e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -10%


Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków

Steve McConnell
promocja -10%
cena: 69.9 z 62.91 z
Data wydania: 2020-11-19
stron: 322, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka ta nie tylko uczy sztuki szacowania, ale zmienia ca³kowicie sposób my¶lenia o tworzeniu oprogramowania. Powinna staæ na pó³ce ka¿dego zawodowego programisty. Eric Freeman, wspó³autor ksi±¿ki Head First Design Patterns Dziewiêæ dziesi±tych mened¿erów oprogramowania nadal uwa¿a, ¿e szacowanie powinno odbywaæ siê metod± przyj±æ to, co podpowiada instynkt i pomno¿yæ przez trzy. Ta wspania³a ksi±¿ka by³a od dawna potrzebna i dobrze, ¿e siê ukaza³a. Joel Spolsky, autor joelonsoftware.com Wreszcie jest ksi±¿ka pe³na jasnych wskazówek, które mówi±, jak programi¶ci i mened¿erowie mog± skutecznie dokonywaæ oszacowania. Scott Berkun, autor ksi±¿ki Art of Project Management Szacowanie oprogramowania, czêsto okre¶lane mianem czarnej magii ze wzglêdu na swoj± z³o¿ono¶æ i niepewno¶æ, nie jest wcale tak trudne i zagadkowe, jak niektórzy uwa¿aj±. W rzeczywisto¶ci generowanie oszacowania jest naturalne gdy ju¿ wiadomo, jak to robiæ. W tej bardzo oczekiwanej ksi±¿ce, jej ceniony autor Steve McConnell odkrywa tajemnice skutecznego szacowania oprogramowania zamieniaj±c wiedzê naukow± i zdobyte do¶wiadczenia w praktyczny przewodnik dla specjalistów od programowania. Zamiast niezrozumia³ego traktatu i sztywnych technik modelowania jest to przewodnik oferuj±cy zbiór sprawdzonych procedur, zrozumia³e wzory i metody heurystyczne, które pojedynczy programi¶ci i ich zespo³y mog± stosowaæ w swoich projektach w celu poprawy skuteczno¶ci szacowania.


Cena: 62.91 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (71.20z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (103.20z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (47.40z)
Fundamentals of Software Architecture. An Engineering Approach (254.15z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (70.95z)
Learning DevOps (109.00z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (59.00z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (48.95z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (42.09z)
Praktyczne podej¶cie do in¿ynierii oprogramowania (133.26z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)
Mercurial: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (47.04z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (47.04z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (36.85z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (32.45z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (129.00z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

Search Patterns. Design for Discovery (135.15z)
Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne (16.45z)
Mac OS X Tiger for Unix Geeks. 3rd Edition (118.15z)
Unity 2017 Game AI Programming - Third Edition (169.00z)
ABC systemu Windows 8 PL (19.20z)
Implementing Modern DevOps (159.00z)
Head First Object-Oriented Analysis and Design. Edycja polska (Rusz g³ow±!) (43.45z)
Internet Rzeczy (IoT). Problemy cyberbezpieczeñstwa (23.95z)
Learning Ratpack. Simple, Lean, and Powerful Web Applications (186.15z)
ECUK. Przetwarzanie tekstów (24.31z)
Hands-On Microservices with Kubernetes (129.00z)
E-biznes. 50 kroków do pozyskania klientów na twojej stronie WWW (18.97z)
Django REST framework. Kurs video. Praktyczne wprowadzenie do projektowania interfejsów REST API (39.00z)
Beyond Bullet Points. Magia ukryta w Microsoft PowerPoint. Oczaruj s³uchaczy i porwij ich do dzia³ania. Wydanie III (49.00z)
WordPerfect 5.1. Pierwsze kroki (6.30z)
Securing Network Infrastructure (179.00z)
Mistrzowski JavaScript. Programowanie zorientowane obiektowo (26.95z)
Computer Science Programming Basics in Ruby (84.92z)
Informatyka dla szkó³ (21.00z)
Abduzeedo. Inspiruj±cy przewodnik po ¶wiecie grafiki (54.90z)