e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -10%


Jêzyk R dla ka¿dego: zaawansowane analizy i grafika statystyczna zaawansowane analizy i grafika statystyczna

Jared P. Lander
promocja -10%
cena: 98.7 z 88.83 z
Data wydania: 2018-08-01
stron: 606, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Obliczenia statystyczne dla programistów, naukowców, analityków, u¿ytkowników Excela i innych Przy u¿yciu jêzyka R mo¿esz budowaæ skuteczne modele statystyczne i znale¼æ odpowiedzi na wiele spo¶ród najtrudniejszych pytañ. Tworzony w ramach open source jêzyk R tradycyjnie uwa¿any jest za trudny do opanowania dla nie-statystyków, za¶ wiêkszo¶æ dostêpnych ksi±¿ek zak³ada zbyt du¿± ju¿ obecn± wiedzê na ten temat, aby by³y prawdziwie pomocne. Rozwi±zaniem tego problemu jest ten tytu³: R dla ka¿dego. Opieraj±c siê na swoich rozleg³ych do¶wiadczeniach w nauczaniu nowych u¿ytkowników, Jared P. Lander przygotowa³ doskona³y tutorial dla ka¿dego, kto dopiero wkracza w ¶wiat programowania i modelowania statystycznego. Przewodnik ten, zaplanowany tak, aby nauka by³a prosta i intuicyjna, skupia siê na tych 20 procentach funkcjonalno¶ci R, których potrzebujemy, aby móc zrealizowaæ 80 procent nowoczesnych zadañ. Wyk³ad rozpoczyna siê od absolutnych podstaw, oferuj±c liczne æwiczenia praktyczne i przyk³adowy kod. Trzeba pobraæ i zainstalowaæ R; poznaæ ¶rodowisko; opanowaæ podstawowe sterowanie programu, importowanie danych, przetwarzanie ich i wizualizacjê, a tak¿e wykonywanie podstawowych testów. Nastêpnie na tym fundamencie mo¿na konstruowaæ pe³ne modele, zarówno liniowe, jak i nieliniowe i u¿ywaæ technik dr±¿enia danych. A na koniec sprawimy, aby nasz kod by³ reprodukowalny przy u¿yciu LaTeX, RMarkdown oraz Shiny. Po ukoñczeniu lektury nie bêdziesz po prostu wiedzia³, jak pisaæ programy w R bêdziesz gotów rozwi±zywaæ problemy statystyczne, na których ci zale¿y. JARED P. LANDER zajmuje stanowisko Chief Data Scientist w Lander Analytics, zlokalizowanej w Nowym Jorku firmie specjalizuj±cej siê w analizach statystycznych i us³ugasz szkoleniowych, jednej z organizatorów New York Open Statistical Programming Meetup najwiêkszego na ¶wiecie spotkanie u¿ytkowników i twórców R oraz New York R Conference. Jest wyk³adowc± statystyki na Uniwersytecie Columbia. Posiadaj±c dyplom M.A. z Uniwersytetu Columbia w dziedzinie statystyki oraz B.S. z matematyki uzyskany w Muhlenberg College, ma do¶wiadczenie zarówno w badaniach naukowych, jak i komercyjnych zastosowaniach. Jared czêsto wystêpuje na ró¿norodnych konferencjach i spotkaniach na ca³ym ¶wiecie. Jego artyku³y na temat statystyki mo¿na znale¼æ na stronie jaredlander.com. Jego prace s± cytowane w takich czasopismach, jak Forbes i Wall Street Journal.


Cena: 88.83 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: R - Programowanie

Jêzyk R i analiza danych w praktyce. Wydanie II (54.45z)
Efficient R Programming. A Practical Guide to Smarter Programming (143.65z)
Data Science. Programowanie, analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem jêzyka R (37.95z)
Mastering Spark with R. The Complete Guide to Large-Scale Analysis and Modeling (186.15z)
Jêzyk R. Kompletny zestaw narzêdzi dla analityków danych (48.95z)
Deep Learning. Praca z jêzykiem R i bibliotek± Keras (42.35z)
Jêzyk R dla ka¿dego: zaawansowane analizy i grafika statystyczna zaawansowane analizy i grafika statystyczna (71.60z)
Wydajne programowanie w R. Praktyczny przewodnik po lepszym programowaniu (62.37z)
Jêzyk R i analiza danych w praktyce. Wydanie II (63.36z)
Mastering Shiny (254.15z)
Wydajne programowanie w R. Praktyczny przewodnik po lepszym programowaniu (47.04z)
Deep Learning. Praca z jêzykiem R i bibliotek± Keras (47.74z)
Jêzyk R. Kompletny zestaw narzêdzi dla analityków danych (26.90z)
Jêzyk R. Receptury. Analiza danych, statystyka i przetwarzanie grafiki. Wydanie II (48.95z)
Wydajne programowanie w R. Praktyczny przewodnik po lepszym programowaniu (52.80z)
Jêzyk R. Receptury. Analiza danych, statystyka i przetwarzanie grafiki. Wydanie II (56.07z)
Data Science. Programowanie, analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem jêzyka R (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

CMS. Jak szybko i ³atwo stworzyæ stronê WWW i zarz±dzaæ ni± (34.90z)
Intel Edison Projects (139.00z)
ARCHICAD. Kurs video. Obs³uga bibliotek i zarz±dzanie zasobami, tworzenie w³asnych obiektów (149.00z)
Writing Excel Macros with VBA. 2nd Edition (135.15z)
Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych. Wydanie II rozszerzone (25.85z)
Expert Android Programming (139.00z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic (49.00z)
Ruby. Tao programowania w 400 przyk³adach (117.00z)
AutoCAD 2000 3D f/x (80.00z)
Skrypty pow³oki systemu Linux. Receptury. Wydanie III (54.29z)
Mastering KVM Virtualization (139.00z)
Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF (89.00z)
Transport membranowy substancji w uk³adach nieelektrolitycznych. Matematyczny opis równaniami Kedem-Katchalskyego (23.92z)
Tablice informatyczne. Git (9.60z)
Jeszcze wydajniejsze witryny internetowe. Przyspieszanie dzia³ania serwisów WWW (21.45z)
Building Web Apps with WordPress (101.15z)
Anatomia PC. Wydanie V (99.00z)
C# 10. Leksykon kieszonkowy (49.90z)
CGI Programming with Perl. 2nd Edition (135.15z)
Po prostu HTML 4. Wydanie III (45.00z)