e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -10%


Te ma³e seksowne cyferki. Jak rozwin±æ biznes przy u¿yciu danych, które ju¿ mamy

Paul Brown, Dimitri Maex
promocja -10%
cena: 39.9 z 35.91 z
Data wydania: 2019-09-11
stron: 262, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Czy mo¿esz sobie wyobraziæ, ¿e jeste¶ w stanie zidentyfikowaæ klientów przynosz±cych najwiêksze zyski, wypracowaæ lepsz± strategiê komunikowania siê z nimi i zainspirowaæ ich, aby kupowali wiêcej?
A wiêc, naprawdê mo¿esz to zrobiæ. A najlepsze jest to, ¿e mo¿esz to osi±gn±æ u¿ywaj±c danych, które ju¿ masz.
Wszystko, co robimy, tworzy dane. Za ka¿dym razem, gdy kto¶ ogl±da co¶ w sieci, szuka w Google lub nawet przegl±da sieæ w swoim telefonie, tworzona jest kolejna cz±stka danych, które mog± pomóc nam zrozumieæ i przewidzieæ zachowanie konsumentów. Rewolucja w analizowaniu danych w³a¶nie siê toczy i metody oraz narzêdzia radz±ce sobie z tym „potopem danych” staj± siê coraz prostsze i mniej kosztowne, a jednocze¶nie bardziej precyzyjne, ni¿ kiedykolwiek wcze¶niej. 
Dimitri Maex, Managing Director globalnej agencji reklamowej OgilvyOne New York i mózg praktyki analitycznej stosowanej w agencji pokazuje, jak mo¿emy przekszta³ciæ swoje dane – te ma³e seksowne cyferki, które mog± zapewniæ wiêcej zysków naszemu biznesowi – w skuteczne strategie prawdziwego wzrostu. W jasnym, przejrzystym stylu wyja¶nia, jak:
• Ustaliæ, którzy klienci maj± najwiêkszy potencja³ zwiêkszenia warto¶ci, po których mo¿na spodziewaæ siê wiêkszych zakupów, a którzy nie s± warci targetowania.
• Alokowaæ zasoby marketingowe w najlepszy mo¿liwy sposób.
• Przewidzieæ, jakich produktów lub us³ug klienci bêd± potrzebowaæ w przysz³o¶ci.
• Zoptymalizowaæ swoj± obecno¶æ w sieci, aby uzyskaæ najwiêkszy zwrot z wyszukiwania.
Lektura obowi±zkowa dla marketerów staraj±cych siê uzyskaæ najwy¿szy zwrot z inwestycji, w³a¶cicieli ma³ych firm pragn±cych rosn±æ szybciej lub kreatywnych twórców pragn±cych poznaæ reakcjê na swoje dzia³ania – i nie tylko.


Cena: 35.91 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Dotknij, przesuñ, potrz±¶nij. Od pomys³u do gry na iPhone'a i iPada. eBook. Pdf (31.99z)
Krakowskie Stare Miasto (wydanie I) (28.00z)
Pokemon Go: Niezbêdnik gracza. Nieoficjalny przewodnik (26.59z)
Marketing wirusowy w internecie. eBook. ePub (27.90z)
MATLAB i Simulink. Poradnik u¿ytkownika. Wydanie III. eBook. Pdf (39.00z)
Programming Firefox. Building Rich Internet Applications with XUL (194.65z)
Professional Tips and Workarounds for QuickBooks Online (94.99z)
Rails. Zaawansowane programowanie . eBook. Mobi (39.00z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Arkusz kalkulacyjny w æwiczeniach. eBook. Pdf (54.99z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV. eBook. Mobi (19.90z)
Values, Units, and Colors (29.67z)
Symfony w przyk³adach. eBook. Pdf (47.00z)
Programowanie w Linuksie. Æwiczenia. eBook. Pdf (31.99z)
Bash Pocket Reference. Help for Power Users and Sys Admins. 2nd Edition (50.92z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
Marketing wirusowy w internecie. eBook. Mobi (27.90z)
Apache Cookbook (101.15z)
Java. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. ePub (15.90z)
W drodze do CCNA. Czê¶æ I. eBook. ePub (59.90z)
MySQL High Availability. Tools for Building Robust Data Centers. 2nd Edition (186.15z)

Pozostae z serii: Inne

Joomla! Biblia (54.45z)
CorelDRAW 12. Oficjalny podrêcznik (129.00z)
SQL w mgnieniu oka. Opanuj jêzyk zapytañ w 10 minut dziennie. Wydanie V (24.50z)
Corel PaintShop Pro X4. Obróbka zdjêæ cyfrowych. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (27.90z)
Wireshark 2 Quick Start Guide (109.00z)
Podrêcznik jQuery. Interaktywne interfejsy internetowe. Smashing Magazine (32.45z)
Wybrane zagadnienia kryptologii i ochrony informacji (18.00z)
Mastering OpenCV 3 - Second Edition (179.00z)
Tunezja. Skarby pustyni, gór i morza. Wydanie 1 (24.90z)
EGZAMIN GIMNAZJALNY. Testy powtórzeniowe z matematyki, fizyki, chemii oraz geografii wraz z rozwi±zaniami (9.90z)
Symfony aplikacje internetowe w praktyce (24.31z)
Joomla! 1.6. Æwiczenia. eBook. Pdf (22.90z)
Niemiecki dla bystrzaków. Wydanie II (24.34z)
Julia 1.0 Programming (139.00z)
Znajd¼ swoje DLACZEGO. Droga do poczucia spe³nienia i wewnêtrznej motywacji (30.44z)
Uczymy dzieci programowania. Przyjazny przewodnik po programowaniu w Pythonie (63.20z)
Zdjêcia makro. Warsztaty fotograficzne (32.45z)
PostgreSQL High Availability Cookbook - Second Edition (209.00z)
Reklama internetowa (39.00z)
Hacking. Sztuka penetracji (29.90z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła