e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -25%


Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych

Jerzy Kluczewski
promocja -25%
cena: 44 z 33.00 z
Data wydania: 2020-12-20
stron: 270, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

ROZWI¡ZANIA ZADAÑ Z SIECI KOMPUTEROWYCH jest uzupe³nieniem ksi±¿ki pt. ZBIÓR ZADAÑ Z SIECI KOMPUTEROWYCH. Stanowi ona kompletny zestaw rozwi±zañ zagadnieñ problemowych przedstawionych w powi±zanej pozycji. W¶ród rozwi±zañ mo¿emy znale¼æ, wype³nione karty pracy ucznia/studenta wraz z przyk³adowymi wnioskami. Ksi±¿ka przeznaczona jest dla nauczycieli szkó³ ¶rednich na kierunku: TECHNIK INFORMATYK oraz wyk³adowców uczelni kierunków IT o specjalizacji SIECI KOMPUTEROWE.

Wszystkie proponowane rozwi±zania w postaci gotowych kart pracy oraz rozwi±zanych problemów symulacyjnych w programie Packet Tracer stanowi± dodatek, dla ka¿dego posiadacza ksi±¿ki, które mo¿na pobraæ wprost z serwera naszego wydawnictwa.

ROZWI¡ZANIA ZADAÑ Z SIECI KOMPUTEROWYCH, zgodnie z zawarto¶ci± bli¼niaczej pozycji, która mie¶ci zbiór scenariuszy zadañ do wykonania, zawiera nastêpuj±ce zagadnienia:
- tworzenie ró¿nych rodzajów topologii sieci,
- konfigurowanie i badanie adresacji IPV4 i IPV6,
- bezklasowa metoda przydzielania adresów statycznych adresacji IPV4,
- tworzenie prostej sieci bezprzewodowej oraz przewodowej,
- badanie procesu enkapsulacji i dekapsulacji,
- badanie protoko³ów ARP, ICMP, CDP, DNS,
- badania struktur ramek Ethernet 802.3, Ethernet II, 802.1Q,
- konfigurowanie tras statycznych IPV4 i IPV6,
- konfigurowanie i badanie statycznych tras zapasowych,
- konfigurowanie wymiany tras miêdzy obszarami routingu EIGRP, OSPF, RIP,
- konfigurowanie DHCP na routerze bezprzewodowym, kilku serwerów DHCP,
- przyporz±dkowanie adresów IP na podstawie adresów MAC,
- konfigurowanie dwóch routerów DHCP dla dwóch sieci,
- konfigurowanie protoko³u DHCP SNOOPING,
- konfigurowanie i badanie protoko³ów RADIUS, NTP, NETFLOW, VTP,
- tworzenie wielopoziomowej topologii fizycznej, elementy sieci strukturalnej,
- tworzenie VLANów oraz ich konfigurowania,
- badanie statycznej i dynamicznej translacji adresów IP,
- filtrowanie ruchu FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IP, DNS, za pomoc± ACL,
- konfigurowanie wirtualnej sieci prywatnej VPN.

Autorem ksi±¿ki jest Jerzy Kluczewski, d³ugoletni instruktor Akademii CISCO CCNA. W swoim dorobku autorskim posiada ju¿ kilka publikacji ksi±¿kowych na temat symulatora Packet Tracer. Swoje do¶wiadczenie zdobywa³ podczas pracy w przemy¶le, obecnie jest wyk³adowc± w Wy¿szej Szkole Bankowej w Gdañsku.
 


Cena: 33.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Podstawy sieci komputerowych (47.52z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (129.00z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Cloud Native programming with Golang (179.00z)
ABC jêzyka HTML i XHTML. Wydanie II (19.20z)
Rewolucja social media (39.00z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
AutoCAD. Profile hutnicze (35.00z)
3ds Max. Leksykon. eBook. Mobi (27.90z)
Jura Krakowsko - Czêstochowska. Aktywnie z histori± w tle. Wyd. 1 (26.90z)
Microsoft SQL Server 2005. Nowe mo¿liwo¶ci (34.70z)
Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading (189.00z)
Jêzyk C. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie VIII (125.37z)
Hands-On Red Team Tactics (129.00z)
Opowie¶ci w obiektywie. ¦wiat okiem Vincenta Laforeta (67.00z)
Office 2010 krok po kroku (38.02z)
AutoCAD 2000 (125.00z)
Access dla Windows 95 (65.30z)
PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja (32.45z)
Tablice informatyczne. HTML (12.90z)
Zwinny samuraj. Jak programuj± mistrzowie zwinno¶ci. eBook. Mobi (39.00z)
Container Security. Fundamental Technology Concepts that Protect Containerized Applications (186.15z)