e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -25%


Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1

Jakub Kubica
promocja -25%
cena: 59 z 44.25 z
Data wydania: 2021-01-27
stron: 468, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Ksi±¿ka „Podstawy sieci dla technika i studenta - Czê¶æ 1” to kompletny zasób wiedzy w ujêciu teoretycznym jak i praktycznym, po¶wiêcony sieciom komputerowym. Autor przystêpnym jêzykiem oprócz zarysu historycznego przedstawi³ media i sygna³y transmisyjne, pocz±wszy od teorii, a¿ do zastosowañ praktycznych, demonstruj±c równie¿ techniki ich monta¿u. W ksi±¿ce dok³adnie opisano podstawy komunikacji sieciowej, zasadê dzia³ania urz±dzeñ i us³ug dzia³aj±cych w wspó³czesnym Internecie.

Ksi±¿ka kierowana jest dla ka¿dego czytelnika, nawet ze znikom± wiedz± informatyczn±, chc±cego zrozumieæ jak dzia³aj± sieci komputerowe. Przede wszystkim adresowana jest do uczniów techników informatycznych, teleinformatycznych oraz studentów IT, poniewa¿ zawiera odno¶niki do podstaw programowych i zagadnieñ jakie nale¿y opanowaæ w trakcie ca³ego cyklu nauki. Dodatkow± pomoc± w zdobywaniu wiedzy s± przyk³ady, æwiczenia, pytania diagnozuj±ce wiedzê i linki w postaci kodów QR do tre¶ci ¼ród³owych, a tak¿e zestaw samo oceniaj±cych plików *.pka symulatora sieciowego Packet Tracer.

Autorem ksi±¿ki jest Jakub Kubica, utalentowany, m³ody pasjonat sieci komputerowych oraz pozosta³ych zagadnieñ IT. W swoim dorobku posiada ju¿ komplet kwalifikacji zawodowych uprawniaj±cych go do legitymowania siê dyplomem Technika Informatyka oraz dysponuje du¿ym zasobem certyfikatów Akademii Cisco. Jakub jest kolejnym przyk³adem ¶wiadcz±cym o tym, ¿e warto inwestowaæ w m³ode talenty, co stanowi podstawow± strategiê dzia³alno¶ci wydawnictwa ITSTART.


Cena: 44.25 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
CCNP SWITCH. Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (109.65z)
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych (45.36z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA (49.00z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)

Pozostae z serii: Inne

jQuery, jQuery UI oraz jQuery Mobile. Receptury (32.45z)
Elasticsearch 7 Quick Start Guide (94.99z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Matematyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Klasa 2 (18.67z)
Roboty JavaScript od podstaw. Projekty NodeBots dla platformy Johnny-Five z wykorzystaniem p³ytek Raspberry Pi, Arduino oraz BeagleBone (59.00z)
CSS Floating. Floats and Float Shapes (29.67z)
Praktyczny kurs Java. Wydanie III (59.00z)
Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II (39.90z)
Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podrêcznik (26.95z)
Egzamin 70-740: Windows Server 2016 - Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe. Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe (75.20z)
Using the HTML5 Filesystem API. A True Filesystem for the Browser (80.74z)
Thinking in Promises. Designing Systems for Cooperation (143.65z)
Uchwycone obiektywem. Lekcje legendarnego fotografa dzikich zwierzat (79.00z)
Programowanie Microsoft SQL Server 2012 (111.20z)
Allplan 16. Podrêcznik architekta (29.00z)
Profesjonalne zarz±dzanie barw±. Wydanie II (127.00z)
Raspberry Pi. Receptury. Wydanie III (54.45z)
Docker on Windows - Second Edition (159.00z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (81.95z)
Przyczyny i skutki. Rewolucyjna nauka wnioskowania przyczynowego (57.54z)