e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Windows 10
Seria: Inne
Promocja: -10%


Windows Sysinternals wykrywanie i rozwi±zywanie problemów. Optymalizacja niezawodno¶ci i wydajno¶ci systemów Windows przy u¿yciu Sysinternals

Mark Russinovich, Aaron Margosis
promocja -10%
cena: 98.7 z 88.83 z
Data wydania: 2017-12-01
stron: 804, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Optymalizacja niezawodno¶ci i wydajno¶ci systemów Windows przy u¿yciu Sysinternals. Profesjonali¶ci IT i zaawansowani u¿ytkownicy od dawna uznaj± narzêdzia Windows Sysinternals za niezbêdn± pomoc w diagnozowaniu, rozwi±zywaniu problemów i rozumieniu dzia³ania platformy Windows. W tym wyczerpuj±cym przewodniku twórca Sysinternals Mark Russinovich i ekspert Windows Aaron Margosis pokazuj±, jak najlepiej wykorzystaæ te narzêdzia do usprawnienia niezawodno¶ci, wydajno¶ci i bezpieczeñstwa dowolnego systemu Windows. Autorzy najpierw wyja¶niaj± mo¿liwo¶ci Sysinternals, dziêki czemu mo¿na szybko rozpocz±æ pracê. Nastêpnie szczegó³owo omawiaj± dzia³anie i zastosowania ka¿dego z narzêdzi, poczynaj±c od Process Explorer i Process Monitor, po narzêdzia zabezpieczeñ i plików. Nastêpnie, wykorzystuj±c przekazan± wiedzê, pokazuj± praktyczne u¿ycie narzêdzi do rozwi±zania rzeczywistych przypadków, obejmuj±cych komunikaty o b³êdach, zawieszanie siê, spowolnienie, infekcje wirusowe i du¿o wiêcej. Twórca Windows Sysinternals Mark Russinovich i Aaron Margosis pokazuj±, jak: Poznawaæ szczegó³owe informacje o procesach i systemie przy u¿yciu Process Explorer U¿ywaæ Process Monitor do przechwytywania niskopoziomowych zdarzeñ systemowych i szybko filtrowaæ wyniki, aby dotrzeæ do ¼róde³ problemów Wyliczaæ, klasyfikowaæ i zarz±dzaæ oprogramowaniem, które jest uruchamiane przy rozruchu komputera, podczas logowania lub przy uruchamianiu Microsoft Office Weryfikowaæ podpisy cyfrowe plików, uruchomionych programów i modu³ów ³adowanych w tych programach Wykorzystaæ funkcje narzêdzi Autoruns, Process Explorer, Sigcheck i Process Monitor, które pozwalaj± identyfikowaæ i usuwaæ infekcje Badaæ uprawnienia dla plików, kluczy rejestru, us³ug, udzia³ów sieciowych i innych obiektów Wykorzystaæ Sysmon do monitorowania zdarzeñ zwi±zanych z zabezpieczeniami w sieci lokalnej Generowaæ zrzuty pamiêci, gdy proces osi±gnie wyspecyfikowane kryteria Zdalnie uruchamiaæ procesy i zamykaæ pliki otwarte zdalnie Zarz±dzaæ obiektami Active Directory i ¶ledziæ wywo³ania API LDAP Przechwytywaæ szczegó³owe dane o procesorach, pamiêci i taktowaniu Rozwi±zywaæ problemy z niedaj±cymi siê uruchomiæ urz±dzeniami, plikami w u¿yciu, niewyja¶nion± ³±czno¶ci± i wiele innych Zrozumieæ podstawowe koncepcje systemu Windows, które nie s± udokumentowane nigdzie indziej


Cena: 88.83 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Windows 10

AutoIt v3: Your Quick Guide (33.92z)
Windows 10 PL. Kurs (21.95z)
Senior pracuje z Windows 10 (33.75z)
Windows od ¶rodka. Architektura systemu, procesy, w±tki, zarz±dzanie pamiêci± i du¿o wiêcej. Wydanie VII (129.00z)
Windows 10. Programowanie uniwersalnych aplikacji mobilnych (66.21z)
Windows 10 PL. Dla seniorów (21.95z)
Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 od ¶rodka (83.16z)
Zadbaj o szybkie dzia³anie Windows 10 (13.25z)
VMware Cookbook. A Real-World Guide to Effective VMware Use (109.65z)
Windows 10 Krok po kroku (75.20z)
Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podrêcznik do samodzielnej nauki (62.91z)
Windows PowerShell 5.0 Krok po kroku (113.40z)
Windows Sysinternals wykrywanie i rozwi±zywanie problemów. Optymalizacja niezawodno¶ci i wydajno¶ci systemów Windows przy u¿yciu Sysinternals (71.60z)
Vademecum administratora Microsoft Exchange Server 2013 - Konfiguracja i klienci (62.37z)
Windows 10 od podstaw (33.00z)
Uniwersalna Platforma Windows. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie aplikacji dla urz±dzeñ desktopowych, mobilnych i holograficznych (39.00z)
Windows 10. Kurs video. Krok po kroku (29.00z)
Data Science at the Command Line. 2nd Edition (220.15z)
Windows 10 PL. Optymalizacja i zaawansowane zarz±dzanie systemem (32.45z)
Dlaczego warto zainstalowaæ Creators Update, najnowsz± aktualizacjê Windows 10 (13.51z)

Pozostae z serii: Inne

Learning Algorithms (254.15z)
Excel 2010 PL. Kurs (39.00z)
ABC Internetu. Wydanie IV (29.00z)
Ataki na strony internetowe z p³yt± CD (112.00z)
Wprowadzenie do metod wariacyjnych (19.00z)
Spl±tana sieæ. Przewodnik po bezpieczeñstwie nowoczesnych aplikacji WWW (30.19z)
Sieci komputerowe. Wydanie V (129.00z)
Prognozowanie Teoria przyk³ady zadania (31.20z)
Large-Scale Scrum. Zwinne zarz±dzanie du¿ym projektem z LeSS (32.45z)
FISZKI audio j. niemiecki Czasowniki dla ¶rednio zaawansowanych (23.20z)
Web development. Receptury nowej generacji (49.00z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
M±¿, którego nie zna³am (34.90z)
ECDL. Zarz±dzanie projektami. Modu³ S5. Syllabus v. 1.0 (31.20z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (35.40z)
Facebook Graph API. Tworzenie rozbudowanych rozwi±zañ we Flashu (47.00z)
Rozbudowa i naprawa sieci (49.00z)
Android UI. Podrêcznik dla projektantów. Smashing Magazine (69.00z)
Górskie wyprawy fotograficzne. Wydanie II poszerzone (56.96z)
100 sposobów na Access (39.90z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą