e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -20%


In¿ynieria oprogramowania

Ian Sommerville
promocja -20%
cena: 179 z 143.20 z
Data wydania: 2021-01-28
stron: 866, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
X wydanie kultowego podrêcznika In¿ynieria oprogramowania autorstwa Iana Sommervilla. Jest to nie tylko podrêcznik przeznaczony dla studentów informatyki, to publikacja, z której skorzystaj± równie¿ architekci systemów, projektanci, programi¶ci i wdro¿eniowcy oraz kierownicy tych przedsiêwziêæ, od których zale¿y organizacja pracy. W publikacji omówiono proces wytwarzania wielkich systemów informatycznych. Czytelnik znajdzie tam wyja¶nienie, na czym polega in¿ynieria oprogramowania, po czym przejdzie do zagadnieñ zwi±zanych z analiz± wymagañ i specyfikacjami. W ksi±¿ce znalaz³y siê te¿ informacje o projektowaniu i systemach krytycznych. Autor opisa³ tak¿e: etap weryfikacji i zatwierdzania systemu, proces zarz±dzania lud¼mi, szacowanie kosztów, kontrolê jako¶ci, ulepszenie procesów, etap pielêgnacji i modyfikacji systemu po udostêpnieniu go u¿ytkownikom. Po ka¿dym rozdziale znajduje siê podsumowanie, opis zalecanej literatury i zestaw æwiczeñ.

Cena: 143.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Build Your Own Programming Language (139.00z)
Programowanie dla najm³odszych. W ruchu, z tabletem, przez zabawê (19.20z)
Projektowanie g³osowych interfejsów u¿ytkownika. Zasady do¶wiadczeñ konwersacyjnych (36.85z)
Learn QGIS (139.00z)
Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II (37.95z)
Programowanie w jêzyku Swift. Big Nerd Ranch Guide (79.00z)
Elixir w akcji (79.20z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie IV (27.45z)
Sterowanie programowalne. Od mikrokontrolera do sterownika PLC (21.95z)
Observability Engineering (220.15z)
Elektronika i internet rzeczy. Przewodnik dla ludzi z prawdziw± pasj± (48.95z)
Szko³a programisty PLC. Jêzyk LAD w programowaniu sterowników przemys³owych (29.50z)
Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomoc± Sure Step 2012 (37.26z)
Webpack 5. Kurs video. Kompletny przewodnik dla pocz±tkuj±cych (79.00z)
Raspberry Pi. Niesamowite projekty. Szalony Geniusz (21.95z)
Hands-On High Performance Programming with Qt 5 (139.00z)
Bezpieczeñstwo kontenerów w DevOps. Zabezpieczanie i monitorowanie kontenerów Docker (50.56z)
Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii i gospodarki (32.00z)
AI for People and Business. A Framework for Better Human Experiences and Business Success (186.15z)
Mikrous³ugi. Budowa i dzia³anie. Przewodnik po budowaniu architektury mikrous³ug (71.82z)

Pozostae z serii: Inne

Po prostu GIMP (49.00z)
Podstawy programowania sterowników SIMATIC S7 1200 w jêzyku LAD (79.95z)
Programowanie w ASP.NET Core (88.83z)
C# 7.0 w pigu³ce. Wydanie VII (78.69z)
Prawo dla biznesu. E-commerce (26.95z)
Learning Android. Develop Mobile Apps Using Java and Eclipse. 2nd Edition (118.15z)
Arkusze Google. Æwiczenia praktyczne (25.54z)
W drodze do CCNA. Zadania przygotowuj±ce do egzaminu. eBook. Pdf (54.99z)
Mastering VMware Horizon 7.8 (209.00z)
JavaScript. Wprowadzenie. eBook. Pdf (34.90z)
PHP. Bezpieczne programowanie (24.90z)
Data Science w Pythonie. Kurs video. Algorytmy uczenia maszynowego (89.00z)
Microservice Patterns and Best Practices (149.00z)
Programowanie Microsoft SQL Server 2012 (127.20z)
Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty (29.90z)
DaVinci Resolve. Poradnik u¿ytkownika (38.94z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Lekcje ze Scottem Kelbym (39.90z)
Jak pozostaæ anonimowym w sieci (34.90z)
Elektronika. Od praktyki do teorii. Kolejne eksperymenty (43.45z)
Head First Android Development. A Brain-Friendly Guide. 2nd Edition (245.65z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Piła | bezprzewodowy światłowodowy internet maków podhalański telefon serwery