e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -10%


Cukrowe kwiaty dla pocz±tkuj±cych

Paddi Clark
promocja -10%
cena: 69.9 z 62.91 z
Data wydania: 2019-06-20
stron: 128, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Je¶li jeszcze nigdy nie pracowa³e¶ z lukrem plastycznym albo je¶li chcesz rozwin±æ swoje umiejêtno¶ci w modelowaniu kwiatów, skorzystaj z ogromnej wiedzy Paddi Clark, która pomo¿e ci tworzyæ bardzo realistyczne kwiatowe kompozycje. Je¿eli odkry³e¶ w³a¶nie now± pasjê w postaci modelowania z lukru plastycznego lub szukasz satysfakcjonuj±cego hobby, Cukrowe kwiaty dla pocz±tkuj±cych stanowi± ¶wietny pocz±tek! Zarówno nowicjusze jak i ci bardziej do¶wiadczeni amatorzy skorzystaj± na szczegó³owych fotografiach, rysunkach i szablonach tak rzeczywistych kwiatów, jak i tych istniej±cych tylko w krainie s³odko¶ci. Czytelnik bêdzie za ka¿dym razem chêtnie tworzy³ realistyczne kwiaty i ro¶liny. Kwiaty zebrano w 11 imponuj±cych projektach, od prostych eleganckich kompozycji po bardziej zró¿nicowane. Cechuj± je naturalne barwy i kszta³ty. Dziêki przystêpnemu i przyjaznemu podej¶ciu do uczenia innych Paddi doskonale poradzi³a sobie z zadaniem napisania ksi±¿ki o modelowaniu kwiatów. Na co dzieñ uczy w Squires Kitchen International School of Cake Decorating w Farnham. Wiêcej informacji o niej znajdziesz na stronie www.squires-school.co.uk.


Cena: 62.91 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Monitoring i bezpieczeñstwo sieci. eBook. ePub (31.99z)
Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja. eBook. Pdf (31.99z)
Head First Web Design. Edycja polska. eBook. Pdf (79.00z)
Introducing GitHub. A Non-Technical Guide (101.15z)
Debian Linux. System operacyjny dla ka¿dego. Pierwsze starcie. eBook. Mobi (19.90z)
Linux. Programowanie systemowe. eBook. Mobi (44.90z)
Ruby. Programowanie. eBook. ePub (54.99z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona. eBook. Mobi (27.90z)
Squid: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II. eBook. Mobi (37.00z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. Mobi (35.90z)
JavaScript. Aplikacje WWW. eBook. Pdf (31.99z)
Sztuka przywództwa. Rozwijanie umiejêtno¶ci kierowniczych (31.36z)
Network Warrior. Everything You Need to Know That Wasn't on the CCNA Exam. 2nd Edition (220.15z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. Pdf (31.99z)
W drodze do CCNA. Czê¶æ II. eBook. Pdf (44.90z)
WCF od podstaw. Komunikacja sieciowa nowej generacji. eBook. Mobi (39.00z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
Ruby. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (13.95z)
Exploring Expect. A Tcl-based Toolkit for Automating Interactive Programs (118.15z)

Pozostae z serii: Inne

Programming in C#: Exam 70-483 (MCSD) Guide (159.00z)
Wprowadzenie do Spring Framework dla programistów Java (37.05z)
Analiza matematyczna. Podrêcznik dla ekonomistów (47.20z)
Windows 7 PL. Kurs (19.20z)
Anatomia PC. Wydanie IX (120.00z)
PSYgoda na czterech ³apach. Diuna w Himalajach (19.43z)
JUnit Pocket Guide (33.92z)
Klatka po klatce. Poznaj tajniki edycji, konwersji i naprawy plików wideo (54.90z)
Ogarnij WordPress -- Tworzenie bloga i stron www dla ka¿dego (22.17z)
Sekrety SEO. Tajna wiedza ekspertów. eBook. Pdf (62.90z)
AutoCAD 2020 / LT 2020 (2013+) (47.20z)
Tablice informatyczne. Linux (12.90z)
Microsoft Project 2016 Krok po kroku (63.84z)
Learning Functional Data Structures and Algorithms (179.00z)
CSS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV (15.95z)
Kwalifikacja A.36. Czê¶æ 1. Prowadzenie rachunkowo¶ci. Podrêcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowo¶ci (39.92z)
Algorytmy uczenia maszynowego. Zaawansowane techniki implementacji (55.18z)
Barszcz ukrainski. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Splunk Operational Intelligence Cookbook - Third Edition (179.00z)
Mastering React Native (159.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek