e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -10%


Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny

Edvaldo Alessandro Cardoso
promocja -10%
cena: 69.3 z 62.37 z
Data wydania: 2020-11-19
stron: 378, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Microsoft System Center 2012 jest wszechstronn± platform± wirtualizacji, chmury i zarz±dzania infrastruktur± IT. Poprzez System Center 2012 mo¿esz du¿o ³atwiej i wydajniej zarz±dzaæ swoimi aplikacjami i us³ugami w obrêbie kilku ró¿nych hiperwizorów oraz infrastruktur chmur publicznych i prywatnych w celu dostarczenia elastycznych i oszczêdnych us³ug IT dla Twojego biznesu.
Tre¶æ niniejszej ksi±¿ki obejmuje projekt architektury i planowanie, a przy tym zawiera wiele ró¿nych porad, technik i rozwi±zañ wdro¿eniowych, które poka¿± Ci, w jaki sposób mo¿esz usprawniæ VMM 2012 w praktycznych scenariuszach.
Poprowadzi Ciê ona przez etapy tworzenia, wdra¿ania i zarz±dzania Twoj± chmur± prywatn±, zbudowan± w oparciu o ró¿ne hiperwizory: Hyper-V, VMware ESXi oraz Citrix XenServer. Uwzglêdnia ona tak¿e funkcje zawarte w VMM 2012 SP1.
Dla kogo jest ta ksi±¿ka?
Ksi±¿ka ta przeznaczona jest dla projektantów rozwi±zañ, konsultantów technicznych, administratorów, a tak¿e dla ka¿dego innego mi³o¶nika wirtualizacji, który musi korzystaæ na co dzieñ z Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012.
Dziêki tej ksi±¿ce nauczysz siê
- Korzystaæ z architektury VMM oraz planowaæ praktyczne wdro¿enia
- Wykorzystywaæ wirtualizacjê sieci, bramy czy magazynu, d³awienie zasobów oraz opcje dostêpno¶ci
- Wdra¿aæ system Operations Manager i integrowaæ z VMM
- Integrowaæ z VMM kontroler SC App Controller w celu zarz±dzania chmurami prywatnymi i publicznymi (Azure)
- Wdra¿aæ klastry poprzez VMM Bare Metal
- Tworzyæ i wdra¿aæ z szablonów maszyny wirtualne
- Wdra¿aæ wysoko dostêpny serwer zarz±dzania VMM
- Zarz±dzaæ Hyper-V, VMware oraz Citrix z poziomu VMM
- Aktualizowaæ SCVMM 2008 R2 do SCVMM 2012 SP1


Cena: 62.37 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
Packet Guide to Core Network Protocols (63.74z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - Tom I (23.20z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± (318.50z)
High Performance Browser Networking. What every web developer should know about networking and web performance (169.15z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

C# 10. Leksykon kieszonkowy (49.90z)
Architecting for Scale. High Availability for Your Growing Applications (143.65z)
Power Query Cookbook (139.00z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (99.00z)
Mastering Go (139.00z)
Visual Basic .NET w praktyce. B³yskawiczne tworzenie aplikacji (69.00z)
Add Interactivity to Your Site: The Mini Missing Manual (21.17z)
Portrety. Kreatywna fotografia (32.45z)
Data Quality Fundamentals (220.15z)
Learning PowerShell DSC - Second Edition (179.00z)
Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc (8.20z)
Healing meditation music "Bells in the wind" to massage the body and mind with sounds. E. 1. Uzdrawiaj±ca muzyka medytacyjna do masa¿u cia³a d¼wiêkami, do Jogi, Zen, Reiki, Ayurvedy oraz do (19.90z)
Photoshop Elements 8 for Mac: The Missing Manual (152.15z)
B±d¼ sob±. Autentyczno¶æ jest w cenie (39.00z)
50 idei, które powiniene¶ znaæ. Matematyka (39.20z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 2 (wydanie z numerem dopuszczenia) (44.90z)
C++ dla ka¿dego. Wydanie II (99.00z)
Learning GraphQL. Declarative Data Fetching for Modern Web Apps (143.65z)
Sztuka tworzenia wydajnego kodu. Przewodnik po zaawansowanych technikach wykorzystywania sprzêtu i kompilatorów (89.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (34.90z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą