e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Windows Server
Seria: Inne


Biblia Windows Server 2019. Podrêcznik Administratora

Krzysztof Wo³k
cena: 54.90 z
Data wydania: 2020-12-02
stron: 967, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Kompleksowy i praktyczny przewodnik dla osób zainteresowanych administracj± sieciami komputerowymi pod kontrol± Windows Server 2019.
Ksi±¿ka od podstaw poparta praktycznymi przyk³adami oraz mechanizmami integracji z innymi systemami operacyjnymi jak Mac OS X czy Linux.
Prezentuje nie tylko metody postêpowania w graficznym interfejsie u¿ytkownika, ale tak¿e wprowadza do zarz±dzania z poziomu Power Shell. Daje ona solidne uzasadnienia pod rozwój personalny w dziedzinie sieci komputerowych.
Propozycja nie tylko dla pocz±tkuj±cych administratorów, lecz tak¿e dla tych do¶wiadczonych, pragn±cych szybko i w przyjazny sposób poznaæ nowo¶ci nowego systemu serwerowego firmy Microsoft. Prezentuje najwa¿niejsze jego funkcje i mo¿liwo¶ci.
Poza niezbêdn± teori± zawiera szczegó³owe instrukcje i æwiczenia, w których nawet najdrobniejszy element, jest przedstawiony na zrzucie ekranowym i obja¶niony tak, by ka¿dy, kto pierwszy raz pracuje z Windows Server, poradzi³ sobie z jego konfiguracj± i administracj±.

Spis Tre¶ci:
O Ksi±¿ce
O Autorze
1. Instalacja
1.1. Wymagania sprzêtowe i opis ¶rodowiska
1.2. Proces instalacji
2. Post-instalacja
2.1. Czynno¶ci Post-instalacyjne
2.1.1. Aktualizacje
2.1.2. Zmiana nazwy komputera
2.2. Konfiguracja sieci
2.3. Zarz±dzanie procesorami i pamiêci± operacyjn±
3. Active Directory Domain Services
3.1. Czym jest domena?
3.2. Instalacja Active Directory Domain Services
3.3. Wstêpna konfiguracja AD DS
3.4. Active Directory Users and Computers
3.5. Active Directory Administrative Center
4. Serwer DNS
4.1. Zapoznanie z konsol± DNS Manager
4.2. Rêczna konfiguracja strefy DNS
4.3. Zarz±dzanie serwerem DNS
4.4. Zapasowy serwer DNS
5. Serwer DHCP
5.1. Instalacja pierwszego serwera DHCP
5.2. Konfiguracja serwera DHCP
5.3. Zarz±dzanie serwerem DHCP
5.3.1. DHCP Policies
5.4. Wysoka dostêpno¶æ DHCP
5.4.1. Konfiguracja klastra DHCP
5.4.2. Split-Scope
6. IIS z FTP oraz Urz±d Certyfikacji
6.1. Instalacja roli Web Server (IIS)
6.2. Instalacja Active Directory Certificate Services
6.3. Aktualizacja platformy .NET
6.4. Tworzenie nowych Certyfikatów
6.5. Zarz±dzanie Serwerem IIS
6.6. Uruchamianie Serwera FTP
6.7. IIS i PHP
7. Network Access Protection
7.1. Network Policy and Access Services
7.2. Zarz±dzanie Network Policy Server
8. VPN, Direct Access i NAT
8.1. Instalacja roli Remote Access
8.2. Konfiguracja VPN i NAT
8.3. Konfiguracja DirectAccess
9. Polisy (Zarz±dzanie Zasadami Grupy)
10. Uprawnienia Sieciowe i na systemie plików
10.1. Uprawnienia sieciowe
10.1.1. Dodatkowe ustawienia udostêpnianych plików
10.2. Uprawnienia NTFS
10.3. Autoryzacja Metod± CLAIM
10.3.1. Nak³adanie uprawnieñ Claim
10.3.2. Definiowanie Claim Types
10.4. Uprawnienia na systemie plików ReFS
10.5. Zarz±dzanie drukarkami
10.5.1. Instalowanie drukarek
10.5.2. Zarz±dzanie dostêpem do drukarek sieciowych
11. Serwer Plików
11.1. Instalacja roli Serwera Plików
11.2. Zapoznanie z nowym podej¶ciem do us³ug plików
11.3. Storage Pools
11.4. Zarz±dzanie przez Menad¿era Serwera Plików
11.4.1. Zarz±dzanie Os³onami Plików
11.4.2. Zarz±dzanie Przydzia³ami
12. Praca zdalna
12.1. Wstêpna konfiguracja serwera
12.2. Korzystanie z Pomocy Zdalnej
12.3. Nawi±zywanie po³±czenia pulpitu zdalnego
13. Zarz±dzanie dyskami
13.1. Wirtualne dyski
13.2. Instalacja systemu na wirtualnym dysku
14. WDS – Zdalna Instalacja
15. Hyper – V
15.1. Instalacja
15.2. Zarz±dzanie Hyper-V
16. Windows Server Update Services
17. Bezpieczeñstwo danych i komputera
17.1. Windows Backup
17.2. Shadow Copies
17.3. Kilka uwag ogólnych
17.3.1. Polityka hase³
17.3.2. Podmiana logon.scr
17.3.3. Niezabezpieczone serwery wydruku
17.3.4. Best Practices Analyzer
18. Remote Desktop Services
19. Serwer Wydruku
20. Serwer Faksów
21. Volume Activation Services
21.1. Instalacja
21.2. Wstêpna konfiguracja VA Services
22. Triki
22.1. Wêdruj±cy i wymuszony profil u¿ytkownika.
22.2. Dane w chmurze - mapowanie SkyDrive
22.3. GodMode
23. Windows 2019 bez GUI (wersja core)
23.1. Instalacja wstêpna konfiguracja
23.2. Zarz±dzanie systemem w wersji Core
23.2.1. Interfejsy u¿ytkownika
23.2.2. Podstawowe role serwera
24. Nienadzorowana instalacja Active Directory
25. Migracja z Windows Server 2003
25.1. Podnoszenie Domain Functional Level
26. Instalowanie Active Directory Role na Windows
Server 2012
27. Przesy³anie roli Flexible Single Master
Operations (FSMO).
28. Zmiana Active Directory Domain Controller
29. Zmiana schematu wzorcowego
30. Dodawanie konsoli schematu Active Directory
z MMC
31. Usuwanie serwera z g³ównego katalogu
32. Migracja z Windows Server 2008
32.1. Podnoszenie Domain Functional Level
33. Migracja z Windows 2012
34. Weryfikacja poprawno¶ci dzia³ania us³ugi
katalogowej Active Directory
35. Przeniesienie ról FSMO na nowy kontroler
domeny
36. Deinstalacja starego kontrolera domeny
37. Przywracanie us³ugi Active Directory po
katastrofalnej awarii
38. Wykonywanie kopii zapasowej systemu
39. Dodatkowy kontroler domeny
40. Instalacja AD Role na Serwerze
41. Awansowanie serwera na kontroler domeny
42. Dodawanie domeny podrzêdnej
Krok 1. Konfiguracja statycznego IP
Krok 2. Dodaj serwer do domeny
Krok 3. Instalacja roli AD
Krok 4. Promuj serwer jako kontroler domeny
Krok 5. Dodawanie serwera/klienta do subdomeny
43. Klaster awaryjny Hyper-V
44. Migracja na ¿ywo w klastrze Hyper-V
45. Remote FX
45.1. Instalacja i konfiguracja vGPU RemoteFx
46. Relacja zaufania pomiêdzy domenami
46.1. Tworzenie zaufania w domenie (TRUST)
47. Kontroler domeny tylko do odczytu (RODC)
48. Jak dzia³a uwierzytelnianie u¿ytkownika
49. Veeam
49.1. Instalacja VEEAM
49.2. Dodawanie serwera do tworzenia kopii
zapasowych
49.3. Tworzenie Backup Job
49.4. Wykonanie pe³nego przywracania VM
50. Microsoft Azure
51. Kontenery Docker w Windows Server
51.1. Podstawy kontenerów systemu Windows
51.2. Image2Docker
51.3. Windows Server 2019 z kontenerami na platformie
Azure
51.4. Komendy Dockera
51.5. Obrazy z Docker Hub
51.6. Wdra¿anie nowego kontenera Windows
51.8. Tworzenie obrazu kontenera
51.9. Przesy³anie obrazu do Docker Hub
51.10. Kontenery Linux w systemie Windows:
niwelowanie ró¿nic
51.11. Izolacja Hyper-V
52. Chronione maszyny wirtualne w Hyper-V
(Shielded VM)
52.1. Komponenty wymagane do skonfigurowania
chronionego ¶rodowiska VM
52.2. Konfiguracja wêz³a HGS
52.3. Inicjalizacja wêz³a HGS
52.4. Konfiguracja kontrolera domeny wykonawcy
52.5. Konfiguracja hosta strze¿onego
53. W jednej z sieci z Mac OS X
53.1. Konfiguracja Magic Triangle
54. Windows Admin Center
54.1. U¿ywanie Windows Admin Center
55. Storage Migration Services
56. System Insights
57. J±dro Linux’a


