e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -10%


Microsoft Visual C# 2017 Krok po kroku

John Sharp
promocja -10%
cena: 98.7 z 88.83 z
Data wydania: 2019-01-08
stron: 936, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Praktyczny przewodnik po podstawach programowania w jêzyku Visual C# przy u¿yciu Visual Studio 2017 Rozszerz swoje umiejêtno¶ci i samodzielnie poznawaj najnowsz± wersjê jêzyka Microsoft Visual C# i Visual Studio 2017. Je¶li jeste¶ do¶wiadczonym projektantem oprogramowania i chcesz poznaæ nowe mo¿liwo¶ci i usprawnienia, znajdziesz tu niezbêdne wskazówki, æwiczenia i przyk³adowy kod, niezbêdne do tworzenia skutecznych, skalowalnych aplikacji dla systemu Windows 10 i Universal Windows Platform. Dowiedz siê jak: Szybko zacz±æ tworzyæ projekty i kod Visual C# przy u¿yciu Visual Studio 2017 Pos³ugiwaæ siê zmiennymi, operatorami, wyra¿eniami i metodami i kontrolowaæ przep³yw sterowania Szybko rozpoznawaæ problem przy u¿yciu debugera Visual Studio Wykorzystaæ najnowsze usprawnienia metod C#, parametrów i instrukcji wyboru Opanowaæ model programowania obiektowego w Visual C# i tworzyæ w³asne struktury danych Korzystaæ z zaawansowanych w³a¶ciwo¶ci, indekatorów, klas generycznych i kolekcji Projektowaæ aplikacje Windows 10 wspó³u¿ytkuj±ce dane i korzystaj±ce z us³ug chmurowych Tworzyæ zapytania do danych przy u¿yciu wyra¿eñ LINQ Usprawniaæ dzia³anie aplikacji za pomoc± metod asynchronicznych Rozdzielaæ logikê aplikacji od obs³ugi zdarzeñ Implementowaæ wzorzec Model-View-ViewModel (MVVM) Budowaæ aplikacje Universal Windows Platform, które g³adko dostosowuj± siê do ¶rodowiska komputerów, tabletów i smartfonów O czytelniku Ksi±¿ka jest przeznaczona dla projektantów oprogramowania, dla których Visual C# jest nowym jêzykiem lub przechodz±cym ze starszych wersji Czytelnik powinien znaæ przynajmniej jeden jêzyk programowania Nie jest wymagana wcze¶niejsza znajomo¶æ platformy .NET ani ¶rodowiska Visual Studio O autorze John Sharp jest g³ównym projektantem w CM Group Ltd., brytyjskiej firmie projektowej i konsultacyjnej. Ma ponad 35 lat do¶wiadczeñ jako programista, konsultant, wyk³adowca i autor podrêczników. Oprócz eksperckiego do¶wiadczenia w projektowania rozproszonych aplikacji w C# i JavaScript dla Windows 10 i Microsoft Azure, tworzy materia³y szkoleniowe dla firmy Microsoft, skupiaj±c siê na uczeniu maszynowym w jêzykach R i Python, przetwarzaniu Big Data za pomoc± Spark i CosmosDB oraz skalowalnych architekturach aplikacji dla Azure.


Cena: 88.83 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C# - Programowanie

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework (129.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C#. Jak pisaæ lepszy kod (71.20z)
Bardziej efektywny C# (62.91z)
C# Language Pocket Reference (29.67z)
Struktury danych i algorytmy w jêzyku C#. Projektowanie efektywnych aplikacji (49.00z)
Mobile Development with C#. Building Native iOS, Android, and Windows Phone Applications (72.24z)
C# od podszewki. Wydanie II (99.00z)
Programming C# 8.0. Build Cloud, Web, and Desktop Applications (254.15z)
C# 7.0 w pigu³ce. Wydanie VII (78.69z)
Hands-On Software Architecture with C# 8 and .NET Core 3 (119.00z)
Wspó³bie¿no¶æ w jêzyku C#. Receptury (26.95z)
Programowanie aplikacji dla Sklepu Windows w C#. Projektowanie innowacyjnych aplikacji sklepu Windows przy u¿yciu WinRT, XAML i C# (47.04z)
C# od podszewki. Wydanie IV (62.37z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (24.90z)
C#. Æwiczenia. Wydanie IV (19.20z)
Asynchroniczno¶æ i wielow±tkowo¶æ w jêzyku C# (23.68z)
C# 7.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VI (70.95z)
Microsoft Visual C# 2015 Krok po kroku (88.83z)
Microsoft Visual C# 2012 Krok po kroku (88.83z)
C# 2008. Warsztat programisty (59.95z)

Pozostae z serii: Inne

Efektywny Kotlin. Najlepsze praktyki (43.47z)
Excel w biurze i nie tylko (29.00z)
Wprowadzenie do badañ operacyjnych z komputerem + CD (44.30z)
Hands-On Test Management with Jira (94.99z)
Android. Programowanie aplikacji na urz±dzenia przeno¶ne. Wydanie II (149.00z)
Discussing Design. Improving Communication and Collaboration through Critique (101.15z)
Zarz±dzanie szczê¶liwym zespo³em. Gry, narzêdzia i praktyki, które zmotywuj± ka¿dy zespó³ (37.95z)
Building Forms with Vue.js (64.99z)
C# 10. Leksykon kieszonkowy (49.90z)
ABC MS Office 2016 PL (29.89z)
Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom ¶rednio zaawansowany (39.90z)
AutoCAD 2000 3D f/x (80.00z)
Elektronika. Od praktyki do teorii. Wydanie II (69.00z)
Konsekwencje po¿±dania (31.50z)
Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom podstawowy. Wydanie II (24.70z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org. Wydanie II (31.90z)
ABC Excel 2010 PL. eBook.PDF (22.90z)
Sass. Nowoczesne arkusze stylów (69.00z)
Power BI. Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do pracy Power BI developera (374.25z)
AngularJS (21.95z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | tantra Poznań | fachowcy24