaw (79.00z)
Nauka programowania opartego na testach. Jak pisaæ przejrzysty kod w kilku jêzykach programowania (32.45z)
Julia 1.0 Programming Complete Reference Guide (139.00z)
Zawód marzeñ. Zostañ programist± bran¿y IT (39.00z)
Mastering Metasploit - Fourth Edition (139.00z)
Grafika - Fizyka - Metody numeryczne. Symulacje fizyczne z wizualizacj± 3D (66.21z)
OpenCV 4 for Secret Agents (109.00z)
Enterprise Development with Flex. Best Practices for RIA Developers (177.65z)
End-to-End Web Testing with Cypress (139.00z)
Mikrous³ugi. Budowa i dzia³anie. Przewodnik po budowaniu architektury mikrous³ug (71.82z)
Dane testowe. Teoria i Praktyka (34.90z)
Hadoop: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
Specyfikacja na przyk³adach. Poznaj zwinne metody pracy i dostarczaj w³a¶ciwe oprogramowanie (59.00z)
Tworzenie aplikacji dla Windows. Od prostych programów do gier komputerowych (36.85z)
Nginx HTTP Server - Fourth Edition (149.00z)
Mastering SAS Programming for Data Warehousing (159.00z)
Platforma Windows Azure (43.45z)

Pozostae z serii: Inne

STL Pocket Reference. Containers, Iterators, and Algorithms (33.92z)
Linux. Programowanie systemowe. eBook. Pdf (44.90z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Azure Databricks Cookbook (139.00z)
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla ka¿dego. eBook. Pdf (59.90z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Data Push Apps with HTML5 SSE. Pragmatic Solutions for Real-World Clients (101.15z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za (18.67z)
HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty (89.00z)
FISZKI audio - j. angielski - Czasowniki dla pocz±tkuj±cych (15.19z)
Algorytmy numeryczne (12.00z)
Minecraft: serwery. Kompletny przewodnik (34.21z)
Szef, którego szukamy. Rzecz o odpowiedzialno¶ci (32.45z)
Rzecz o istocie informatyki algorytmika (41.07z)
Ksiêga odkrywców LEGO Mindstorms NXT 2.0. Podstawy budowy i programowania robotów (26.95z)
Programowanie w jêzyku Delphi (26.95z)
JBoss at Work: A Practical Guide. A Practical Guide (118.15z)
PHP 5. Narzêdzia dla ekspertów (43.45z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Artificial Intelligence for IoT Cookbook (129.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | ciechocinek nocleg | wypoczynek dla seniorów wczasy dla seniora nad morzem wyjazd seniora nad morze | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów piastów darmowa diagnoza naprawy laptopa | Agra studio Poznań