Cena: 54.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Windows Server

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta (199.00z)
Vademecum Administratora Windows Server 2012 (73.71z)
Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny (37.95z)
PowerShell 7 dla Profesjonalistów IT (88.83z)
Microsoft Windows Server 2008 R2. Vademecum administratora (62.40z)
Egzamin MCITP 70-647 Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiêbiorstwa (127.20z)
DevOps with Windows Server 2016 (229.00z)
Egzamin MCTS 70-643 Konfigurowanie infrastruktury aplikacji w Windows Server 2008 (169.16z)
Egzamin 70-410. Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 (52.80z)
Egzamin MCITP 70-646: Administrowanie Windows Server 2008 R2. Training Kit (143.20z)
Programowanie Microsoft SQL Server 2012 (127.20z)
Egzamin MCTS 70-642 Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit (169.16z)
Windows Server 2008 R2. Us³ugi pulpitu zdalnego. Resource Kit (42.77z)
Windows Server 2019 Cookbook - Second Edition (159.00z)
Windows Server 2019 dla profesjonalistów. Wydanie II (48.95z)
Biblia Windows Server 2016. Podrêcznik Administratora (49.00z)
Windows Server 2016. Inside Out (113.52z)
Microsoft Windows Small Business Server 2008 Vademecum Administratora (62.91z)
Windows Server 2008 Ochrona dostêpu do sieci NAP (140.81z)
Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit (121.91z)

Pozostae z serii: Inne

Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Learning WCF. A Hands-on Guide (152.15z)
Mastering Flask Web Development (139.00z)
Learning AngularJS. A Guide to AngularJS Development (126.65z)
JavaScript. Programowanie obiektowe. eBook. Mobi (39.00z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. Mobi (31.99z)
Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (14.90z)
Everyday Data Structures (179.00z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (34.90z)
Computer Vision with Python 3 (159.00z)
C# 7 and .NET: Designing Modern Cross-platform Applications (179.00z)
Just Spring Integration (72.24z)
Java. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (24.90z)
Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (29.90z)
JavaScript and JSON Essentials (109.00z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 2 (44.92z)
Haskell. Plac æwiczeñ dla uczonych (31.20z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie V (109.45z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. ePub (19.90z)
Python for Finance - Second Edition (189.00z)