e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -34%


Zbiór zadañ z sieci komputerowych

Jerzy Kluczewski
promocja -34%
cena: 63.409090909091 z 41.85 z
Data wydania: 2020-12-20
stron: 556, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
 

ZBIÓR ZADAÑ Z SIECI KOMPUTEROWYCH, to bogaty zasób zadañ oraz æwiczeñ laboratoryjnych. Dziêki niemu mo¿na samodzielnie lub pod kontrol± nauczyciela/wyk³adowcy, wykonaæ i zasymulowaæ wiele zagadnieñ sieciowych na podstawie gotowych scenariuszy, kart laboratoryjnych oraz plików przygotowanych w programie Packet Tracer (wszystkie niezbêdne pliki s± dostêpne do pobrania dla ka¿dego posiadacza ksi±¿ki). Wiêkszo¶æ zadañ sieciowych opisanych w podrêczniku jest zgodna z wymaganiami IT na kierunku TECHNIK INFORMATYK w szkole ¶redniej oraz z zagadnieniami poznawanymi przez studentów informatyki o specjalizacji SIECI KOMPUTEROWE.

Podrêcznik obejmuje nastêpuj±c± tematykê:
- tworzenie ró¿nych rodzajów topologii sieci,
- konfigurowanie i badanie adresacji IPV4 i IPV6,
- bezklasowa metoda przydzielania adresów statycznych adresacji IPV4,
- tworzenie prostej sieci bezprzewodowej oraz przewodowej,
- badanie procesu enkapsulacji i dekapsulacji,
- badanie protoko³ów ARP, ICMP, CDP, DNS,
- badania struktur ramek Ethernet 802.3, Ethernet II, 802.1Q,
- konfigurowanie tras statycznych IPV4 i IPV6,
- konfigurowanie i badanie statycznych tras zapasowych,
- konfigurowanie wymiany tras miêdzy obszarami routingu EIGRP, OSPF, RIP,
- konfigurowanie DHCP na routerze bezprzewodowym, kilku serwerów DHCP,
- przyporz±dkowanie adresów IP na podstawie adresów MAC,
- konfigurowanie dwóch routerów DHCP dla dwóch sieci,
- konfigurowanie protoko³u DHCP SNOOPING,
- konfigurowanie i badanie protoko³ów RADIUS, NTP, NETFLOW, VTP,
- tworzenie wielopoziomowej topologii fizycznej, elementy sieci strukturalnej,
- tworzenie VLANów oraz ich konfigurowania,
- badanie statycznej i dynamicznej translacji adresów IP,
- filtrowanie ruchu FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IP, DNS, za pomoc± ACL,
- konfigurowanie wirtualnej sieci prywatnej VPN.

Autorem ksi±¿ki jest Jerzy Kluczewski, d³ugoletni instruktor Akademii CISCO CCNA. W swoim dorobku autorskim posiada ju¿ kilka publikacji ksi±¿kowych na temat symulatora Packet Tracer. Swoje do¶wiadczenie zdobywa³ podczas pracy w przemy¶le, obecnie jest wyk³adowc± w Wy¿szej Szkole Bankowej w Gdañsku.


Cena: 41.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Podstawy sieci komputerowych (47.52z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco (37.95z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)
MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA (49.00z)
Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Sieci komputerowe. Kurs (19.20z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
Packet Guide to Core Network Protocols (63.74z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (129.00z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)

Pozostae z serii: Inne

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy (31.35z)
Tworzenie mikrofrontendów. Skalowanie zespo³ów i projektów, nowe mo¿liwo¶ci dla twórców oprogramowania (79.00z)
Jêzyk XAML. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie aplikacji w WPF (29.00z)
MIDI. Cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych (49.00z)
Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy (21.95z)
Beginning GraphQL (64.99z)
Microsoft SQL Server 2008. Reporting Services. Krok po kroku z p³yt± CD (67.76z)
Prawa ludzkiej natury (42.35z)
Creating iPhone Apps with Cocoa Touch: The Mini Missing Manual (21.17z)
BASCOM AVR w przyk³adach (62.86z)
Matematyczny Python. Obliczenia naukowe i analiza danych z u¿yciem NumPy, SciPy i Matplotlib (65.45z)
Type Inheritance and Relational Theory. Subtypes, Supertypes, and Substitutability (169.15z)
jQuery. Kod doskona³y. eBook. ePub (23.90z)
Tablice informatyczne. Java. Wydanie III. eBook. Pdf (9.90z)
Podrêcznik projektantów WWW. Smashing Magazine (21.95z)
Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (13.70z)
Head First PMP. A Learner's Companion to Passing the Project Management Professional Exam. 4th Edition (288.15z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II. eBook. Pdf (44.90z)
Liczby. Ich dzieje,rodzaje,w³asno¶ci (27.33z)
Mastering Oculus Rift Development (189.00z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | przeprowadzki warszawa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | reklama