e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -10%


Skuteczny nowoczesny C++

Scott Meyers
promocja -10%
cena: 79.8 z 71.82 z
Data wydania: 2020-03-05
stron: 392, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Do opanowania jêzyków C++11 i C++14 nie wystarcza zapoznanie siê z wprowadzonymi w nich funkcjonalno¶ciami (np. deklaracjami typu auto, semantyk± operacji move, wyra¿eniami lambda i obs³ug± wspó³bie¿no¶ci). Sztuk± jest nauczenie siê korzystania z tych funkcjonalno¶ci skutecznie tak, aby programy by³y poprawne, wydajne, ³atwe w utrzymaniu i przeno¶ne. Pomocna w tym bêdzie niniejsza ksi±¿ka, w której zosta³ opisany sposób tworzenia wspania³ego oprogramowania przy u¿yciu standardów C++11 i C++14 tj. nowoczesnego jêzyka C++. Tematy: Zalety i wady inicjalizacji klamrowej, specyfikacji noexcept, technik doskona³ego przekazywania argumentów oraz funkcji make s³u¿±cych do tworzenia wska¼ników inteligentnych Zwi±zki miêdzy std::move, std::forward, odwo³aniami do r-warto¶ci i odwo³aniami uniwersalnymi Techniki pisania czytelnych, poprawnych i skutecznych wyra¿eñ lambda Ró¿nice miêdzy std::atomic a volatile, zalecane sposoby u¿ycia ka¿dej z tych deklaracji oraz ich zwi±zek z interfejsem API wspó³bie¿no¶ci w jêzyku C++ Zmiany najlepszych rozwi±zañ znanych ze starego jêzyka C++ (tj. C++98) wymagane podczas tworzenia oprogramowania w nowoczesnym jêzyku C++ Ksi±¿ka Skuteczny nowoczesny C++ jest napisana zgodnie z wypróbowanym, opartym na wskazówkach i przyk³adach stylem wcze¶niejszych ksi±¿ek Scotta Meyersa, ale dotyczy ca³kowicie nowego materia³u. Jest wa¿n± pozycj± dla ka¿dego nowoczesnego twórcy oprogramowania w jêzyku C++. Przed ponad 20 laty ksi±¿ki Scotta Meyersa z serii Effective C++ (Effective C++, More Effective C++ i Effective STL) wyznaczy³y poziom odniesienia dla wskazówek dotycz±cych programowania w jêzyku C++. Jego jasne, ujmuj±ce wyja¶nienie skomplikowanego technicznego materia³u przynios³y mu ¶wiatow± s³awê, dziêki której sta³ siê popularnym trenerem, konsultantem i prezenterem konferencyjnym. Scott Meyers zyska³ tytu³ doktora informatyki na uniwersytecie Brown. Kiedy ju¿ zapozna³em siê z podstawami jêzyka C++, sposobów programowania kodu produkcyjnego w tym jêzyku nauczy³em siê z serii ksi±¿ek Meyersa Effective C++. Ksi±¿ka Skuteczny nowoczesny C++ jest najwa¿niejszym podrêcznikiem dotycz±cym istotnych wytycznych, stylów i idiomów przydatnych do skutecznego i dobrego stosowania nowoczesnego jêzyka C++. Nie masz jej jeszcze? Kup j±. Teraz. Herb Sutter Przewodnicz±cy komitetu standaryzacyjnego ISO C++ oraz architekt oprogramowania C++ w firmie Microsoft t


Cena: 71.82 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
Mastering the C++17 STL (179.00z)
Unreal Engine 5. Kurs video. Praktyczny niezbêdnik game developera (74.50z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (127.36z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
Wprowadzenie do C++ (31.35z)
C++ bez obaw (59.00z)
Embedded Systems Architecture (159.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (29.40z)
Java 9: Building Robust Modular Applications (339.00z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (31.35z)
Hands-On Functional Programming with C++ (109.00z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
Modern C++ Programming Cookbook - Second Edition (159.00z)
Optimized C++. Proven Techniques for Heightened Performance (220.15z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

Aplikacje Google. Wykorzystaj potencja³ darmowych narzêdzi (29.90z)
Building Modern Web Applications Using Angular (149.00z)
Python. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy programowania i tworzenia aplikacji (39.00z)
Mega hit na maturê. Historia 11. Historia Polski. XX wiek (3.96z)
Personal Investing: The Missing Manual (76.42z)
Programowanie uk³adów AVR dla praktyków (48.95z)
Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom podstawowy. Wydanie II (26.94z)
TCP/IP od ¶rodka. Protoko³y. Wydanie II (129.00z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III (15.90z)
Networking Essentials (egzamin 70-058) (55.00z)
Wprowadzenie do Javy. Programowanie i struktury danych. Wydanie XII (127.36z)
Hands-On Artificial Intelligence with Unreal Engine (129.00z)
Hands-On RESTful Web Services with ASP.NET Core 3 (129.00z)
Metasploit 5.0 for Beginners - Second Edition (94.99z)
Java na uczelni (45.00z)
Mechanical Desktop 4.0PL/4.0 (165.00z)
SQL Server 2005 Express. Skuteczne rozwi±zania (57.00z)
Informatyka s±dowa w praktyce (48.95z)
Linux. Komendy i polecenia (9.90z)
Perl. Mistrzostwo w programowaniu. eBook. Pdf (34.90z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | kurs tantry Poznań | reshi