e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Unity
Seria: Inne
Promocja: -34%


Tworzenie gier dla pocz±tkuj±cych

Tomasz B³aszczyk
promocja -34%
cena: 63.257575757576 z 41.75 z
Data wydania: 2020-08-22
stron: 422, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka „Tworzenie gier dla pocz±tkuj±cych” dedykowana jest wszystkim osobom chc±cym wg³êbiæ siê w ¶wiat programowania gier 3D oraz zaznajomiæ siê i wykorzystaæ mo¿liwo¶ci ¶rodowiska Unity. Celem ksi±¿ki jest przekazanie pocz±tkuj±cym twórcom wiedzy z zakresu: obs³ugi podstawowych funkcjonalno¶ci, pisania i implementacji skryptów, tworzenia obiektów fizycznych, animacji, teksturowania i optymalizacji.

Ksi±¿ka adresowana jest równie¿ dla ka¿dego, ju¿ nieco bardziej do¶wiadczonego programisty, który szuka nowych, rozbudowanych narzêdzi, pozwalaj±cych poszerzyæ swoj± dotychczas zdobyt± wiedzê o co¶ zupe³nie odmiennego i niezwykle kreatywnego.

Dziêki tej ksi±¿ce:
Stworzysz swój w³asny trójwymiarowy ¶wiat wraz z postaci± g³ównego bohatera.
Zapoznasz siê z wieloma istotnymi pojêciami dotycz±cymi fizyki w grach.
Nauczysz siê tworzyæ proste animacje, dodawaæ muzykê i d¼wiêki, a nastêpnie wszystko to ³±czyæ z rozbudowanymi skryptami.
Dowiesz siê, czym jest Asset Store, w którym czeka na Ciebie niezliczona ilo¶æ mo¿liwych do wykorzystania zasobów.
Stworzysz prosty system walki, wska¼nik punktów ¿ycia i pod±¿aj±cych za graczem przeciwników.
Zbudujesz system zbierania punktów oraz ich zliczania • temat tworzenia prostych interfejsów oraz menu nie bêdzie dla Ciebie niczym obcym.
Dowiesz siê, jak wbrew teorii heliocentrycznej poruszyæ s³oñce, tworz±c zjawiskowy cykl dnia i nocy w swoim ¶wiecie gry.
Zbudujesz od podstaw mechanizm zapisu stanu gry oraz jego pó¼niejszego wczytania.
Wyrobisz sobie (mam nadziejê) nawyk porz±dkowania utworzonych obiektów oraz ich intuicyjnego nazywania.


Cena: 41.75 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Unity

Unity. Kurs video. Poziom drugi. Tworzenie gry 2D (29.00z)
HoloLens Beginner's Guide (189.00z)
Praktyczny kurs programowania C# w Unity. Kurs video. Poziom podstawowy (49.00z)
Stwórz grê w Unity, a nauczysz siê programowania w C#! Pisanie kodu, które sprawia rado¶æ. Wydanie V (44.16z)
Jak pisaæ ¶wietne gry 2D w Unity. Niezale¿ne programowanie w jêzyku C# (32.45z)
Mastering Android Development with Kotlin (179.00z)
React Native - Building Mobile Apps with JavaScript (159.00z)
Learning C# by Developing Games with Unity 2020 - Fifth Edition (209.00z)
Unity na start! Programowanie dla nastolatków (28.74z)
Unity 2021 Cookbook - Fourth Edition (159.00z)
Tworzenie gier multiplayer dla programistów Unity. Poziom pierwszy. Kurs video (29.00z)
Google Flutter Mobile Development Quick Start Guide (84.99z)
Projektowanie gier przy u¿yciu ¶rodowiska Unity i jêzyka C#. Od pomys³u do gotowej gry. Wydanie II (90.89z)
React Native Cookbook - Second Edition (129.00z)
Hybrid Mobile Development with Ionic (159.00z)
Unity w akcji (37.95z)
Gry Unity i Facebook. Efektywna integracja, budowanie zasiêgu i popularno¶ci. Kurs video (29.00z)
Unity 2017 Mobile Game Development (179.00z)
Learning Ionic - Second Edition (179.00z)
Unity. Przewodnik projektanta gier. Wydanie III (43.45z)

Pozostae z serii: Inne

JavaScript by Example (139.00z)
Tablice informatyczne. Unity (5.90z)
Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski (39.90z)
E-senior. Poradnik ¶wiadomego u¿ytkownika internetu (13.70z)
Raspberry Pi. Receptury. Wydanie III (54.45z)
Full-Stack React Projects (159.00z)
Thinking in C++. Edycja polska. C++. Elementarz hakera (97.00z)
Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz g³ow±! (43.45z)
Peru i Boliwia. U podnó¿a Andów. Wydanie 1 (89.90z)
Amazon Web Services Bootcamp (139.00z)
Java Generics and Collections (118.15z)
Encyklopedia elementów elektronicznych. Tom 2. Tyrystory, uk³ady scalone, uk³ady logiczne, wy¶wietlacze, LED-y i przetworniki akustyczne (44.16z)
Building Scalable Web Sites. Building, Scaling, and Optimizing the Next Generation of Web Applications (135.15z)
Asertywno¶æ w praktyce. Jak zachowaæ siê w typowych sytuacjach? (22.32z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie II. eBook. Pdf (23.90z)
Java. Techniki zaawansowane. Wydanie XI (93.87z)
Linux DevOps. Kurs video. Jenkins, Ansible, Terraform i Traefik (39.00z)
Matematyka-Arkusz maturalny. MegaMatma nr 1. Poziom rozszerzony. Zadania z rozwi±zaniami (7.99z)
Po prostu Photoshop 7/7 CE (59.00z)
Relaxing music of nature from a Polish garden in the countryside. E. 1, 2 and 3. Relaksuj±ce d¼wiêki natury z polskiego ogrodu na wsi. Czê¶æ 1, 2 i 3 (39.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek