e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -10%


C++20 Biblioteka techniczna. Problemy i rozwi±zania

J. Burton Browning, Bruce Sutherland
promocja -10%
cena: 98.7 z 88.83 z
Data wydania: 2021-02-27
stron: 642, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Odkryj najnowsze wa¿ne funkcjonalno¶ci jêzyka C++20, w tym modu³y, koncepcje, operatory spaceship i inteligentne wska¼niki. Ksi±¿ka ta mo¿e staæ siê podrêczn± „ksi±¿k± kucharsk±” programisty, obejmuj±c± zarówno zasadniczy standard jêzyka C++, jak i niektóre z szablonów kodu dostêpnych w standardowej bibliotece szablonów (STL).

Ksi±¿ka zawiera omówienie zagadnieñ dotycz±cych liczb, ci±gów, daty i czasu, klas, wyj±tków, strumieni, przep³ywów, wska¼ników i jeszcze wiêcej. Ponadto znajdziesz tu przyk³ady kodu, szablony algorytmów C++, przetwarzanie równoleg³e, wielow±tkowo¶æ i procesy numeryczne. Jest tu równie¿ kod programowania dla grafiki 3D. Dostêpne jest równie¿ ca³e bogactwo szablonów STL dla obiektów funkcji, adapterów, alokatorów i rozszerzeñ.

To niezbêdne, nowoczesne ¼ród³o informacji, które bêdzie pomocne w ka¿dym projekcie wykorzystuj±cym jêzyk programowania C++.

Naucz siê:

• Co nowego w jêzyku C++20

• Pisaæ modu³y

• Przetwarzaæ teksty, liczby i klasy

• U¿ywaæ kontenerów i algorytmów dostêpnych w bibliotece standardowej

• Radziæ sobie z szablonami, pamiêci±, wspó³bie¿no¶ci±, sieciami, skryptami i jeszcze wiêcej

• Tworzyæ kod dla grafiki 3D

 

 

Jêzyki programowania/C++
Poziom ¶redniozaawansowany
Kod ¼ród³owy dostêpny online

 


Cena: 88.83 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
C++ Optymalizacja kodu. Sprawdzone techniki zwiêkszania wydajno¶ci (60.80z)
Rust High Performance (159.00z)
C++. Wykorzystaj potêgê aplikacji graficznych (37.95z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
Skuteczny nowoczesny C++ (71.82z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
Advanced C++ Programming Cookbook (129.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (29.40z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (21.95z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (99.00z)
C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie w³asnych klas (39.60z)
Advanced C++ (129.00z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
Java 9: Building Robust Modular Applications (339.00z)
C++20. Laboratorium (36.85z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
Unreal Engine 5. Kurs video. Praktyczny niezbêdnik game developera (74.50z)

Pozostae z serii: Inne

Mastering Predictive Analytics with scikit-learn and TensorFlow (109.00z)
Emotionally Intelligent Design. Rethinking How We Create Products (143.65z)
3ds max 4. Techniki modelowania. Biblia (45.00z)
iGen. Dlaczego dzieciaki dorastaj±ce w sieci s± mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczê¶liwe i zupe³nie nieprzygotowane do doros³o¶ci - i co to oznacza dla nas wszystkich (38.42z)
Maya 2011. Wprowadzenie (65.45z)
Machine Learning with Core ML (179.00z)
Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku (79.20z)
Beginning Server-Side Application Development with Angular (54.99z)
DevOps with Kubernetes - Second Edition (159.00z)
Programowanie w Javie. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie XI (98.45z)
Zbiór zadañ z matematyki (24.84z)
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty (29.00z)
ArchiCAD. Wprowadzenie do projektowania BIM (43.45z)
PHP i MySQL. Od podstaw. Wydanie IV (59.95z)
ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII (129.00z)
Generator kodów paskowych gotowych do wydruku (13.34z)
Komunikowanie danych i zastosowanie sieci komputerowych w biznesie. Wydanie XIII (29.90z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. ePub (14.90z)
SQL Pocket Guide. A Guide to SQL Usage. 3rd Edition (34.93z)
AWS Certified Developer ??? Associate Guide - Second Edition (159.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html