e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: word
Seria: Inne
Promocja: -9%


Microsoft Word 2013 Krok po kroku

Joyce Cox, Joan Lambert
promocja -9%
cena: 58.153846153846 z 52.92 z
Data wydania: 2020-11-19
stron: 530, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Skuteczna nauka programu Microsoft Word 2013 Do¶wiadcz ³atwej nauki i szybko naucz siê tworzyæ wspaniale wygl±daj±ce dokumenty za pomoc± programu Microsoft Word 2013. Dziêki technice Krok po kroku samodzielne ustalasz tempo nabywaj±c i æwicz±c niezbêdne umiejêtno¶ci dok³adnie wtedy, kiedy ich potrzebujesz! Twórz dokumenty na komputerze lub urz±dzeniu z funkcj± dotyku Osi±gnij bieg³o¶æ w u¿ywaniu podstawowych narzêdzi projektowania i edycji dokumentów Okre¶laj uk³ad strony, styl i nawigacjê Porz±dkuj zawarto¶æ w tabelach, listach i na wykresach Dodawaj obrazy, diagramy i inne elementy graficzne Twórz niestandardowe style i szablony Pliki przyk³adowe potrzebne do æwiczeñ zawartych w ksi±¿ce dostêpne s± pod adresem http://www.ksiazki.promise.pl/aspx/produkt.aspx?pid=108190 Wykonuj proste, numerowane instrukcje 1. Sprawdzaj swoj± pracê, porównuj±c ze zrzutami ekranowymi 2. Korzystaj z porad i wskazówek praktycznych 3. Rozwijaj umiejêtno¶ci praktyczne, korzystaj±c z gotowych plików do æwiczeñ Buduj te umiejêtno¶ci, których potrzebujesz Ucz siê we w³asnym tempie


Cena: 52.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: word

ABC Word 2010 PL (16.45z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (39.48z)
Microsoft Word 2016. Krok po kroku. Pliki æwiczeñ (44.80z)
ABC Worda 2002/XP PL (12.00z)
Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Word 2010 PL. Seria praktyk (39.00z)
Senior pracuje z edytorem tekstu (33.00z)
Word w biurze i nie tylko (29.00z)
Podstawy edycji tekstów (18.97z)
MS Word 2002/XP. Æwiczenia praktyczne (11.00z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (21.95z)
Word 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Microsoft Word 2013. Krok po kroku (44.80z)
Word 2010 PL. Kurs (34.90z)
Word 2010 PL. Kurs (39.00z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (52.92z)
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc (17.90z)
ABC Word 2013 PL (19.20z)

Pozostae z serii: Inne

sed & awk. 2nd Edition (135.15z)
Fire Phone: Out of the Box. A get-started-now guide to Firefly, Mayday, Dynamic Perspective, and other new features (8.42z)
Algebra liniowa z elementami geometrii. Teoria, przyk³ady, zadania (15.19z)
Zarz±dzanie szczê¶liwym zespo³em. Gry, narzêdzia i praktyki, które zmotywuj± ka¿dy zespó³ (37.95z)
Linux. Programowanie systemowe (31.35z)
Microsoft Exchange Server 2016 PowerShell Cookbook - Fourth Edition (229.00z)
Zdajemy egzamin ECDL CAD. Kompendium wiedzy i umiejêtno¶ci (30.44z)
JavaScript i PHP dla pasjonatów (26.59z)
Переговори з дельфінами (21.06z)
Adobe InDesign PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 (48.95z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania technologii informacyjnej (6.68z)
VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przyk³adów (59.00z)
Chcê zostaæ informatykiem (16.45z)
Java EE 8. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki (31.35z)
Balsam dla duszy kobiety (31.91z)
CorelDRAW X4 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Microsoft SQL Server 2008 Vademecum Administratora (47.04z)
Testuj oprogramowanie jak Google. Metody automatyzacji (67.00z)
80 sposobów na Ajax. eBook. Pdf (43.90z)
Uczenie maszynowe dla programistów (26.95z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | warsztaty tantry Poznań | certyfikowany test prędkości internetu w Polsce speed test internetu rekomendowany test rzeczywistej szybkości