e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -10%


C++20 Biblioteka techniczna. Problemy i rozwi±zania

J. Burton Browning, Bruce Sutherland
promocja -10%
cena: 98.7 z 88.83 z
Data wydania: 2021-02-27
stron: 642, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Odkryj najnowsze wa¿ne funkcjonalno¶ci jêzyka C++20, w tym modu³y, koncepcje, operatory spaceship i inteligentne wska¼niki. Ksi±¿ka ta mo¿e staæ siê podrêczn± „ksi±¿k± kucharsk±” programisty, obejmuj±c± zarówno zasadniczy standard jêzyka C++, jak i niektóre z szablonów kodu dostêpnych w standardowej bibliotece szablonów (STL).

Ksi±¿ka zawiera omówienie zagadnieñ dotycz±cych liczb, ci±gów, daty i czasu, klas, wyj±tków, strumieni, przep³ywów, wska¼ników i jeszcze wiêcej. Ponadto znajdziesz tu przyk³ady kodu, szablony algorytmów C++, przetwarzanie równoleg³e, wielow±tkowo¶æ i procesy numeryczne. Jest tu równie¿ kod programowania dla grafiki 3D. Dostêpne jest równie¿ ca³e bogactwo szablonów STL dla obiektów funkcji, adapterów, alokatorów i rozszerzeñ.

To niezbêdne, nowoczesne ¼ród³o informacji, które bêdzie pomocne w ka¿dym projekcie wykorzystuj±cym jêzyk programowania C++.

Naucz siê:

• Co nowego w jêzyku C++20

• Pisaæ modu³y

• Przetwarzaæ teksty, liczby i klasy

• U¿ywaæ kontenerów i algorytmów dostêpnych w bibliotece standardowej

• Radziæ sobie z szablonami, pamiêci±, wspó³bie¿no¶ci±, sieciami, skryptami i jeszcze wiêcej

• Tworzyæ kod dla grafiki 3D

 

 

Jêzyki programowania/C++
Poziom ¶redniozaawansowany
Kod ¼ród³owy dostêpny online

 


Cena: 88.83 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (92.38z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (127.36z)
C++20 STL Cookbook (119.00z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
Hands-On Concurrency with Rust (159.00z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (124.87z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (99.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (29.40z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (81.95z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (59.00z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (64.35z)
Hands-On Functional Programming in Rust (159.00z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (32.45z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (21.95z)
Symfonia C++ Standard. Programowanie w jêzyku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II (80.00z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)
C++ Optymalizacja kodu (55.44z)

Pozostae z serii: Inne

Mikrokontrolery dla pocz±tkuj±cych. £agodne wprowadzenie w ¶wiat mikrokontrolerów (67.43z)
Wprowadzenie do systemów baz danych. Wydanie VII (98.45z)
AutoCAD 13 PL dla Windows (65.30z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. Mobi (39.00z)
Hands-On Full Stack Development with Spring Boot 2.0 and React (159.00z)
Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5. popr (32.31z)
System Center 2016 Virtual Machine Manager Cookbook - Third Edition (169.00z)
AWS Administration Cookbook (179.00z)
3ds max 2010. Æwiczenia praktyczne (39.00z)
iPhone: The Missing Manual. The book that should have been in the box. 12th Edition (101.15z)
What's New in TensorFlow 2.0 (69.90z)
Head First C# (169.15z)
Hands-On Game Development Patterns with Unity 2019 (99.90z)
Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik mened¿era (37.95z)
iOS 11 Swift Programming Cookbook. Solutions and Examples for iOS Apps (220.15z)
Mistrz sprzeda¿y (21.45z)
Android Programming for Beginners - Third Edition (139.00z)
Testowanie kodu w praktyce (59.00z)
Automated Testing in Microsoft Dynamics 365 Business Central - Second Edition (159.00z)
Learning React. Functional Web Development with React and Redux (152.15z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html