e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -10%


Skuteczny nowoczesny C++

Scott Meyers
promocja -10%
cena: 79.8 z 71.82 z
Data wydania: 2020-03-05
stron: 392, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Do opanowania jêzyków C++11 i C++14 nie wystarcza zapoznanie siê z wprowadzonymi w nich funkcjonalno¶ciami (np. deklaracjami typu auto, semantyk± operacji move, wyra¿eniami lambda i obs³ug± wspó³bie¿no¶ci). Sztuk± jest nauczenie siê korzystania z tych funkcjonalno¶ci skutecznie tak, aby programy by³y poprawne, wydajne, ³atwe w utrzymaniu i przeno¶ne. Pomocna w tym bêdzie niniejsza ksi±¿ka, w której zosta³ opisany sposób tworzenia wspania³ego oprogramowania przy u¿yciu standardów C++11 i C++14 tj. nowoczesnego jêzyka C++. Tematy: Zalety i wady inicjalizacji klamrowej, specyfikacji noexcept, technik doskona³ego przekazywania argumentów oraz funkcji make s³u¿±cych do tworzenia wska¼ników inteligentnych Zwi±zki miêdzy std::move, std::forward, odwo³aniami do r-warto¶ci i odwo³aniami uniwersalnymi Techniki pisania czytelnych, poprawnych i skutecznych wyra¿eñ lambda Ró¿nice miêdzy std::atomic a volatile, zalecane sposoby u¿ycia ka¿dej z tych deklaracji oraz ich zwi±zek z interfejsem API wspó³bie¿no¶ci w jêzyku C++ Zmiany najlepszych rozwi±zañ znanych ze starego jêzyka C++ (tj. C++98) wymagane podczas tworzenia oprogramowania w nowoczesnym jêzyku C++ Ksi±¿ka Skuteczny nowoczesny C++ jest napisana zgodnie z wypróbowanym, opartym na wskazówkach i przyk³adach stylem wcze¶niejszych ksi±¿ek Scotta Meyersa, ale dotyczy ca³kowicie nowego materia³u. Jest wa¿n± pozycj± dla ka¿dego nowoczesnego twórcy oprogramowania w jêzyku C++. Przed ponad 20 laty ksi±¿ki Scotta Meyersa z serii Effective C++ (Effective C++, More Effective C++ i Effective STL) wyznaczy³y poziom odniesienia dla wskazówek dotycz±cych programowania w jêzyku C++. Jego jasne, ujmuj±ce wyja¶nienie skomplikowanego technicznego materia³u przynios³y mu ¶wiatow± s³awê, dziêki której sta³ siê popularnym trenerem, konsultantem i prezenterem konferencyjnym. Scott Meyers zyska³ tytu³ doktora informatyki na uniwersytecie Brown. Kiedy ju¿ zapozna³em siê z podstawami jêzyka C++, sposobów programowania kodu produkcyjnego w tym jêzyku nauczy³em siê z serii ksi±¿ek Meyersa Effective C++. Ksi±¿ka Skuteczny nowoczesny C++ jest najwa¿niejszym podrêcznikiem dotycz±cym istotnych wytycznych, stylów i idiomów przydatnych do skutecznego i dobrego stosowania nowoczesnego jêzyka C++. Nie masz jej jeszcze? Kup j±. Teraz. Herb Sutter Przewodnicz±cy komitetu standaryzacyjnego ISO C++ oraz architekt oprogramowania C++ w firmie Microsoft t


Cena: 71.82 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++11. Nowy standard. Æwiczenia (12.04z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (30.20z)
Rust High Performance (159.00z)
Hands-On GUI Programming with C++ and Qt5 (139.00z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
C++. Struktury danych i algorytmy (31.35z)
C++ Optymalizacja kodu (55.44z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (79.00z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
C++ High Performance (139.00z)
C++ Fundamentals (94.99z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (25.14z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (48.95z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
C++ In a Nutshell. A Desktop Quick Reference (135.15z)

Pozostae z serii: Inne

Ruby. Wprowadzenie. eBook. Mobi (27.00z)
Etat czy B2B dla IT - tester (19.90z)
Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (29.90z)
Archiwizacja i odzyskiwanie danych. eBook. Mobi (79.00z)
Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (24.90z)
Flutter for Beginners - Second Edition (139.00z)
Kubernetes Design Patterns and Extensions (89.90z)
Wirtualna rzeczywisto¶æ. Doznanie na ¿±danie (24.70z)
Learning Java Lambdas (119.00z)
Sprzeda¿ wirtualna, zyski realne. Jak wykorzystywaæ technologie do skutecznej komunikacji z nabywcami (12.90z)
Adobe Flash i PHP. Biblia (43.45z)
Ceph Cookbook - Second Edition (179.00z)
Zen i sztuka fotografii. Od inspiracji do obrazu (39.00z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Building Games with Flutter (139.00z)
Security CCNA 210-260. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (48.95z)
The Modern C++ Challenge (109.00z)
Coach wart bilion dolarów. Zasady przywództwa wed³ug Billa Campbella, s³ynnego coacha z Doliny Krzemowej (21.95z)
Ubuntu 20.04 Essentials (94.99z)
Mac OS X Tiger for Unix Geeks. 3rd Edition (118.15z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | autoszyby Mirosławiec - www.autoszyby-walcz.pl | alphaquotes