e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: SQL Server
Seria: Inne
Promocja: -10%


Funkcje okna w jêzyku T-SQL dla SQL Server 2019

Itzik Ben-Gan
promocja -10%
cena: 79.8 z 71.82 z
Data wydania: 2020-04-25
stron: 372, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Wykorzystaj funkcje okna do tworzenia prostszych, lepszych i wydajniejszych zapytañ Wiêkszo¶æ programistów T-SQL docenia warto¶æ funkcji okna w analizowaniu danych. Potrafi± one jednak znacznie wiêcej, a ostatnie optymalizacje sprawiaj±, ¿e sta³y siê jeszcze skuteczniejsze. Uznany ekspert T-SQL Itzik Ben-Gan wprowadza prze³omowe techniki wykorzystania funkcji okna do realizowania wielu typowych zadañ z nieznan± wcze¶niej elegancj± i si³±. Przy u¿yciu bogatych przyk³adów kodu prowadzi Czytelnika poprzez funkcje agreguj±ce, rankingowe, statystyczne, przesuniêæ i zbiorów uporz±dkowanych. Znajdziemy tu szczegó³owy rozdzia³ o optymalizacji oraz kolekcjê rozwi±zañ biznesowych w tym nowatorskie techniki, które nie s± dostêpne w ¿adnej innej ksi±¿ce. MVP Itzik Ben-Gan pokazuje, jak: U¿ywaæ funkcji okna do usprawnienia kwerend, które wcze¶niej budowalismy za pomoc± predykatów Opanowaæ kluczowe koncepcje okien SQL i wydajnie projektowaæ funkcje okna Skutecznie wykorzystywaæ partycjonowanie, porz±dkowanie i ramy Zdobyæ praktyczne, pog³êbione zrozumienie agreguj±cych, rankingowych i statystycznych funkcji okna Zrozumieæ, jak standard SQL obs³uguje funkcje zbiorów uporz±dkowanych i znale¼æ dzia³aj±ce rozwi±zania dla funkcji, które nie s± jeszcze dostêpne w konkretnym dialekcie Pozna zaawansowane techniki analizy danych oparte na rozwi±zywaniu wzorców wierszy Optymalizowaæ funkcje okna w SQL Server i Azure SQL Database, maksymalnie wykorzystuj±c indeksowanie, równoleg³o¶æ i nie tylko Odkryæ pe³n± bibliotekê rozwi±zañ opartych na funkcjach okna dla typowych problemów biznesowych O tej ksi±¿ce Dla programistów, administratorów baz danych, analityków, profesjonalistów BI i zaawansowanych u¿ytkowników korzystaj±cych z kwerend T-SQL Dotyczy dowolnego wydania silnika bazy danych SQL Server 2019 i pó¼niejszego, a tak¿e Azure SQL Database O autorze Itzik Ben-Gan, MVP firmy Microsoft w dziedzinie platform danych od roku 1999, jest mentorem i wspó³za³o¿ycielem firmy SolidQ oraz podstaw± jej dzia³alno¶ci w dziedzinie T-SQL. Prowadzi³ liczne wyk³ady w dziedzinie zapytañ w jêzyku T-SQL, dostrajania zapytañ i programowania na ca³ym ¶wiecie, Jest autorem licznych ksi±¿ek, w tym Podstawy T-SQL i Zapytania w jêzyku T-SQL, a tak¿e programów nauczania Advanced T-SQL Querying, Programming, and Tuning oraz T-SQL Fundamentals prowadzonych przez SolidQ. Pisuje równie¿ w witrynach sqlperformance.com, ITProToday and SolidQ. Wystêpowa³ w licznych konferencjach, w tym PASS Summit i SQLBits. Przyk³ady kodu dostêpne s± pod adresem: MicrosoftPressStore.com/TSQLWindowFunctions/downloads


Cena: 71.82 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: SQL Server

SQL Server Advanced Troubleshooting and Performance Tuning (254.15z)
Podstawy jêzyka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database (71.60z)
Microsoft SQL Server 2012. Optymalizacja kwerend T-SQL przy u¿yciu funkcji okna (52.92z)
Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Krok po kroku (63.84z)
Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services Krok po kroku (63.84z)
Podstawy jêzyka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database (75.20z)
Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy u¿yciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI (75.20z)
SQL Server i T-SQL w mgnieniu oka. Wydanie II (26.95z)
Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services: Model tabelaryczny BISM (83.16z)
Microsoft SQL Server 2016 Analysis Services: Modelowanie tabelaryczne (71.60z)
Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server 2012 Training Kit (79.92z)
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 i 2. Pakiet (111.20z)
Microsoft SQL Server. Modelowanie i eksploracja danych (37.95z)
Programowanie Microsoft SQL Server 2012 (111.20z)
Programming SQL Server 2005 (186.15z)
Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie (119.00z)
Microsoft SQL Server 2008 od ¶rodka Programowanie w jêzyku T-SQL (87.92z)
Microsoft SQL Server 2014. Podrêcznik administratora (70.95z)
Hands-On SQL Server 2019 Analysis Services (139.00z)
Ods³aniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe (88.83z)

Pozostae z serii: Inne

Programista szuka pracy. Kulisy rekrutacji w bran¿y IT. Wydanie III (26.95z)
Drony. Tajniki zdjêæ i filmów lotniczych (38.35z)
Apache 2. Leksykon kieszonkowy (24.90z)
Alchemia manipulacji (37.00z)
Metody i techniki sztucznej inteligencji (42.42z)
Projektowanie WWW. Ksiêga pomys³ów. #2 (32.45z)
Ruby on Rails. Od podstaw (49.00z)
Chorwacja dla ¿eglarzy. Ciche zatoki i gwarne przystanie (24.90z)
Drupal 7 w praktyce. W³asna strona WWW w jeden dzieñ (19.20z)
Debian Linux. Ksiêga eksperta (130.00z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Programowanie obiektowe i programowanie pod Windows. Tom II (24.31z)
Practical Microservices (159.00z)
HTML5. Nieoficjalny podrêcznik (69.00z)
Network Security Through Data Analysis. From Data to Action. 2nd Edition (186.15z)
ASP.NET Core, Angular i Bootstrap. Kompletny przybornik front-end developera (30.38z)
Krótka historia psychologii (23.32z)
Hands-On Software Engineering with Python (179.00z)
Grafika 3D czasu rzeczywistego. Nowoczesny OpenGL (47.20z)
Android 6 dla programistów. Techniki tworzenia aplikacji. Wydanie III (77.00z)
80 sposobów na Ajax. eBook. ePub (43.90z)