e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -25%


Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - Tom1

Marek Smyczek
promocja -25%
cena: 33 z 24.75 z
Data wydania: 2020-08-28
stron: 198, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO dedykowana jest wszystkim osobom chc±cym
nauczyæ siê tworzyæ sieci, zarz±dzaæ nimi, diagnozowaæ uszkodzenia, a nawet je
projektowaæ. Tom I po¶wiêcony jest podstawowym zagadnieniem, szczególnie
po¶wiêconym sieciom LAN, dlatego idealnie nadaje siê dla osób, które dopiero rozpoczynaj±
przygodê z sieciami.
W ksi±¿ce znale¼æ mo¿na równie¿ wiele przyk³adów oraz æwiczeñ z rozwi±zaniami, które
mo¿na wykorzystaæ, jako narzêdzie do sprawdzenia swoich dotychczasowych umiejêtno¶ci
sieciowych oraz do usystematyzowania swojej wiedzy, na temat urz±dzeñ, rodzajów
przewodów i przede wszystkim konfiguracji i diagnostyki sieciowej.
Ksi±¿ka nadaje siê równie¿, jako idealny podrêcznik uzupe³niaj±cy wiedzê praktyczn±
podczas wszystkich pocz±tkowych semestrów kursów CISCO.
Wydanie drugie zosta³o poszerzone o zagadnienia zwi±zane z konfiguracj± oprogramowania
typu Firewall.


Cena: 24.75 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Konfiguracja sieci

Linux Networking Cookbook. From Asterisk to Zebra with Easy-to-Use Recipes (152.15z)
Active Directory Cookbook. Solutions for Administrators & Developers. 4th Edition (220.15z)
Samba 4. Przewodnik administratora (24.20z)
Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie II (35.99z)
Sieci komputerowe. Najczêstsze problemy i ich rozwi±zania (77.35z)
Windows Server 2003 Network Administration. Building and Maintaining Problem-Free Windows Networks (169.15z)
Zabbix 6 IT Infrastructure Monitoring Cookbook - Second Edition (159.00z)
Bitcoin -- waluta nowej generacji (16.56z)
Sieci komputerowe. Najczêstsze problemy i ich rozwi±zania (65.45z)
Samba 4. Przewodnik administratora (44.00z)
Active Directory. Designing, Deploying, and Running Active Directory. 4th Edition (186.15z)
Ethernet Switches. An Introduction to Network Design with Switches (50.92z)
Budowa i obs³uga domowych sieci komputerowych. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Juniper MX Series. A Comprehensive Guide to Trio Technologies on the MX. 2nd Edition (245.65z)
Ethernet: The Definitive Guide. 2nd Edition (186.15z)
Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie II (32.45z)
Egzamin 70-412. Konfigurowanie zaawansowanych us³ug Windows Server 2012 R2 (75.20z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 - Podstawy konfiguracji IOS (29.25z)
Active Directory w systemach wolnego oprogramowania (44.90z)
Microsoft Exchange Server 2016 PowerShell Ksiêga przepisów. Niezawodne przepisy automatyzowania czasoch³onnych zadañ administracyjnych (113.40z)

Pozostae z serii: Inne

Mastering Bootstrap 4 - Second Edition (149.00z)
Azure Serverless Computing Cookbook - Second Edition (139.00z)
CCNA 200-125. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (109.45z)
Symfony 2 od podstaw. eBook. Mobi (62.90z)
REST API Design Rulebook. Designing Consistent RESTful Web Service Interfaces (42.42z)
Darmowe sposoby na tworzenie profesjonalnych stron WWW. Podrêcznik webmastera. Wydanie III (59.00z)
HTML5. Tworzenie gier. eBook. Mobi (52.90z)
Modern DevOps Practices (139.00z)
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011. Szko³a efektu (43.45z)
Joomla! 2.5. Praktyczny kurs (37.95z)
Sekretne ¿ycie programów (79.20z)
Learn Power Query (94.99z)
Generative Adversarial Networks Projects (139.00z)
JavaScript. Pierwsze starcie (13.70z)
Macromedia Flash MX 2004. Sztuka projektowania (74.00z)
Digital Video Hacks. Tips & Tools for Shooting, Editing, and Sharing (101.15z)
ASP.NET 3.5. Programowanie (70.95z)
Windows Developer Power Tools. Turbocharge Windows development with more than 170 free and open source tools (194.65z)
Data Lake for Enterprises (89.90z)
Photoshop. Maskowanie i komponowanie. Wydanie II (119.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | kurs tantry Poznań