e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -19%


Matematyka finansowa

Magdalena Redo, Piotr Prewysz-Kwinto
promocja -19%
cena: 78.024691358025 z 63.20 z
Data wydania: 2021-05-25
stron: 496, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka Matematyka finansowa - Teoria i praktyka powsta³a na bazie wieloletnich do¶wiadczeñ zawodowych i dydaktycznych jej autorów, którzy postanowili stworzyæ opracowanie prezentuj±ce w ³atwy i przystêpny sposób zawi³e zagadnienia matematyki finansowej, pokazuj±c jednocze¶nie ich praktyczny wymiar i mo¿liwo¶æ wykorzystania w codziennych decyzjach finansowych.Ksi±¿ka jest przeznaczona dla ka¿dego, kto ju¿ inwestuje pieni±dze lub chcia³by to robiæ w przysz³o¶ci, kto potrzebuje kapita³u i planuje go pozyskaæ. Zawarte w niej informacje pomog± zrozumieæ otaczaj±ce nas zale¿no¶ci finansowe i podejmowaæ optymalne decyzje. Mog± z niej korzystaæ zarówno studenci kierunków ekonomicznych jak i matematyki. Prezentowane tre¶ci mog± byæ równie¿ przydatne osobom zajmuj±cym siê zawodowo finansami lub doradztwem inwestycyjnym, a zw³aszcza pracownikom zatrudnionym w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

Cena: 63.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Matematyka Europejczyka

Logika popularna (19.20z)
Пташина історія. Скандали, ін&#x (11.75z)
Statystyka Bayesowska na weso³o (55.20z)
Zarys matematyki wy¿szej dla studentów. Czê¶æ 1 (55.20z)
Konstrukcje I. Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej. Topologie miary i ca³ki Lebesgue`a (25.00z)
Analiza matematyczna dla ekonomicznych kierunków studiów (22.02z)
Planner nauki. Egzamin ósmoklasisty z matematyki (42.16z)
Teoria liczb w zadaniach (39.20z)
Algebra liniowa z elementami geometrii. Teoria, przyk³ady, zadania (15.19z)
Matematyka wspó³czesna dla my¶l±cych laików (9.85z)
Коли я нарешті висплюся?. Як за& (11.75z)
50 idei, które powiniene¶ znaæ. Matematyka (39.20z)
Statistics Hacks. Tips & Tools for Measuring the World and Beating the Odds (101.15z)
Wstêp do geometrii ró¿niczkowej (9.60z)
Фрукти проти овочів. Чому кав&#x (11.75z)
Rodzinna matematyka (47.20z)
Statystyka opisowa i matematyczna dla zarz±dzania (24.00z)
Pi razy drzwi czyli dziwne przypadki matematyki (32.90z)
Podstawy matematyki ubezpieczeñ na ¿ycie (47.20z)
Statistics in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 2nd Edition (135.15z)

Pozostae z serii: Inne

Java EE 6. Leksykon kieszonkowy (19.43z)
Elementy analizy tensorowej (37.72z)
Android 3. Tworzenie aplikacji. eBook. Mobi (119.00z)
Client-Side Data Storage. Keeping It Local (109.65z)
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV (35.99z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (19.43z)
Active Directory w systemach wolnego oprogramowania (24.70z)
Perl. Mistrzostwo w programowaniu (24.20z)
Cyberbroñ - broñ doskona³a. Wojny, akty terroryzmu i zarz±dzanie strachem w epoce komputerów (26.95z)
Software Architecture for Busy Developers (109.00z)
Korporacyjne jezioro danych. Wykorzystaj potencja³ big data w swojej organizacji (26.95z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla! (17.54z)
Learning Apache Drill. Query and Analyze Distributed Data Sources with SQL (220.15z)
Oracle Database 12c. Problemy i rozwi±zania (89.00z)
Responsive Web Design. Nowoczesne strony WWW na przyk³adach (30.38z)
MS PROJECT. Kurs podstawowy (24.31z)
Tajniki Java 9. Pisanie reaktywnego, modularnego, wspó³bie¿nego i bezpiecznego kodu (80.99z)
Azure Data Scientist Associate Certification Guide (159.00z)
Informatyka Europejczyka. iPodrêcznik dla gimnazjum (23.92z)
Oracle Database 11g. Nowe mo¿liwo¶ci (59.00z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Piła | bezprzewodowy światłowodowy internet maków podhalański telefon serwery | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Sianożęty wolne domki nad morzem | vet animal | hdpornos