e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: MS Office
Seria: Inne
Promocja: -10%


Egzamin 70-347 Udostêpnianie us³ug Office 365

Orin Thomas
promocja -10%
cena: 98.7 z 88.83 z
Data wydania: 2020-11-19
stron: 372, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka u³atwia zdobycie umiejêtno¶ci potrzebnych do zdania egzaminu 70-347 firmy Microsoft i opanowanie bieg³o¶ci koniecznej do bezpiecznego i sprawnego udostêpniania us³ug Microsoft Office 365 w dowolnym ¶rodowisku. Ksi±¿ka zosta³a opra-cowana z my¶l± o do¶wiadczonych pracownikach IT, którzy chc± pog³êbiaæ wiedzê i rozwijaæ karierê zawodow± poprzez naukê logicznego my¶lenia i sprawnego podejmowania decyzji – elementów koniecznych do osi±gniêcia poziomu MCSA. Opanuj umiejêtno¶ci specjalistyczne omawiane w nastêpuj±cych zagadnieniach: • Zarz±dzanie klientami i urz±dzeniami u¿ytkowników koñcowych • Udostêpnianie zbiorów witryn us³ugi Microsoft SharePoint Online • Konfigurowanie dla u¿ytkowników aplikacji Microsoft Exchange Online i Skype for Business • Planowanie wdro¿enia aplikacji Exchange Online i Skype for Business Cechy podrêcznika Egzamin 70-347: • Zorganizowany wed³ug zagadnieñ egzaminacyjnych • Opisuje strategie postêpowania w oparciu o warunkow± analizê scenariusza • Przedstawia wskazówki przydatne podczas przygotowañ do egzaminu opracowane szkoleniowców, konsultantów i administratorów systemów • W ksi±¿ce przyjêto za³o¿enie, ¿e Czytelnik posiada do¶wiadczenia z aplikacj± Office 365 Admin Center oraz pozna³ dzia³anie us³ug Exchange Online, Skype for Business, SharePoint Online, Office 365 ProPlus i Microsoft Azure Active Directory Informacje o egzaminie Egzamin 70-347 przede wszystkim sprawdza umiejêtno¶ci i wiedzê potrzebn± do bezpiecznego i sprawnego udostêpniania us³ug Office 365 za pomoc± aplikacji SharePoint Online, Exchange Online i Skype for Business. Informacje o certyfikacie firmy Microsoft Zdanie tego egzaminu u³atwia uzyskanie certyfikatu MCSA: Office 365 Solutions Associate, który za¶wiadcza o umiejêtno¶ci przechodzenia do aplikacji biznesowych opartych na chmurze i zarz±dzania tymi aplikacjami za pomoc± us³ug Office 365. Certyfikat ten mo¿na uzyskaæ, zdaj±c egzamin 70-346: Managing Office 365 Identities and Requirements oraz egzamin Exam 70-347: Enabling Office 365 Services. Dodatkowe informacje: microsoft.com/learning O autorze Orin Thomas jest konsultantem, pisarzem, administratorem serwerów, wyk³adowc± oraz uzyska³ tytu³ Microsoft MVP, a w firmie Microsoft pe³ni funkcjê Regional Director. Napisa³ ponad 30 ksi±¿ek wydanych przez Microsoft Press, a w tym Exam Ref 70-346 Managing ­Office 365 Identities and Requirements. Autor specjalizuje siê w technologiach zagadnieniach zwi±zanych z bezpieczeñstwem sieci, zarz±dzaniem wiedz± i wspó³prac±.


Cena: 88.83 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: MS Office

Akademickie narzêdzia Microsoft Word 2007 (8.40z)
Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (32.45z)
Microsoft 365 Certified Fundamentals MS-900 Exam Guide - Second Edition (129.00z)
MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko (26.95z)
Przystrój dokumenty Word eleganckimi ramkami (12.75z)
Od zera do ECeDeeLa BASE z WIN10 (51.75z)
Microssoft Office 2016 Krok po kroku (55.44z)
Office 2019 PL. Kurs (21.95z)
ABC Word 2016 PL (19.20z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365 Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (62.37z)
Expert Microsoft Teams Solutions (149.00z)
MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
ABC PowerPoint 2016 PL (19.20z)
MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko (24.70z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365 Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (31.92z)
Microsoft 365 Word Tips and Tricks (94.99z)
Microsoft 365 Fundamentals Guide (74.99z)
Od zera do ECeDeeLa - Standard (25.36z)
Word 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (29.90z)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik (54.45z)

Pozostae z serii: Inne

Hybrid Cloud for Architects (139.00z)
Using Moodle. Teaching with the Popular Open Source Course Management System. 2nd Edition (135.15z)
Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
ABC Delphi 6 (15.00z)
Learning JavaScript Design Patterns. A JavaScript and jQuery Developer's Guide (143.65z)
CorelDRAW X6 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Rewolucja social media (12.90z)
Mastering MongoDB 4.x - Second Edition (109.00z)
HTML & XHTML: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 5th Edition (135.15z)
Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. eBook. PDF (54.99z)
Perl. Mistrzostwo w programowaniu (44.00z)
PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW. eBook. Mobi (31.99z)
LEGO MINDSTORMS Wynalazca Robotów - Ksiêga pomys³ów (80.99z)
Linux Device Driver Development - Second Edition (159.00z)
Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor (41.07z)
Cloud Native Security Cookbook (220.15z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (39.00z)
Superpamiêæ. Trening z Kevinem Trudeau (21.95z)
Zagadki logiczne (27.00z)
OpenOffice 2.0 PL. Oficjalny podrêcznik (47.00z)