e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -20%


C++20 Biblioteka techniczna

J. Burton Browning, Bruce Sutherland
promocja -20%
cena: 98.7 z 78.96 z
Data wydania: 2021-02-27
stron: 642, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Odkryj najnowsze wa¿ne funkcjonalno¶ci jêzyka C++20, w tym modu³y, koncepcje, operatory spaceship i inteligentne wska¼niki. Ksi±¿ka ta mo¿e staæ siê podrêczn± ksi±¿k± kucharsk± programisty, obejmuj±c± zarówno zasadniczy standard jêzyka C++, jak i niektóre z szablonów kodu dostêpnych w standardowej bibliotece szablonów (STL). Przepisy dla C++20: Problemy i rozwi±zania zawiera omówienie zagadnieñ dotycz±cych liczb, ci±gów, daty i czasu, klas, wyj±tków, strumieni, przep³ywów, wska¼ników i jeszcze wiêcej. Ponadto znajdziesz tu przyk³ady kodu, szablony algorytmów C++, przetwarzanie równoleg³e, wielow±tkowo¶æ i procesy numeryczne. Jest tu równie¿ kod programowania dla grafiki 3D. Dostêpne jest równie¿ ca³e bogactwo szablonów STL dla obiektów funkcji, adapterów, alokatorów i rozszerzeñ. To niezbêdne, nowoczesne ¼ród³o informacji, które bêdzie pomocne w ka¿dym projekcie wykorzystuj±cym jêzyk programowania C++. Naucz siê: Co nowego w jêzyku C++20 Pisaæ modu³y Przetwarzaæ teksty, liczby i klasy U¿ywaæ kontenerów i algorytmów dostêpnych w bibliotece standardowej Radziæ sobie z szablonami, pamiêci±, wspó³bie¿no¶ci±, sieciami, skryptami i jeszcze wiêcej Tworzyæ kod dla grafiki 3D Jêzyki programowania/C++ Poziom ¶redniozaawansowany Kod ¼ród³owy dostêpny online
 


Cena: 78.96 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Rust High Performance (159.00z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (9.35z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (59.00z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (54.45z)
The C++ Standard Library - Second Edition (79.90z)
C++20 Biblioteka techniczna. Problemy i rozwi±zania (88.83z)
Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (106.47z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (149.00z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (32.45z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
Learning C++ Functional Programming (189.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (69.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (10.95z)
The C++ Workshop (129.00z)
Optimized C++. Proven Techniques for Heightened Performance (220.15z)
Hands-On Concurrency with Rust (159.00z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (127.36z)

Pozostae z serii: Inne

Co potrafi Twój iPOD? Podrêcznik u¿ytkownika. Wydanie IV (49.00z)
Bezpieczeñstwo aplikacji Windows. Omijanie SafeSEH, ASLR, DEP, ROP i obrona (112.00z)
Expert Data Modeling with Power BI (179.00z)
Angular 10. Kurs video. Budowa aplikacji od podstaw (79.00z)
¦wiat³o, aparat, ujêcie. Kreatywne techniki o¶wietleniowe (59.00z)
Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services Krok po kroku (83.16z)
Windows Server 2008. Infrastruktura klucza publicznego (PKI) (39.00z)
Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia (70.95z)
Jêzyk XML. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie struktury dokumentów XML (29.00z)
Building Microservices with .NET Core (179.00z)
Internet. Kurs. Wydanie II (34.90z)
Elementy analizy tensorowej (37.72z)
Azure Data Engineer Associate Certification Guide (159.00z)
jQuery. Poradnik programisty. eBook. ePub (31.99z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (70.85z)
Poznajemy Sparka. B³yskawiczna analiza danych (55.20z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (25.54z)
Mastering pfSense - Second Edition (159.00z)
Preventing Ransomware (119.00z)
ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie (119.00z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą